Dienstleistungen - 227912-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krościenko n. D.: Schutz gefährdeter Arten

2019/S 094-227912

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko
350545607
ul. Trzech Koron 4
Krościenko n. D.
34-450
Polen
Kontaktstelle(n): Nadleśnictwo Krościenko
Telefon: +48 182623120
E-Mail: kroscienko@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 182623003-21
NUTS-Code: PL219

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kroscienko.krakow.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO dla obszaru Natura2000 Małe Pieniny PLH120025 w ramach projektu „Kompleks. projekt ochrony gat. i siedlisk przyrod. na obszarach zarządzanych przez PGL LP

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.2.2.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721700
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań mających na celu poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarze Natura 2000 Małe Pieniny PLH1200025, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe."

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL219
Hauptort der Ausführung:

Grunty i lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Krościenko: tereny Rezerwatów Przyrody Wąwóz Homole, Biała Woda i Zaskalskie-Bodnarówka oraz Leśnictwa Małe Pieniny i Jaworki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań mających na celu poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarze Natura 2000 Małe Pieniny PLH1200025, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe."

2. Szczegółową lokalizację przedstawia mapy Lokalizacji planowanych zadań (załączniki nr 6A, 6B, 6C do SIWZ).

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:

3.1. Przedmiot ochrony:

— 5130 – zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych

— 6110 – skały wapienne i neutrofile z roślinnością pionierską

— 6170 – nawapienne murawy wysokogórskie i wyleżyska śnieżne

— 7230 – górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

— 6520 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

— 8160 – podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami Stipion Calamagrostis

— 9180 – jaworzyny i lasy klonowo lipowe na stokach i zboczach

— 91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

— 91Q0 – górskie reliktowe laski sosnowe

Nr zadania: 1

Nazwa zamówienia: dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb siedliska.

Zadanie:

— usunięciu nalotu drzew i krzewów do wysokości 2m na wybranych płatach siedliska. Na siedliskach będących przedmiotem ochrony mechaniczne lub ręczne usunięcie wybranych krzewów i drzew (głównie świerka, tarniny, jesionu, jawora oraz zamierających pochylonych jałowców), poprzez ich wycinkę i karczowanie na powierzchni maksymalnie 10ha. Gatunki iglaste (Św, rzadziej inne So, Md, Jał) należy wyciąć, natomiast wszystkie usuwane gatunki liściaste wykarczować lub wyciąć (karczować w przypadku gdy pozwalają na to wymiary drzew i krzewów oraz gdy zabieg karczowania nie narusza w większym stopniu płatu siedliska)

— Wyniesienie usuniętej biomasy poza płat siedliska w miejsca wyznaczone przez Zamawiającego. Na terenie rezerwatu Wąwóz Homole usunięcie biomasy należy wykonać poprzez wyniesienie poza obszar rezerwatu, dalszy transport może być wykonany mechanicznie na wskazane miejsce oddalone maksymalnie do 3 kilometrów. W rezerwacie Biała Woda po uprzednim zniesieniu biomasy ze stoków jest możliwość jej wywiezienia środkami mechanicznymi po drodze stanowiącej szlak turystyczny na wskazane miejsce oddalone maksymalnie do 3 kilometrów.

— Prace będą wykonywane pod nadzorem botanika.

— Termin wykonania zabiegu (jednorazowo): od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 r.

Lokalizacja i powierzchnia działania na terenie Natura2000 Małe Pieniny:

Nazwa, Leśnictwo Oddz. Poddz. Pow. (ha)

Rezerwat „Biała Woda” L-ctwo Jaworki, Oddz. 118 a, d, f, h, i, j, k, n, o, r, s 6,34

Rezerwat „Wąwóz Homole” L-ctwo Małe Pieniny Oddz. 131 f, h, k, o 128 a, 3,16

Rezerwat „Zaskalskie-Bodnarówka” L-ctwo Małe Pieniny Oddz. 126 g 0,18

Poza rezerwatami 128 f; 125 i; 124 f 0,32

Razem: 10,00 ha

3.2. Przedmiot ochrony: 2114 – pszonak pieniński

Nr zadania: 2

Nazwa zamówienia: dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku: Zadanie: ochrona czynna pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum polegająca na usunięciu nadmiaru drzew i krzewów do wysokości 2m, zwłaszcza leszczyny i jesionu, zacieniających 3 stanowiska gatunku o łącznej powierzchni 0,10 ha. Uzyskana po wycince biomasa zostanie usunięta poza stanowisko gatunku, na wskazane miejsce oddalone maksymalnie do 3 kilometrów.

Prace będą wykonywane pod nadzorem botanika.

Termin wykonania zabiegu: od dnia podpisania umowy – do 10.12.2019 r.;

Lokalizacja i powierzchnia działań dla pszonaka pienińskiego:

03-09-1-05-131 f,h 0,08

03-09-1-05-118 m 0,02

4. Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z wykonywaniem prac w terenie stromym, skalistym

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0200/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 067-157391
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO dla obszaru Natura2000 Małe Pieniny PLH120025 w ramach projektu „Kompleks. projekt ochrony gat. i siedlisk przyrod. na obszarach zarządzanych przez PGL LP

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2019