Dienstleistungen - 228334-2022

29/04/2022    S84

Polen-Grodzisk Mazowiecki: Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen

2022/S 084-228334

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 070-187606)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Stefana Batorego 23
Ort: Grodzisk Mazowiecki
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-825
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Sikora
E-Mail: techniczny@wkd.com.pl
Telefon: +48 227554760
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wkd.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE serii EN100

Referenznummer der Bekanntmachung: WKD10a-27-3/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE serii EN100 w zakresie wynikającym z Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz w zgodzie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, a sposób i warunki jego realizacji określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/04/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 070-187606

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Obiektywne zasady i kryteria udziału
Anstatt:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.

Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Cena oferty - waga 70%

2. Skrócenie terminu wykonania naprawy P4 - waga 20%

3. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - waga 10%

Opis sposobu oceny ofert znajduje się w Rozdziale XXIII SWZ.

muss es heißen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.

Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Cena oferty - waga 70%

2. Skrócenie terminu wykonania naprawy P4 - waga 20%

3. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - waga 10%.

Opis sposobu oceny ofert znajduje się w Rozdziale XXIII SWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Na mocy art. 1 pkt 23 3. rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str. 1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 5k zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.