Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 23077-2022

17/01/2022    S11

Bulgarie-Sofia: Équipements médicaux

2022/S 011-023077

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE "SVETA ANNA" SOFIYa AD
Numéro national d'identification: 130367715
Adresse postale: DIMITaR MOLLOV No.1
Ville: gr. Sofiya
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Code postal: 1750
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Boyan Viktorov Avdzhiyski
Courriel: otdel.opd@abv.bg
Téléphone: +359 29759011
Fax: +359 29759011
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://sveta-anna.eu/bg/
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/2391
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://app.eop.bg/today/181962
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://app.eop.bg/today/181962
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Доставка на компютърен томограф за Клиника по образна диагностика при УМБАЛ "Света Анна" – София АД

II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на компютърен томограф за Клиника по образна диагностика при УМБАЛ "Света Анна" – София АД, съгласно техническа спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с изискванията и техническите характеристики, посочени в спецификацията, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Поръчката ще бъде възложена за период от 12 месеца, като доставката ще се извърши след направена писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на медицинската апаратура, предмет на процедурата и описана в документацията за участие.

Участието е комплексно, като участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката и не се допуска представяне на варианти.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 166 666.00 BGN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Lieu principal d'exécution:

УМБАЛ "Света Анна" – София АД

II.2.4)Description des prestations:

Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на компютърен томограф за Клиника по образна диагностика при УМБАЛ "Света Анна" – София АД, съгласно техническа спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с изискванията и техническите характеристики, посочени в спецификацията, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Поръчката ще бъде възложена за период от 12 месеца, като доставката ще се извърши след направена писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на медицинската апаратура, предмет на процедурата и описана в документацията за участие.

Участието е комплексно, като участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката и не се допуска представяне на варианти. Срокът за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 120 календарни дни, считано от получаване на писмена заявка от Възложителя. В срока за изпълнение Изпълнителят се задължава да осъществи и следните придружаващи дейности:

- демонтаж на наличния компютърен томограф модел Light Speed VCT

- монтаж и пускане в експлоатация на наличния компютърен томограф в помещение, посочено от Възложителя.

В предмета на поръчката се включват още следните съпровождащи дейности, приложими, както за новия компютърен томограф, така и за наличния:

- изготвяне на инвестиционен проект – фаза технически проекти по всички необходими части (заснемане, архитектура, конструктивен проект, ОВК, електроинсталации, пожароизвестяване и пожаробезопасност) и количествени сметки за тях

- изготвяне на проект за лъчезащита на помещенията и съгласуването му с НЦРРЗ и АЯР

- Изготвяне на технологичен проект за разполагане на компютърните томографи в помещенията.

Участниците следва да предложат гаранционно обслужване на предлаганото медицинско оборудване. Гаранционният срок е по предложение на участника, в месеци, като не може да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала.

Срокът за реакция при повреда е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на уведомление от страна на Възложителя. Плащането се извършва по предложение на участника, в левове, по банков път, при спазване на следната разплащателна схема: 50% от стойността на договора авансово, в срок до 10 (десет) работни дни от подаване на писмена заявка от Възложителя, а останалата част – отложено, в срок не по-дълъг от 60 календарни дни след представяне на следните документи:

- писмена заявка

- фактура

- гаранционна карта

- приемо-предавателен протокол с отразени дейности по доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и проведено обучение на персонал, посочен от Възложителя

- приемо-предавателен протокол за извършени демонтаж, повторен монтаж и пускане в експлоатация на наличния компютърен томограф в помещение, посочено от Възложителя.

Дейностите по набавяне на документите, издавани от Агенцията за ядрено регулиране, свързани с монтажа и пускането в експлоатация на двата компютърни томографа, са задължение на Изпълнителя.

Към техническото си предложение всеки участник следва да приложи следните документи, които са неразделна негова част:

1. Технически документи, брошури и каталози, от които да са видни параметрите на предлаганата от участника медицинска апаратура и нейното съответствие с изискванията на Възложителя, описани в техническата спецификация

2. Ръководство за употреба на български език

3. Заверено от участника копие на оторизационно писмо от производителя на медицинската апаратура или негов оторизиран представител с правото участникът да търгува с негови продукти.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 166 666.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. Участникът следва да разполага с разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от ЗМИ. Участник чуждестранно лице следва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от съответния компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Деклариране: При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на Раздел „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва информация за органа, издал разрешението и регистрационния му номер.

Доказване: При сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от ЗМИ.

В случай, че изпълнителят е чуждестранно лице, същият следва да представи копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от съответния компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

2. Участникът следва да разполага с лицензия или разрешение за работа в среда на йонизиращи лъчения, издадено от Агенция по ядрено регулиране. Участник чуждестранно лице следва да притежава лицензия или разрешение за работа в среда на йонизиращи лъчения, издаден от съответния компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Деклариране: При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на Раздел „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, като посочва информация за органа, издал лицензията или разрешението и регистрационния им номер

Доказване: При сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на лицензия или разрешение за работа в среда на йонизиращи лъчения.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Възложителят не поставя условия за икономическо и финансово състояние

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Участникът следва да е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата.

Под сходни Възложителят ще приеме дейности, свързани с доставянето медицинска апаратура и оборудване за лечебни заведения. Обемът на изпълнените доставки е без значение, поради което същият не подлежи на проверка и доказване.

Деклариране: При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на Раздел „Технически и професионални възможности“, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва информация за изпълнените доставки, Възложител по договора, срокове и стойност на изпълнението

Доказване: При сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка

2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015; БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентна с обхват, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата поръчка. Под сходен Възложителят ще приеме обхват, свързан с доставянето на медицинска апаратура и оборудване.

Деклариране: При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на Раздел „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва информация за органа по сертифициране, вида на сертификата, регистрационния номер и срока на валидност

Доказване: При сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015; БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата поръчка.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. Участникът следва да е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата.

Под сходни Възложителят ще приеме дейности, свързани с доставянето медицинска апаратура и оборудване за лечебни заведения. Обемът на изпълнените доставки е без значение, поради което същият не подлежи на проверка и доказване.

Деклариране: При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на Раздел „Технически и професионални възможности“, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва информация за изпълнените доставки, Възложител по договора, срокове и стойност на изпълнението

Доказване: При сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка

2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015; БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентна с обхват, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата поръчка. Под сходен Възложителят ще приеме обхват, свързан с доставянето на медицинска апаратура и оборудване.

Деклариране: При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на Раздел „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва информация за органа по сертифициране, вида на сертификата, регистрационния номер и срока на валидност

Доказване: При сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015; БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата поръчка.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/02/2022
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
bulgare
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/02/2022
Heure locale: 13:00
Lieu:

В системата

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и описана като критерии за подбор в обявлението и документацията за участие, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При сключване на договор с избрания изпълнител същият следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора. Размерът на гаранцията за добро изпълнение е 5% (пет процента) от стойността на възложената поръчка.

1. Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП, относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, поради което участници, които не отговарят на посочените изисквания, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2. Освен на основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява участници, кандидати и лица при настъпване на обстоятелствата, описани в чл.107 от ЗОП.

3. Възложителят отстранява участници, кандидати и лица в процедурата при наличие на предвидените в закона национални основания за отстраняване са, а именно:

– осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

– нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

– нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

– наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

– наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

– обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

4. Подробно изброяване на основанията за отстраняване е посочено в документацията към обществената поръчка.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. Витоша № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: delovodstvo@cpc.bg
Téléphone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3, във връзка с чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
12/01/2022