Lieferungen - 226629-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Antineoplastische und immunmodulierende Mittel

2019/S 094-226629

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
Panónska cesta 2
Bratislava-mestská časť Petržalka
851 04
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Jana Hosová
Telefon: +421 220824515
E-Mail: jana.hosova@vszp.sk
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vszp.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3689/summary
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3689/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zdravotné poistenie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lieky ATC skupiny L04AA23

Referenznummer der Bekanntmachung: 10/2019/JH
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33652000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Lieky ATC skupiny L04AA23

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 447 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33652000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
Hauptort der Ausführung:

Slovenská republika

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

10 000 balení lieku na obdobie 3 rokov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 10 447 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a preukázať ich splnenie predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, resp. ods. resp. ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Ak bude prichádzať do úvahy, verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 152 ods, 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Dňa 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb). Zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb bol novelizovaný zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o registri trestov). Touto novelizáciou zákona o registri trestov sa okrem iného upravilo vydávanie výpisu z registra trestov pre právnické osoby. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti

— predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi, alebo

— doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) zverejňuje na svojom webovom sídle, s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako 3 mesiace.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ by mal byť oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Verejný obstarávateľ nemá v okamihu vyhlásenia zákazky technicky zabezpečený prístup do príslušného informačného systému verejnej správy Súčasne verejný obstarávateľ nemá žiaden vplyv na to, kedy, aké a v akom rozsahu sú mu sprístupnené dáta z príslušných registrov. Preto verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby na preukazovanie splnenia osobného postavenia využili iné spôsoby, a to najmä zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predloženie príslušných dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom. Uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

§ 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok liekov, ktoré uchádzač dodal za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok liekov, ktoré uchádzač dodal za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ďalšie požadované doklady (prílohy Rámcovej dohody): Povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami vydaným MZ SR.

Úspešný uchádzač preukáže pred podpisom zmluvy schopnosť dodania obstarávaných liekov, napr. potvrdenie od výrobcu dodávať lieky v súlade s predmetom zákazky počas obdobia platnosti Rámcovej dohody.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Elektronická aukcia sa uskutoční cez aukčnú sieň ProeBiz. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk vzhľadom na použitie § 54 je neverejné.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Prístup k súťažným podkladom a ku všetkým ostatným dokumentom zákazky, t.j. vysvetľovanie súťažných podkladov, prípadne ich doplnenie je elektronicky cez systém Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a ponuky sa budú predkladať podľa § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť 2 spôsobmi:

— v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) v systéme Josephine. V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. alebo

— prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla.

Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov, ktorí sú v čase uzavretia zmluvy verejnému obstarávateľovi známi a majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

Viazanosť ponuky je 30 000,- EUR, slovom: tridsaťtisíc EUR. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú súťaž v prípade, ak bude predložená len 1 ponuka vo verejnej súťaži.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Predmetom zákazky je 1 liek s 3 silami, z toho dôvodu nie je zákazka rozdelená na čas

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019