Lieferungen - 228250-2019

16/05/2019    S94

Rumänien-Bukarest: Busse

2019/S 094-228250

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 10874881
Postanschrift: Str. Polonă nr. 65, sector 1
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010494
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Corina Nicolescu
E-Mail: cnicolescu@nuclearelectrica.ro, cteodorescu@nuclearelectrica.ro, eilie@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 212038281
Fax: +40 212031315
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nuclearelectrica.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Autobuz

Referenznummer der Bekanntmachung: 10874881/2019/0234.01
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121000 Busse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizarea a 3 autobuze interurbane, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 255 748.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO311 Argeş
Hauptort der Ausführung:

Mioveni, judetul Arges.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizarea a 3 autobuze interurbane, conform cerinţelor CS-DE -03/29.1.2019, ed.2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Prin termen de garantie produs se intelege intervalul de timp, exprimat in luni sau ani, de la data semnarii receptiei pana la momentul expirarii garantiei produsului. / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Prin termen de livrare se intelege intervalul de timp, exprimat in zile calendaristice, de la data semnarii contractului de catre ambele parti si pana la momentul livrarii. / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1.

Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016;

Modalitatea de indeplinire: toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si depune, odata cu DUAE, declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul III.2.1.a.1).

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt urmatoarele:

— Florin Ovidiu Gheba — Director Sucursala FCN Pitesti,

— Sorin Popescu — Înlocuitor de drept Director Sucursala FCN Pitesti,

— Constantin Moiceanu — Director Economic FCN Pitesti,

— Andrei Musetoiu — Inginer Sef Directia Tehnica FCN Pitesti,

— Cristiana Barbulescu — Consilier Juridic SACH, FCN Pitesti,

— Emilia Gabrian — Sef Serviciul Achizitii FCN Pitesti,

— Marius Ghioca — Sef Servicu Transporturi FCN Pitesti,

— Crisitan Dumitrache — Inginer CN-FCN Pitesti,

— Eusebiu Catalin Filip — Serviciul Achizitii FCN Pitesti,

— Constantin Stefanica — Serviciul Achizitii FCN Pitesti,

— Ovidiu Mihaita — Serviciul Transporturi FCN Pitesti.

Cerinta nr. 2.

Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016

Modalitatea de indeplinire:

— Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) Partile II si III cu informatiile aferente situatiei lor,

— La solicitarea entității contractante, pentru confirmarea cerinței, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documente justificative actualizate, prin care sa probeze cele asumate prin completarea DUAE, astfel:

Pentru persoane juridice/fizice romane:

2.a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2.b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2.c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

2.d) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru persoane juridice/fizice straine:

2.e) Orice documente considerate edificatoare, in tara de origine sau in tara in care acestia sunt stabiliti, respectiv certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana.

Cerinta nr. 3.

Operatorii economici participanti trebuie sa fie legal constituiti si înregistrati, în conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta, nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) Partea IV sectiunea A cu informatiile aferente situatiei lor,

— La solicitarea entității contractante, pentru confirmarea cerinței, ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele prin care sa probeze cele asumate pri [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat.

1) Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au livrat si au dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani (prin raportare la data publicarii anuntului de participare simplificat) produse similare, in valoare individuala sau cumulata de cel putin 2 255 748, prin unul sau cel mult 3 contracte. Prin produse similare se intelege: autobuze sau autocare.

Proportia de subcontractare. Conform prevederilor art. 68 din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi (daca sunt cunoscuti la data depunerii ofertei).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) Partea IV, sectiunea C, cu informatii relevante care sa demonstreze realizarea plafonului valoric impus. La nivelul DUAE trebuie precizate de catre operatorii economici informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil (daca este cazul), impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei contractelor a caror valoare este exprimata in alta valuta decat lei este cursul mediul anual in euro sau alta valuta, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an în parte. La solicitarea entității contractante, pentru confirmarea realizarii plafonului valoric impus cerinței privind experienta similara, ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta pentru contractele precizate in DUAE, documente justificative, cum ar fi: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, certificate de predare-primire, recomadari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare, documente similare emise sau contrasemnate de catre autoritatea/entitatea contractanta beneficiara sau de catre clientul privat benficiar.

Toti ofertantii vor completa DUAE Partea II litera D „Informatii privind subcontractantii" si capitolul corespunzator din Partea IV litera C si vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, dupa caz, odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor. Fiecare subcontractant va completa, va semna si va depune in oferta, cate un formular DUAE separat Partea II, Partea III si dupa caz, pentru partea din contract pe care o indeplineaste, Partea IV sectiunile A, C, D (in cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontactantului/subcontractantilor pentru a indeplini cerintele de calificare). In formularul DUAE subcontractantii vor preciza numarul si data acordului de subcontractare, pentru partea propusa pentru subcontractare. Subcontractantul va demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea din contract pe care o indeplineste. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul de subcontractare si DUAE.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare este de 22 550 RON si va avea o valabilitate de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda, la cursul de schimb comunicat de catre BNR in data publicarii in SEAP a anuntului de participare (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de participare). Conform art. 42 din HG nr. 394/2016 garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: virament bancar in contul entitatii contractante, RO79BRDE030SV46184830300 RON, respectiv RO20BRDE030SV46185040300 euro, BRD Mioveni sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Instrumentul de garantare se transmite in SEAP impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia, cel mai tarziu la data si ora limita de depunerea ofertelor si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la la culpa persoanei garantate (pentru scrisoare de garantie bancara se va completa Formularul III.1.1.a)

Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conformitate cu prevederile art. 43 din HG nr. 394/2016.

Entitatea contractanta va restitui fiecarui ofertant participant la procedura, garantia de participare la procedura, in conformitate cu prevederile art. 44 din HG nr. 394/2016.

Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului (fara TVA) si se constituie in conformitate cu art. 46 alin. (1) din HG nr. 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.

Garantia trebuie sa fie irevocabila.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a entitatii contractante, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.

In conformitate cu art. 45 alin. (3) din HG nr. 394/2016, garantia de buna executie se constituie in termen de de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial.

Pentru scrisoare de garantie bancara in favoarea entitatii contractante, se va utiliza Formularul III.1.1.b.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant, in conformitate cu Notificarea ANAP din data de 8.4.2019, disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice

DUAE completat de catre entitatea contractanta si incarcat în SEAP in format „.xml”, impreuna cu documentatia de atribuire (semnate cu semnatura electronica) pot fi vizualizate, dupa salvarea acestora pe computerul propriu;

2) In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (7) din HG nr. 394/2016, in cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in anuntul de participare, prevalează informatiile din anunt, DUAE urmand a fi revizuit corespunzator;

3) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face prin intermediul SEAP, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2016, disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea-de-transmitere-a-solicitarilor-de-clarificari-prin-intermediul-seap

3a) Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor atasa la anuntul de participare (simplificat). Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu sa fie avute in vedere la elaborarea ofertei. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 6. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare cu cel putin 2 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;

4) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita noi propuneri financiare, iar oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

5) Pentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SN Nuclearelectrica S.A. — Departament Achiziții
Postanschrift: Str. Polonă nr. 65, sector 1
Ort: București
Postleitzahl: 010494
Land: Rumänien
E-Mail: office@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 212031304
Fax: +40 212031315
Internet-Adresse: www.nuclearelectrica.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019