Lieferungen - 226758-2019

16/05/2019    S94

Rumänien-Bukarest: Schwellen und Teile von Schwellen

2019/S 094-226758

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 37832160
Postanschrift: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, sector 1
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Marilena Nedeloiu
E-Mail: achizitii@cmsppb.ro
Telefon: +40 738100853
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cmsppb.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Societate pe acțiuni
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de furnizare traverse BI-Bloc echipate cu sistem de prindere elastică a șinei pentru transport urban pe șine (tramvai) — ecartament nominal 1 435 mm

Referenznummer der Bekanntmachung: 37832160_2019_PAAPD1078615
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34947000 Schwellen und Teile von Schwellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului consta in furnizarea de traverse BI-Bloc echipate cu sistem de prindere elastică a șinei pentru transport urban pe sine (tramvai) — ecartament nominal 1 435 mm pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor prevăzute în contractul nr. 3 din 5.2.2019 „Servicii elaborare PT + DE, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant” încheiat cu Administrația Străzilor București.

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 530 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului consta in furnizarea de traverse BI-BLOC echipate cu sistem de prindere elastică a șinei pentru transport urban pe sine (tramvai) — ecartament nominal 1 435 mm pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor prevăzute în contractul nr. 3 din 5.2.2019 „Servicii elaborare PT + DE, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant” încheiat cu Administrația Străzilor București.

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Servicii postvânzare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1 — Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei: obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti, inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate — se va consulta Ghidul de utilizare DUAE, elaborate de ANAP, disponibil la adresa www.anap.gov.ro

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) Alte documente edificatoare, daca este cazul.

Atentionari speciale:

1) Nedepunerea DUAE (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/subcontractanti, daca este cazul), atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila. Nedepunerea odata cu DUAE a formularului III.2.1/1 poate face subiectul unei solicitari de clarificare;

2) Nedepunerea, odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, de catre fiecare dintre cei mentionati mai sus, poate face subiectul unei solicitari de clarificare.

Nota:

Operatorii economici straini pot prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Cerinta nr. 2 — Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 (evitarea conflictului de interese).

Ei au obligatia de a completa formularul III.2.1/1, ce va fi prezentat odata cu DUAE.

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:

1) Patru Bogdan Laurentiu Doru — presedinte Consiliu de administratie;

2) Neacsu Traian — membru Consiliu de administratie;

3) Dediu Manuela Geanina — membru Consiliu de administratie;

4) Stefanescu Mariana Florentina — membru Consiliu de administratie;

5) Mustatea Andrei Victor — membru Consiliu de administratie;

6) Stancu Cezar Costin — membru Consiliu de administratie;

7) Vasilescu Sorin — director general;

8) Somode Catalin — director general adjunct;

9) Chicos Gabriela — director general adjunct;

10) Catrangiu Liliana — director economic;

11) Duta Mihaela — sef Birou Juridic;

12) Mauta Sorin Alexandru — director Executie si Mentenanta;

13) Bidiga Francisc — inginer C.F.P.D.;

14) Negoescu Alexandru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertanților li se impune/solicită să aibă un nivel al cifrei de afaceri medie anuală de minimum: 1 530 000,00 RON fara TVA pentru fiecare din ultimele 3 exerciții financiare (2018, 2017, 2016).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, calculul echivalentei RON/alta moneda se va realiza aplicandu-se cursul mediu de schimb anual, comunicat de BNR, corespunzator anilor pentru care se face dovada indeplinirii acestei cerinte de calificare, respectiv ultimii 3 ani (2018, 2017, 2016). Completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv bilantul contabil/extrase de bilant/raport financiar etc. vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Nota 1: daca din motive justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document, care poate fi considerat adecvat (rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu).

Nota 2: daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE partea IV „Criteriile de selectie”, Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”.

Nota 3: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 4: in cazul in care ofertantul beneficieaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE partea IV „Criterii de selectie”, Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul va prezenta, odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu formularul III.2.2/1 prezentat in sectiunea Formulare, din documentatia de atribuire, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator. In cazul unei asocieri, se va prezenta odata cu DUAE un acord de asociere (formularul III.2.2/2 — Acordul de asociere insotit de formularul III.2.2/3 — Informatii despre asociere), in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului. In cazul in care oferta clasata pe primul loc este sustinuta de tert/terti, se va prezenta un angajament ferm, formularul III 2.2/4, prin care se confirma faptul ca tertul va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantii vor prezenta completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. Lista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor (ultimii 3 ani sunt calculati retroactiv de la data limita a depunerii ofertelor, conform art. 179 din Legea 98/2016), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa reiasa faptul ca ofertantul a livrat produse similare in valoare/valoare cumulata de cel putin: 1 530 000,00 RON.

Nota: prin produse similare se intelege orice fel de traverse pentru transportul pe șine.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerinta de calificare referitoare la experienta similara va fi considerata îndeplinita daca ofertantii vor face dovada ca au realizat, în ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor, furnizari similare, in valorile mentionate mai sus.

Atentie: se insumeaza valoarea furnizarilor de produse similare efectuate si nu valoarea contractelor la nivelul carora au fost furnizate produse care pot include si alte tipuri de produse decat cele considerate similare. Prin urmare, ofertantul are obligatia sa detalieze valorile contractelor care cuprind si alte tipuri de lucrari/servicii/furnizari si sa evidentieze doar furnizarile de produse similare efectuate si receptionate de beneficiar in conditiile legii in ultimii 3 ani. Pentru contracte incheiate in alte valute, echivalenta in RON se face la cursul mediu anual RON/alte valute comunicat de BNR pentru data semnarii fiecaruia din contractele mentionate. Modalitatea de indeplinire: completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire, care va fi insotit de (dupa caz):

— angajamentul tertului sustinator, formularul III.2.2/1, impreuna cu documentele anexate la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestora,

— acordul de asociere, formularul III.2.2/2, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului,

— acordul de subcontractare — formular IV.4.3/2 — declarație privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani — formular IV. 4.1/6. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pentru ofertele admisibile va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documente justificative pentru demonstrarea experientei similare (contracte/parti din contracte/procese-verbale de receptie/recomandari/orice alte documente edificatoare contrasemnate de beneficiari care sa confirme furnizarea respectivelor produse catre beneficiari publici sau privati, valoarea exprimata in RON fara TVA, precum si perioada de furnizare a lor). Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documente similare, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual RON/euro/alta valuta, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Documentatia de atribuire este publicata integral in SICAP. Solicitarile de clarificari referitoare la aceasta se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea „Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la sectiunea „Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.

DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro) iar depunerea acestuia odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

In cazul in care se constata ca printre ofertele admisibile clasate pe primul loc sunt cel putin 2 oferte cu punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SICAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. C.M.S.P.P.B. S.A. a prevazut in modelul de contract posibilitatea acordării unui avans de maxim 20 % din valoarea totala a contractului executantului. Avansul se va acorda în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va fi utilizat doar în scopul pentru care a fost acordat.

Operatorul economic are dreptul, daca este cazul, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va prezenta DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei sa se prezinte de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata pe proprie raspundere de catre ofertanti sau de catre persoana imputernicita legal de catre acestia. Ofertele incomplete, precum si nerespectarea cantitatilor duc la descalificarea ofertantului.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. — Serviciul Juridic
Postanschrift: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, sector 1
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@cmsppb.ro
Telefon: +40 738100853
Internet-Adresse: www.cmsppb.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019