Dienstleistungen - 227401-2019

16/05/2019    S94    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lubań: Usługi wywozu odpadów

2019/S 094-227401

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lubań
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Dąbrowskiego 18
Miejscowość: Lubań
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Liczner
E-mail: edyta.liczner@luban.ug.gov.pl
Tel.: +48 756465927
Faks: +48 756126850

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.ugluban.nv.pl

Adres profilu nabywcy: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ugluban.nv.pl/Article/get/id,20572.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Lubań

Numer referencyjny: PA.271.13.2019.EL
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z:

1) odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych i posortowniczych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubań z sołectw: Henryków Lubański, Jałowiec, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Mściszów, Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów Dolny, Radostów Średni, Radostów Górny, Uniegoszcz oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1 w celu dalszego ich zagospodarowania,

2) wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i posortowniczych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym,

3) wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w stojaki potrójne z workami przeznaczonymi do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: ...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Lubań

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z:

1) odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych i posortowniczych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubań z sołectw: Henryków Lubański, Jałowiec, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Mściszów, Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów Dolny, Radostów Średni, Radostów Górny, Uniegoszcz oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1 w celu dalszego ich zagospodarowania,

2) wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i posortowniczych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym,

3) wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w stojaki potrójne z workami przeznaczonymi do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne oraz w pojemniki na odpady ulegające biodegradacji oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym,

4) wyposażeniem wskazanych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych lub posortowniczych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym,

5) wyposażeniem wskazanych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w stojaki potrójne z workami przeznaczonymi do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne oraz w pojemniki na odpady ulęgające biodegradacji i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym,

6) wyposażeniem Puntu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie działki nr 93/4, obręb Radostów Dolny w urządzenia do selektywnego zbierania wskazanych odpadów komunalnych, w tym problematycznych,

7) zorganizowaniem samodzielnego i dozorowanego dodatkowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości oddalonej nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2019
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodźca, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.) co najmniej w zakresie odpadów o kodach:

— 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

— 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

— 15 01 03 Opakowania z drewna

— 15 01 04 Opakowania z metali

— 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

— 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

— 15 01 07 Opakowania ze szkła

— 15 01 09 Opakowania z tekstyliów

— 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

— 17 01 02 Gruz ceglany

— 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

— 16 01 03 Zużyte opony

— 20 01 01 Papier i tektura

— 20 01 02 Szkło

— 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

— 20 01 10 Odzież

— 20 01 11 Tekstylia

— 20 01 13* Rozpuszczalniki

— 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

— 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

— 20 01 23* Urządzenia zawierające freony

— 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

— 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

— 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

— 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

— 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

— 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane -baterie i akumulatory zawierające te baterie

— 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

— 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

— 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

— 20 01 39 Tworzywa sztuczne

— 20 01 40 Metale

— 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

— 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

— 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

— 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

— 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

— 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

— 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

— 20 03 02 Odpady z targowisk

— 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

— 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

— 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

— 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

b) posiada ważne zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwy organ, co najmniej w zakresie odpadów o kodach, o których mowa w punkcie 1 lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992);

c) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. (Dz.U. z 2018 r. poz. 992) prowadzonego przez Marszałka Województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy;

d) posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. W przypadku realizacji usługi odbioru/wywozu odpadów komunalnych dopuszcza się posiadanie zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 1 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 13:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, POLSKA, sala narad pok. nr 22

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w wysokości 20 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy zł w terminie do dnia 24.6.2019 r., do godz. 13:30

2. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

a) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia ofertowego,

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

c) polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 9 do SIWZ) w wysokości 1 000 000 PLN; Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2019