Dienstleistungen - 228418-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Vorabinformation ohne Aufruf zum Wettbewerb - Unbestimmt 

Polen-Lublin: Öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße

2019/S 094-228418

DT-I.8060.7.2019.KLB

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym

Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016), Marszałek Województwa Lubelskiego wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Województwo Lubelskie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, POLSKA

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

— W trybie art. 19 ust.1 pkt 3 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016).

3. Rodzaj transportu oraz linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy:

— Wojewódzkie przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie kolejowym na następujących liniach kolejowych:

a) Linia nr 2;

b) Linia nr 7;

c) Linia nr 26;

d) Linia nr 30;

e) Linia nr 68;

f) Linia nr 69;

g) Linia nr 72;

h) Linia nr 81*;

i) Linia nr 101;

j) Linia nr 581.

Organizator przewozów nie wyklucza kursowania pociągów na pozostałych liniach kolejowych ujętych w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLVII/744/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14.7.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2014, poz. 2678).

* kursowanie w przypadku zawarcia odpowiedniego porozumienia z zainteresowanymi samorządami lokalnymi.

4. Przewidywana data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

— 15.5.2020 r.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

— 10 lat.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.