Dienstleistungen - 227264-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Unkrautjäten

2019/S 094-227264

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_79157614
Igló utca 33–35.
Budapest
1185
Ungarn
Kontaktstelle(n): Tákos József
Telefon: +36 12934457
E-Mail: Takos.Jozsef@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934036
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.hungarocontrol.hu/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.hungarocontrol.hu/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000547172019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000547172019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Püspökladányi radarállomás terepkarbantartás"

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000547172019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77312000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Szerződés típusa: vállalkozási szerződés

Szerződés tárgya: „Püspökladányi radarállomás terepkarbantartási munkák”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77312000
90611000
90620000
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU321
Hauptort der Ausführung:

Lásd.: II.2.4) pont

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Püspökladányi radarállomás terepkarbantartási munkák”, az alábbiakban részletezettek szerint:

Nyertes ajánlattevő köteles ellátni a műszaki leírásban részletezett elvárások figyelembevételével a

– nyári terep karbantartási,

– téli terep karbantartási,

– valamint a műszaki leírásban rögzített, általános terep karbantartási továbbá

– egyéb munkavégzésként rögzített feladatokat.

Feladatellátási hely:

– Püspökladányi Radarállomás (Püspökladány hrsz. 0915/4) területe, ideértve a Radarállomás kerítésének külső oldalán lévő 5 m-es sávot is;

– Püspökladányi szolgálati lakások (Püspökladány, Erdő utca 3., hrsz. 3985), és a hozzájuk tartozó közterület (pl. járda);

– Püspökladányból a Radarállomáshoz vezető bekötőút (Püspökladány hrsz. 0806/2), ideértve az út két oldalán lévő 5-5 m-es sávot és az árkokat.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a fenti feladatellátási helyekhez kapcsolódó terep karbantartási feladatok ellátása. Ennek keretében a műszaki leírásban részletezettek szerinti, abban részletesen kifejtett általános, téli, nyári és egyéb, a rendeltetésszerű használatához szükséges feladatok ellátása. Nyertes ajánlattevő a Feladatok teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, illetve az érintett szabványok iránymutatásai szerint köteles eljárni.

Nyertes ajánlattevő a Feladatokat köteles a Műszaki leírásban meghatározott rendszerességgel folyamatosan ellátni, és Megbízó jelzése alapján köteles a teljesítési helyszínen legfeljebb a jelzéstől számított 90 percen belül megjelenni (e tekintetben többletvállalás értékelésre kerül).

Az ajánlattevő ajánlatot csak az ajánlati felhívásban szereplő feladatellátási helyek összességére tehet.

A részletes feladatleírást illetve az egyes terep karbantartási munkák tartalmát, továbbá az ajánlatkérő elvárásait a műszaki leírás tartalmazza.

A teljesítés fő helyszíne:

Püspökladányi Radarállomás (Püspökladány hrsz. 0915/4) területe, ideértve a Radarállomás kerítésének külső oldalán lévő 5 m-es sávot is;

Püspökladányi szolgálati lakások (Püspökladány, Erdő utca 3., hrsz. 3985), és a hozzájuk tartozó közterület (pl. járda);

Püspökladányból a Radarállomáshoz vezető bekötőút (Püspökladány hrsz. 0806/2), ideértve az út két oldalán lévő 5-5 m-es sávot és az árkokat.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Rendelkezésre állási idő (A téli csapadék (hó, ónos eső) kritikus szintre emelkedése esetén, ténymegállapítás után) az értesítéstől számítva (perc) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1. részszempont: abszolút értékeléssel.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

— Ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát,

— Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot,

— Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is),

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 74. § (1) bek.-re, Kbt. 69. § (11a) bekezdésére a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a K.r. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.

Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a K.r. 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (terep karbantartási feladatok ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket;

A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.

P2)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1-P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (7); (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései valamint a 69. § (11a) bek irányadó.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P1)

Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének az adózás előtti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évek közül több, mint 1 évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (terep karbantartási feladatok ellátás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 10 000 000 HUF értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös, ajánlattevők közül - figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

Az együttes megfelelés a P1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.

P2)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a tejes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 15 000 000,-Ft értéket.

A P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő megfelelő képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozata az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban végzett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak bemutatásáról legalább az alábbi tartalommal, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ra is.

# a szolgáltatás tárgya - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;

# a szolgáltatás mennyisége;

# az ellenszolgáltatásból részesülés aránya;

# a teljesítés helye;

# a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap bontás),

# a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

# munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő ellenszolgáltatásból való részesülés aránya egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (3a) a) bek.).

M2)

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés h) pontja szerint az előző három évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról készült kimutatás, nyilatkozat.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései a 69. § (11a) bekezdése is irányadóak.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt, legalább 1 db, közbeszerzés tárgya szerinti (terep karbantartási munkák) feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely referencia keretében a karbantartott összterület elérte az 8 000 m2 alapterületet és a feladat ellátására legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan került sor.

A referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének.

M2

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha az előző évben nem rendelkezik legalább 15 fő fizikai statisztikai állományú létszámmal.

A M1 – M2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a HUF.

Ajánlatkérő az ellenértéket a teljesítést követően teljesítésigazolás kiállítását követően, a szerződésben rögzített ütemek szerint, utólag egyenlíti ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint, átutalással történik. Az ellenszolgáltatás teljesítésnek feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbért köt ki a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.

2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.

5. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt: Az eljárás tárgyát képző feladatok ellátására az egy megbízottal való szerződés gazdaságosabbá, költséghatékonyabbá és nem mellékesen egyszerűbbé (vö: folyamatos megbízói utasítások fogadása, egyeztetések / instrukciók kezelése) teszi a feladatok zavartalan ellátását, a munkák egymással mind területileg, mind időben összefüggenek. Gazdasági, műszaki, minőségi, illetőleg a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása.

6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.

7. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

8. Szerződéskötési feltétel: Vállalkozónak rendelkeznie kell a Szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjesztett felelősségbiztosítással, amely kiterjed az esetlegesen okozott személyi sérüléses és dologi károk fedezetére. A biztosítás biztosítottja a Vállalkozó és a Szerződés teljesítésébe bevont közreműködők. A biztosítási fedezet minimális biztosítási összege 2 000 000 forint/biztosítási esemény, 10 000 000 forint/biztosítási időszak.

9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)].

10. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

11. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

14. Ajánlatkérő – különösen a IV.2.6) pont esetében – 1 hónap alatt 30 napot ért.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Mirkó Anita, lajstromszám: 00945.

16. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

17. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019