Lieferungen - 226848-2019

16/05/2019    S94    Bunuri - Anunt de atribuire - Procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 

România-Bucureşti: Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate

2019/S 094-226848

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro, horia.nicolae@andnet.ro
Telefon: +40 212643310
Fax: +40 212643417

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cnadnr.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Criblură sort 4–8 mm, sort 8–16 mm și sort 16–22,4 mm

Număr de referinţă: 16054368/2019/20/S1+S2
II.1.2)Cod CPV principal
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Criblură sort 4–8 mm, sort 8–16 mm și sort 16–22,4 mm.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 230 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

District Vaslui-SDN Bârlad

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Criblură sort 4–8 mm, sort 8–16 mm și sort 16–22,4 mm.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 104 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 98/2016 (A).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri
Explicaţie:

Negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 104 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 98/2016 (A). Procedura organizata de catre Bursa Romana de Marfuri —Terminalul Iasi, in baza unui contract de colaborare.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 53
Titlu:

Criblură sort 4–8 mm, sort 8–16 mm și sort 16–22,4 mm

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Calcarul S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 7220224
Adresă: Str. Furnalului nr. 887
Localitate: Pojorâta
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 727440
Țară: România
E-mail: calitate.calcarul@dmail.com
Telefon: +40 236190
Fax: +40 236196

Adresă internet: www.doxargrup.ro

Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 230 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 230 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/05/2019