Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 229832-2020

18/05/2020    S96

Bulgarien-Sofia: Bewachungsdienste

2020/S 096-229832

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
Nationale Identifikationsnummer: 121858220
Postanschrift: ul. „Krichim“ No. 1
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1407
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Kristiyan Velinov
E-Mail: kvelinov@nhif.bg
Telefon: +359 29659-214
Fax: +359 2965-9165
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nhif.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.nhif.bg/page/244
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.nhif.bg/page/2170
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК“

Referenznummer der Bekanntmachung: 2170
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79713000 Bewachungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на обществената поръчка e: „Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК“.

В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1. Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана — денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК — София област, на ул. „Енос“ № 10, и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на възложителя в обектите чрез охранителите и с помощта на мобилни сили при необходимост;

2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана — през нощта от 18:00 ч. до 8:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни и 24-часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана;

3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части и компоненти, когато това е необходимо.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 500 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79713000 Bewachungsdienste
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

На адресите на обектите, посочени в т. 1 на техническите изисквания и спецификации, приложение № 1 към документацията на поръчката.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1.1. Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана — денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК — София област, на ул. „Енос“ № 10, и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на възложителя в обектите чрез охранителите и с помощта на мобилни сили при необходимост. В работните дни (от понеделник до петък) следва да се осъществява контролно-пропусквателен режим в обектите за работното време на служителите в съответния обект;

1.2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана — през нощта от 18:00 ч. до 8:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни и 24-часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана. Тя осигурява охраната на имуществото в обектите чрез изградените в тях електронни системи за сигурност, като се реагира своевременно от дежурни мобилни екипи на регистрирани сигнали от СОТ;

1.3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части и компоненти, когато това е необходимо.

2. С цел запознаване с условията, при които ще се осъществява предмета на поръчката, възложителят организира оглед за всички заинтересовани лица. По време на огледа лицата ще могат да задават въпроси, произтичащи от огледа. Огледът се осъществява в периода от датата на обявяване на поръчката до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, посочен в обявлението. Огледът се осъществява след предварителна заявка и съгласуване на датата и часа с представител на възложителя на тел. +359 29659259 или +359 29569291. Офертата на участник, който не е извършил оглед на обектите, няма да се разглежда и участникът ще бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП.

3. Участниците трябва да прилагат внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007 (или стандарт ISO 45001:2018 — Системи за управление на здравето и безопасността при работа) или еквивалентен, с обхват — осъществяване на дейности по охрана.

За изпълнение на горното изискване, към техническото предложение участниците следва да представят заверено копие на сертификат за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007 (или стандарт ISO 45001:2018 — Системи за управление на здравето и безопасността при работа) или еквивалентен, с обхват — осъществяване на дейности по охрана.

4. Всички останали изисквания и условия за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията и приложенията към нея.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: „Техническа оценка“ / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 500 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ако предложената от изпълнителя цена за извършване на физическа охрана е формирана на база на минималната работна заплата (МРЗ) за страната, подлежи на промяна при нейното увеличаване с Постановление на Министерски съвет. При промяна на нормативно определената МРЗ, месечната вноска без ДДС за обектите с физическа охрана от договора се индексира съобразно размера на увеличението съгласно Постановлението на Министерски съвет.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Посочената в т. II.2.6) прогнозна стойност представлява максимално допустимата стойност на поръчката за срока на изпълнение.

2. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на подписване на договор или до достигане на прогнозната стойност по т. II.2.6), в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност, за извършване на дейности по охрана на имуществото на физически или юридически лица и сигнално-охранителна дейност по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от Закона за частна охранителна дейност (ЗЧОД), издаден от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерство на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице, който разрешава на участника да извършва охранителна дейност на територията на цялата страна или на територията на обектите посочени в т. 1 от техническите изисквания и спецификации.

За удостоверяване на съответствието си с горното изискване участниците попълват част IV, раздел А от ЕЕДОП, където предоставят информация за притежавания валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност за извършване на дейности по охрана на имуществото на физически или юридически лица и сигнално-охранителна дейност по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗЧОД, издаден от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерство на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице, който разрешава на участника да извършва охранителна дейност на територията на цялата страна или на територията на обектите посочени в т. 1 от техническите изисквания и спецификации.

2. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

3. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 60 от ЗОП, като представя заверено копие на валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност за извършване на дейности по охрана на имуществото на физически или юридически лица и сигнално-охранителна дейност по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗЧОД, издаден от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерство на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице, който разрешава на участника да извършва охранителна дейност на територията на цялата страна или на територията на обектите посочени в т. 1 от техническите изисквания и спецификации.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. За удостоверяване на съответствието си с изискването да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на не по-малко от 2 500 000,00 BGN (два милиона и петстотин хиляди лева) без ДДС за последните 3 приключили финансови години общо, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, участниците попълват част IV, раздел Б на ЕЕДОП с посочване на информация за размера на оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, реализиран за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. За удостоверяване на съответствието си с изискването да притежават валидна към датата на подаване на офертата застраховка „Професионална отговорност“, която да покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени от него при извършване на охранителна дейност, с минимален общ агрегат не по-малко от 500 000 BGN и за едно събитие не по-малко от 25 000 BGN, участниците попълват част IV, раздел Б на ЕЕДОП с посочване на информация за притежаваната валидна към датата на подаване на офертата застраховка „Професионална отговорност“, която да покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени от него при извършване на охранителна дейност, с минимален общ агрегат не по-малко от 500 000 BGN и за едно събитие не по-малко от 25 000 BGN.

3. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

4. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя изисквания към икономическото и финансово състояние, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 61 от ЗОП, както следва:

4.1. По т. 1. се представят годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и справка за реализирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните 3 приключили финансови години;

4.2. По т. 2 се представя заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“, която да покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени от него при извършване на охранителна дейност, с минимален общ агрегат не по-малко от 500 000 BGN и за едно събитие не по-малко от 25 000 BGN.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти*, в размер на не по-малко от 2 500 000,00 BGN (два милиона и петстотин хиляди лева) без ДДС за последните 3 приключили финансови години общо, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

* „Годишен общ оборот“ по смисъла на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е: сумата от нетните приходи от продажби.

** „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ по смисъла на §2, т. 67 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е: сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка.

Под дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка, следва да се разбират реализирани дейности и/или услуги по охрана на имуществото на физически или юридически лица и сигнално-охранителна дейност.

2. Участниците следва да притежават, валидна към датата на подаване на офертата, застраховка „Професионална отговорност“, която да покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени от него при извършване на охранителна дейност, с минимален общ агрегат не по-малко от 500 000 BGN и за едно събитие не по-малко от 25 000 BGN.

За участник, установен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде сключена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. За удостоверяване на съответствието си изискването да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата, участниците попълват част IV, раздел В в ЕЕДОП, където представят информация за изпълнените дейности, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.

2. За удостоверяване на съответствието си изискването да разполагат с минимум 28 (двадесет и осем) патрулни автомобила, разположени на територията на всеки областен град по един, участниците попълват част ІV, раздел В на ЕЕДОП, където представят информация за патрулните автомобили, разположени на територията на всеки областен град по един.

3. За удостоверяване на съответствието си изискването да разполагат със сервизни специалисти с квалификация, даваща възможност да се изпълнят дейностите, включени в предмета на поръчката — техническа профилактика, ремонт и поддържане на сигнално-охранителна техника (СОТ), пожаро-известителна техника (ПИТ), видеонаблюдение (ВН) и контрол на достъпа (КД), налична в обектите на НЗОК, участниците попълват част IV, раздел В на ЕЕДОП, където представят информация за сервизните специалисти, които ще осъществяват техническа профилактика, ремонт и поддържане на сигнално-охранителна техника (СОТ), пожаро-известителна техника (ПИТ), видеонаблюдение (ВН) и контрол на достъпа (КД), налична в обектите на НЗОК, съдържащ имената и професионална квалификация на лицата.

4. За удостоверяване на съответствието си с изискването да прилагат система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват — осъществяване на дейности по охрана, участниците попълват част IV, раздел Г на ЕЕДОП, където представят информация относно прилагането на система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват — осъществяване на дейности по охрана.

5. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

6. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за технически и професионални способности, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 64, ал. 1 от ЗОП, като следва:

— по т. 1 се представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги,

— по т. 2. се представя списък — декларация за патрулните автомобили, които ще бъдат използвани за изпълнението на поръчката,

— по т. 3. се представя списък на сервизните специалисти, съдържащ имената и професионална квалификация на лицата, които ще осъществяват дейностите по техническа профилактика, ремонт и поддържане на сигнално-охранителна техника (СОТ), пожаро-известителна техника (ПИТ), видеонаблюдение (ВН) и контрол на достъпа (КД), налична в обектите на НЗОК, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата,

— по т. 4. се представя заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват — осъществяване на дейности по охрана.

7. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват — осъществяване на дейности по охрана.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Като дейност идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка, възложителят ще приеме изпълнена услуга/дейност по осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника едновременно в не по-малко от 10 охраняеми обекта, разположени в не по-малко от 10 различни населени места.

2. За осъществяване на охраната със СОТ участниците следва да разполагат с минимум 28 (двадесет и осем) патрулни автомобила, разположени на територията на всеки областен град по един.

3. Участниците трябва да разполагат със сервизни специалисти с квалификация, даваща възможност да се изпълнят дейностите, включени в предмета на поръчката — техническа профилактика, ремонт и поддържане на сигнално-охранителна техника (СОТ), пожаро-известителна техника (ПИТ), видеонаблюдение (ВН) и контрол на достъпа (КД), налична в обектите на НЗОК.

4. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват — осъществяване на дейности по охрана.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС.

2. Гаранцията се представя в една от формите:

— оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на НЗОК, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок на договора. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

...............

Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация.“

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2020
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/06/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. „Кричим“ № 1.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията пълномощно от законния/те представител/и на участника.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължение от раздел III.2.2):

Банковата гаранция следва да съдържа задължение на банката — гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя.

— Парична сума, преведена по банкова сметка на НЗОК — БНБ Централно управление, IBAN: BG80 BNBG 9661 3300 1100 03, BIC код на БНБ ЦУ: BNBGBGSD,

— застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

4. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида, в който тя се представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

5. Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със сключения между възложителя и изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка.

6. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определеният за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

7. Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като и когато участник е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в процедурата, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на § 2 от ДР на ЗМИП, както и когато по отношение на участника са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. На основание § 12 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г., основанията за отстраняване се прилагат по реда за възлагане по ЗОП, действащ до 1.11.2019 г., с изключение на разпоредбите на чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 107, т. 5 и т. 6 от ЗОП, които се прилагат в редакцията на закона от 1.01.2020 г.

8. Всички останали изисквания и условия са посочени в документацията на обществената поръчка и приложенията към нея.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2020