Lieferungen - 226657-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Craiova: Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

2019/S 094-226657

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Municipiul Craiova
4417214
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7
Craiova
200585
Rumänien
Kontaktstelle(n): Serviciul Licitații
Telefon: +40 251415907
E-Mail: achizitii@primariacraiova.ro
Fax: +40 251411561
NUTS-Code: RO411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariacraiova.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziţie cu montaj echipamente instalație climatizare Sala Polivalentă

Referenznummer der Bekanntmachung: 4417214-2019-I.9
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42512300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se vor achiziționa cu montaj echipamente instalație climatizare Sala Polivalentă, conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 44010 rev. 1/27.3.2019.

Înlocuirea chillerelor în cadrul instalației de climatizare din incinta Sălii Polivalente este necesară în vederea asigurării condițiilor optime de siguranță și confort, un microclimat corespunzător pentru desfășurarea activităților sportive și culturale.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ult [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 013 612.95 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331220
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO411
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Craiova, Bulevardul Ilie Balaci nr. 6 (fost Știrbei Vodă nr. 32) — Sala Polivalentă.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se vor achiziţiona cu montaj echipamente instalație climatizare Sala Polivalentă, respectiv furnizare, montaj şi punere în funcţiune chiller cu dezafectarea utilajelor vechi, precum si instruirea personalului de exploatare cu privire la operarea si intretinerea echipamentelor, conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 44010 rev 1/27.3.2019.

Modificarea acordului-cadru, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificarea acordului-cadru in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 95
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

(b) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

(d) Alte documente edificatoare, după caz.

Cerinţa nr. 2

Ofertanţii (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) nu trebuie să se găsească în situatiile prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

(a) In ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Genoiu Mihail — Primar Municipiul Craiova,

— Miulescu Nicoleta — Secretar municipiu,

— Manda Marian-Sorin — Administrator public,

— Stefan Lucia — Director executiv temporar Directia Economico-Financiara,

— Militaru Vasilica Daniela — Pentru Director executiv temporar Directia Economic-Financiara,

— Nuta Maria — Director Executiv Directia Investitii, Achizitii si Licitatii,

— Rînzescu Adriana — Inspector Serviciul Buget,

— Gâlea Ionuț-Cristian — Director executiv Direcția Patrimoniu,

— Podeanu Nicolița — Consilier Serviciul Licitatii,

— Cretu Cristina Madalina — Sef Serviciu Licitatii,

— Gionea Silvia — Inspector Serviciul Patrimoniu,

— Mitucă Lucian Cosmin — Șef Serviciu Patrimoniu,

— Cruceru Anamaria Isabela — Consilier juridic Direcția Juridică, Asistență de specialitate și Contencios Administrativ,

(b) Persoanele cu functii de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autoritatii contractante sunt: — Bărăgan Stelian — viceprimar,

— Betiu Traian Alexandru Corneliu,

— Calotă Firmilian,

— Câplea Doru,

— Cosman Adrian — viceprimar,

— Costin Alexandru,

— Diaconu Dan,

— Dindirica Lucian Costin,

— Dumitrache Silviu Ionuț,

— Florescu Marinel,

— Godinel Viorica Manuela,

— Marinescu Radu,

— Mihai Marius,

— Mănescu Dumitru,

— Nedelescu Gheorghe,

— Nicoli Marin,

— Nicolicea Romulus Victor,

— Otovescu Dumitru,

— Pomana Gheorghe,

— Predescu Bianca Maria Carmen,

— Radu Marin Traian,

— Radu Romeo Titus,

— Roșculete Cătălin Aurelian,

— Sirop Flavius Adrian,

— Ungureanu Adriana,

— Vasile Marian,

— Voicu Dorel.

Modalitatea de îndeplinire: operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) vor completa o declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului nr. 1 din secţiunea „Formulare", care s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat.

Cerinţa nr. 1. Experiența similară. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat si pus in functiune produse similare, în valoare cumulată de cel puțin 300 000 RON, fără TVA, în cadrul a maxim 3 contracte. Prin produse similare se va înțelege: instalații/echipamente de răcire/ventilare/climatizare. Nota. In cazul in care mai multi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, indeplinirea cerintelor privind capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Proportia de subcontractare. 2. Informatii privind subcontractarea, daca este cazul.

1) În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, documentul DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti;

2) Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii oferei;

3) Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi;

4) În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului, o singura data, sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie;

5) Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens;

6) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului, o singura data, înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara, pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. Nota. Autoritatea contractanta limiteaza informatiile solicitate cu privire la criteriile de selectie la o singura intrebare si anume daca da sau nu, operatorii economici indeplinesc toate criteriile de selectie impuse. Următoarele documente justificative, emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; recomandări; alte documente echivalente. Documentele justificative vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care documentele prezentate nu sunt relevante, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii si documente suplimentare, inclusiv de la beneficiarul final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Nota. Pentru conversia leu/alta valuta, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an. Pentru anul 2019 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR în data publicarii anuntului de participare. Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract de achiziție publică, să invoce susținerea unui/unor terț/terți, în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care susținerea terțului/terților vizează resurse netransferabile, angajamentul asigură autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului. Terţii susţinători nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator va prezenta: angajament privind sustinerea tehnica, experienta similara; anexa nr. 1 la angajamentul ferm privind sustinerea tehnica, experienta similara; documente transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere. Ofertantii vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, angajamentul tertului sustinator (împreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamente urmează sa fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant, precum si acordul de subcontractare din care rezulta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le presteze fiecare, procentul de subcontractare si datele de identificare ale fiecarui subcontractant, in original. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Nota. Autoritatea contractanta limiteaza informatiile solicitate cu privire la criteriile de selectie la o singura intrebare si anume daca da sau nu, operatorii economici indeplinesc toate criteriile de selectie impuse.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) În cazul în care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform anexei nr. 44 „Model de acord de asociere" din sectiunea „Formulare". In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere (legalizarea semnaturilor conform prevederilor Legii nr. 36/1995 republicata in 2014);

2) Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP, în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanţi sau terţi susţinători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem şi va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE, în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terţ susţinător).

Este necesar ca toţi cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistraţi ca utilizatori ai sistemului.

La procedura de atribuire se înscrie şi depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individual, iar ceilalţi participanţi completează direct în sistem doar DUAE şi nu pot modifica oferta;

3) In conformitate cu prevederile art. 47 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire:

(a) Sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza,

(b) Sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;

4) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la sectiunea „Intrebari", cat si la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii" din cadrul anuntului de participare, in acelasi timp, in vederea asigurarii principiului transparentei, cat si a trasabilitatii informatiilor din cadrul sistemului.

Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita mai sus.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP www.e-licitatie.ro ca operator, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenul limita pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise în afara termenului precizat.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP sectiunea „Intrebari", in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii nr. 455/2001;

5) In cazul unei contestatii, contestatorul are obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Primăria Municipiului Craiova — Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 1
Craiova
200585
Rumänien
Telefon: +40 251416235
Fax: +40 251411561

Internet-Adresse: www.primariacraiova.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019