Dienstleistungen - 227401-2019

16/05/2019    S94    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Lubań: Abholung von Siedlungsabfällen

2019/S 094-227401

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Lubań
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: Dąbrowskiego 18
Ort: Lubań
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 59-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Liczner
E-Mail: edyta.liczner@luban.ug.gov.pl
Telefon: +48 756465927
Fax: +48 756126850

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.ugluban.nv.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.ugluban.nv.pl/Article/get/id,20572.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Lubań

Referenznummer der Bekanntmachung: PA.271.13.2019.EL
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z:

1) odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych i posortowniczych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubań z sołectw: Henryków Lubański, Jałowiec, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Mściszów, Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów Dolny, Radostów Średni, Radostów Górny, Uniegoszcz oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1 w celu dalszego ich zagospodarowania,

2) wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i posortowniczych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym,

3) wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w stojaki potrójne z workami przeznaczonymi do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: ...

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy Lubań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z:

1) odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych i posortowniczych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubań z sołectw: Henryków Lubański, Jałowiec, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Mściszów, Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów Dolny, Radostów Średni, Radostów Górny, Uniegoszcz oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1 w celu dalszego ich zagospodarowania,

2) wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i posortowniczych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym,

3) wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w stojaki potrójne z workami przeznaczonymi do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne oraz w pojemniki na odpady ulegające biodegradacji oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym,

4) wyposażeniem wskazanych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych lub posortowniczych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym,

5) wyposażeniem wskazanych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w stojaki potrójne z workami przeznaczonymi do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne oraz w pojemniki na odpady ulęgające biodegradacji i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym,

6) wyposażeniem Puntu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie działki nr 93/4, obręb Radostów Dolny w urządzenia do selektywnego zbierania wskazanych odpadów komunalnych, w tym problematycznych,

7) zorganizowaniem samodzielnego i dozorowanego dodatkowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości oddalonej nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2019
Ende: 30/06/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodźca, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.) co najmniej w zakresie odpadów o kodach:

— 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

— 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

— 15 01 03 Opakowania z drewna

— 15 01 04 Opakowania z metali

— 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

— 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

— 15 01 07 Opakowania ze szkła

— 15 01 09 Opakowania z tekstyliów

— 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

— 17 01 02 Gruz ceglany

— 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

— 16 01 03 Zużyte opony

— 20 01 01 Papier i tektura

— 20 01 02 Szkło

— 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

— 20 01 10 Odzież

— 20 01 11 Tekstylia

— 20 01 13* Rozpuszczalniki

— 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

— 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

— 20 01 23* Urządzenia zawierające freony

— 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

— 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

— 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

— 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

— 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

— 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane -baterie i akumulatory zawierające te baterie

— 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

— 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

— 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

— 20 01 39 Tworzywa sztuczne

— 20 01 40 Metale

— 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

— 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

— 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

— 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

— 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

— 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

— 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

— 20 03 02 Odpady z targowisk

— 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

— 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

— 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

— 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

b) posiada ważne zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwy organ, co najmniej w zakresie odpadów o kodach, o których mowa w punkcie 1 lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992);

c) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. (Dz.U. z 2018 r. poz. 992) prowadzonego przez Marszałka Województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy;

d) posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. W przypadku realizacji usługi odbioru/wywozu odpadów komunalnych dopuszcza się posiadanie zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 1 000 000 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2019
Ortszeit: 13:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, POLSKA, sala narad pok. nr 22

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w wysokości 20 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy zł w terminie do dnia 24.6.2019 r., do godz. 13:30

2. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

a) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia ofertowego,

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

c) polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 9 do SIWZ) w wysokości 1 000 000 PLN; Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019