Lieferungen - 226819-2019

16/05/2019    S94

Polska-Warszawa: Wkłady drukujące

2019/S 094-226819

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Adres pocztowy: ul. Karolkowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-207
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Jacent
E-mail: zamowienia.publiczne.czestochowa@kowr.gov.pl
Tel.: +48 322180725
Faks: +48 322180740

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.kowr.gov.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bip.kowr.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów do OT w Częstochowie oraz Sekcji Zamiejscowej w Mikołowie

Numer referencyjny: CZE.WOP.SOA.260.1.2019.DJ
II.1.2)Główny kod CPV
30192113 Wkłady drukujące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów (najkorzystniejsze zamienniki) do OT w Częstochowie oraz Sekcji Zamiejscowej w Mikołowie.

1) Dostawa wraz z wniesieniem materiałów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego będzie realizowana pod adres:

— KOWR OT w Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,

— KOWR Sekcja Zamiejscowa w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikołów.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 20 326.98 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30125120 Toner do fotokopiarek
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KOWR OT w Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,

KOWR Sekcja Zamiejscowa w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikołów

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów (najkorzystniejsze zamienniki) do OT w Częstochowie oraz Sekcji Zamiejscowej w Mikołowie.

1) Dostawa wraz z wniesieniem materiałów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego będzie realizowana pod adres:

— KOWR OT w Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,

— KOWR Sekcja Zamiejscowa w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikołów.

2) Szczegółowy asortyment zamawianych materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem zamówienia jest zawarty w formularzu cenowo - ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jego wypełnienia i podpisania.

3.2. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące zamawianych materiałów eksploatacyjnych:

2a - wymagania technologiczne (dotyczy materiałów zalecanych przez producentów sprzętu oraz produktów równoważnych):

1) Materiały eksploatacyjne muszą być dostarczone w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta bez śladu ingerencji, przepakowania. Na opakowaniach musi być opis jednoznacznie identyfikujący produkt tj.: nazwa producenta, znak firmowy, kod (symbol) produktu, pojemność, model sprzętu do którego materiał jest przeznaczony oraz datę ważności. Opakowania muszą posiadać zabezpieczenia, które pozwolą na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport.

2) Materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów muszą być wolne od wad i fabrycznie nowe. Przez fabrycznie nowy towar Zamawiający uważa: produkt wykonany z nowych elementów (m. in. nowa obudowa, nowe bębny, fabrycznie nowe zabezpieczenia szczelności zbiorników), bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, kodem lub symbolem produktu, pojemnością, modelem sprzętu, do którego materiał eksploatacyjny jest przeznaczony i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem/tuszem. Oferowany materiał eksploatacyjny musi być w pełni kompatybilny z urządzeniami do których został przeznaczony (m. in. musi posiadać zamontowany przez producenta oryginalny układ elektroniczny (chip), którego funkcjonalność umożliwia pełną i prawidłową współpracę z oprogramowaniem sterującym urządzenia, np. zlicza wydrukowane strony, umożliwia sterowanie jakością wydruku, informuje o stanie materiałów eksploatacyjnych w tym także o braku tonera/tusza). Zamawiający nie uzna za towar fabrycznie nowy wyrobu eksploatowanego wcześniej, przerabianego, jedynie wyczyszczonego przed ponownym napełnieniem lub wykonanego z zastosowaniem elementów używanych. Oferowany dla Zamawiającego materiał eksploatacyjny nie może pochodzić z materiałów, które wcześniej podlegały procesom regeneracji, recyklingu, prefabrykacji, refabrykacji, powtórnemu napełnianiu.

3) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego.

4) Materiały eksploatacyjne muszą posiadać naniesione na opakowanie opis jednoznacznie identyfikujący produkt: znak firmowy producenta, kod (symbol) produktu, pojemność, model sprzętu do którego materiał jest przeznaczony oraz datę ważności.

5) Zamawiający nie dopuszcza materiałów posiadających pojemności startowe.

6) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru zużytych tuszy i tonerów, utylizacji materiałów na własny koszt oraz dostarczenia, w terminie do 30 dni od daty wykonania usługi utylizacji, do Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonaną utylizację.

7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu spowodowane użyciem przez Zamawiającego zaoferowanych i dostarczonych materiałów eksploatacyjnych i będzie zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy sprzętu przez autoryzowany serwis.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego’’ / Waga: 40 %
Cena - Waga: Cena – 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 050-114440
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów do OT w Częstochowie oraz Sekcji Zamiejscowej w Mikołowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Netprint spółka cywilna Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak
Krajowy numer identyfikacyjny: 5492377143
Adres pocztowy: Unii Europejskiej 10
Miejscowość: Oświęcim
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 31-600
Państwo: Polska
E-mail: g.przymyk@netprint.com.pl
Tel.: +48 338422744

Adres internetowy: http://www.netprint.com.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 268.04 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 236.98 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2019