Lieferungen - 227197-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Toruń: Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke

2019/S 094-227197

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 032-071310)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
NIP: 9562224293 REGON: 340461640
Włocławska 131
Toruń
87-100
Polen
Kontaktstelle(n): Janusz Górski
Telefon: +48 566190789 / 501871005
E-Mail: janusz.gorski@laude.pl
Fax: +48 566190740
NUTS-Code: PL613

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.laude.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapytanie ofertowe na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body)

Referenznummer der Bekanntmachung: 02/2019/proj.D/3.2/POIS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronach www.laude.pl oraz w bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia: 1166164 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166164

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk nadwozi wymiennych 40’.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego. Dostarczone nadwozia wymienne mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego - uruchomienie nowych tras.

Rysunek techniczny oraz szczegółowa specyfikacja zostanie udostępniona zainteresowanym uczestnikom po zapoznaniu się, zaakceptowaniu i podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Wymaga się aby nadwozia wyprodukowane zostały maksymalnie w ciągu 9 miesięcy na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego po podpisaniu załączonej do zapytania ofertowego umowy o poufności.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 032-071310

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 16/05/2019
Ortszeit: 16:00
muss es heißen:
Tag: 17/06/2019
Ortszeit: 16:10
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 16/05/2019
Ortszeit: 16:10
muss es heißen:
Tag: 17/06/2019
Ortszeit: 16:10
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Komunikat z dnia 14.5.2019 r.

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że wydłuża nabór ofert na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body) o numerze referencyjnym postępowania 02/2019/proj.D/3.2/POIS do dnia 17.6.2019 r. do godz. 16.00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.6.2019 r. o godz. 16.10.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały do treści zaktualizowanego Zapytania ofertowego: Rozdział 7 Opis sposobu przygotowania ofert:

Ust. 5 zaktualizowano treść na:

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 17.6.2019 r. do godziny 16.00 na ww. adres.

Ust. 8 zaktualizowano treść na:

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.6.2019 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.

Do treści zapytania ofertowego i załączników nie wprowadzono żadnych innych zmian oprócz wskazanych powyżej. Zmiany opublikowano na stronie Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności.