Lieferungen - 227169-2019

16/05/2019    S94    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Zamiatarki szosowe

2019/S 094-227169

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 090-215093)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Obroki 140
Katowice
40-833
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Wierus
Tel.: +48 323587657
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl
Faks: +48 323587661
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpgk.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej o napędzie elektrycznym w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Numer referencyjny: PN/14/2019
II.1.2)Główny kod CPV
34921200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej o napędzie elektrycznym w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 090-215093

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 84

Powinno być:

Okres w miesiącach: 72

VII.2)Inne dodatkowe informacje: