Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 228049-2022

29/04/2022    S84

Polska-Katowice: Różne drewniane materiały budowlane

2022/S 084-228049

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Tel.: +48 327161480
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1

Numer referencyjny: 702200078
II.1.2)Główny kod CPV
44191000 Różne drewniane materiały budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44191000 Różne drewniane materiały budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa opakowań drewnianych - palet ( 1200x800x144mm) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1 - 950 sztuk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44191000 Różne drewniane materiały budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa opakowań drewnianych - palet ( 1200x1000x144mm) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1 - 27 500 sztuk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44191000 Różne drewniane materiały budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa opakowań drewnianych - palet ( 1200x1000x144mm) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1 - 27 500 sztuk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 020-050159
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: zad. nr 1
Nazwa:

Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: zad. nr 2
Nazwa:

Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: zad. nr 3
Nazwa:

Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający unieważnia ostępowanie w całości:

w zakresie zadań nr 1 i 3 - na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

w zakresie zadania nr 2 - na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2022