Lieferungen - 227210-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Geländegängige Fahrzeuge

2019/S 094-227210

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 075-177329)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
Warszawa
02-514
Polen
Kontaktstelle(n): Krystyna Rzymowska-Gardziej
Telefon: +48 225004358
E-Mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.strazgraniczna.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pojazdów typu ATV

Referenznummer der Bekanntmachung: 17/BF/BTiZ/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34113300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 roku, homologowanych pojazdów typu ATV (quad), spełniających warunki techniczne obowiązujące na terenie RP. 3) W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. 4) Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 075-177329

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis:
Anstatt:

(...) 2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 roku, homologowanych pojazdów typu ATV (quad), spełniających warunki techniczne obowiązujące na terenie RP. (...)

muss es heißen:

(...) 2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 roku, homologowanych pojazdów specjalnych klasy ATV (quad), spełniających warunki techniczne obowiązujące na terenie RP. (...)

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

(...)

3) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania;

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

(...)

muss es heißen:

(...)

3) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów:

— w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania;

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

— w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ:

a) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub równoważny dokument homologacyjny, potwierdzający spełnienie przez oferowaną wersję pojazdu bazowego wymaganych warunków technicznych.

W przypadku zaoferowania pojazdów homologowanych wg kategorii L7e-B1 Wykonawca dodatkowo musi dostarczyć wraz z pojazdami zaświadczenie wystawione przez jednostkę do tego uprawnioną, o której mowa w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.2.2016 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz.Urz. MIiB.2016.12) potwierdzające, że oferowane pojazdy spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia ze wskazaniem mocy netto silnika oferowanych pojazdów specjalnych. (...)

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 76 sztuk (w ramach zamówienia podstawowego) fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 roku, homologowanych pojazdów typu ATV (quad), spełniających warunki techniczne obowiązujące na terenie RP. Każdy dostarczony pojazd będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 2-letnią gwarancją na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 76 sztuk (w ramach zamówienia podstawowego) fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 roku, homologowanych pojazdów specjalnych klasy ATV (quad), spełniających warunki techniczne obowiązujące na terenie RP. Każdy dostarczony pojazd będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 2-letnią gwarancją na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów.

Abschnitt Nummer: II.2.11
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje o opcjach
Anstatt:

1) W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, które obejmuje dostawę dodatkowo do 20 sztuk pojazdów typu ATV (quad), tożsamych z przedmiotem zamówienia wykonanym w ramach zamówienia podstawowego. (...)

muss es heißen:

1) W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, które obejmuje dostawę dodatkowo do 20 sztuk homologowanych pojazdów specjalnych klasy ATV (quad), tożsamych z przedmiotem zamówienia wykonanym w ramach zamówienia podstawowego. (...)

Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:
Tag: 30/09/2019
muss es heißen:
Tag: 15/11/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 21/05/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 21/05/2019
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 11:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 19/07/2019
muss es heißen:
Tag: 27/07/2019
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: