Dienstleistungen - 231744-2020

19/05/2020    S97

Polen-Toruń: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 097-231744

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Postanschrift: ul. Plac Teatralny 2
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Michał Struziński
E-Mail: zamowienia.kpim@gmail.com
Telefon: +48 797304195

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla Zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu – I

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.272.25.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania przebudowy i rozbudowy istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. św. Józefa 53-59 zlokalizowanego na działce nr 47/3 (obręb 34), składającej się z:

1) wielobranżowy projekt budowlany, w tym projekt technologii medycznej,

2) wielobranżowy projekt wykonawczy,

3) wielobranżowe projekty dla wszystkich rozwiązań tymczasowych koniecznych dla wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy szpitala

4) specyfikacje wykonania i odbioru robót,

5) kosztorysów, przedmiarów i zbiorczego zestawienia kosztów.

Dalszą część opisu przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000 Architekturentwurf
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania przebudowy i rozbudowy istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. św. Józefa 53-59 zlokalizowanego na działce nr 47/3 (obręb 34), składającej się z:

1) wielobranżowy projekt budowlany, w tym projekt technologii medycznej,

2) wielobranżowy projekt wykonawczy,

3) wielobranżowe projekty dla wszystkich rozwiązań tymczasowych koniecznych dla wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy szpitala

4) specyfikacje wykonania i odbioru robót,

5) kosztorysów, przedmiarów i zbiorczego zestawienia kosztów.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych, opinii, warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę.

Dodatkowo w ramach przedmiotu zamówienia jest opracowanie projektów rozbiórek wraz

Z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na rozbiórkę dla części lub całości budynku, elementów budowli, instalacji, przyłączy, które będą kolidowały w związku z prowadzonymi pracami projektowymi.

UWAGA: W związku z pracami nad zmianą przepisów w zakresie dokumentacji projektowej,

A w konsekwencji wprowadzenia zmian w Ustawie Prawa Budowalnego, Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji w zakresie projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów na dzień złożenia dokumentacji Zamawiającemu będącej przedmiotem zamówienia.

1.1. Planowane zadanie realizowane będzie w czterech etapach:

ETAP I: Opracowanie Analizy Funkcjonalno-Technicznej i Formalno-Prawnej możliwości realizacji rozbudowy i przebudowy budynku objętego przedmiotem zamówienia;

ETAP II: Opracowania Koncepcji – etap składać się będzie z opracowania:

CZĘŚĆ II.I. Koncepcji Wstępnej – opracowanej w dwóch wariantach do wyboru dla

Zamawiającego;

CZĘŚĆ II.II. Koncepcji Szczegółowej – opracowanej po wyborze przez Zamawiającego jednego z wariantów Koncepcji Wstępnej;

ETAP III: Opracowanie Wielobranżowego Projektu Budowlanego (w tym Projektu Technologii Medycznej) i Projektu Zagospodarowania Terenu wraz z uzyskaniem prawa do wykonywania robót budowlanych (ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót). W przypadku takiej potrzeby, w ramach przedmiotu zamówienia jest także opracowanie Projektu Rozbiórek wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na rozbiórkę;

ETAP IV: Opracowanie Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania

I Odbioru Robót (STWIOR), Przedmiarów Robót (PR), Kosztorysów Inwestorskich (KI)

Oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK), Wstępnego Harmonogramu Robót (WHR);

1.2. Planowane terminy realizacji poszczególnych etapów

Każdy z etapów należy wykonać w terminie podanym poniżej:

1.2.1. ETAP I 30 dni od dnia zawarcia Umowy;

1.2.2. ETAP II CZĘŚĆ II.I. 45 dni od dnia zaakceptowania wykonania etapu I;

CZĘŚĆ II.II. 45 dni od dnia zaakceptowania wykonania koncepcji wstępnej;

1.2.3. ETAP III 5 lub 6 miesięcy od dnia zaakceptowania wykonania koncepcji szczegółowej;

1.2.4. ETAP IV 5 lub 6 miesięcy od dnia zaakceptowania wykonania etapu III;

Planowany termin realizacji etapów I, II, III i IV wraz z uzyskaniem prawa do wykonywania robót budowlanych (ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót) wynosi maksymalnie 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Dalszą część opisu przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 16
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata2014–2020. oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna. działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie przygotowane i przeprowadzane jest na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Pzp przez pełnomocnika Zamawiającego, tj. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w Toruniu, na podstawie uchwały nr 11/427/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 25.3.2020 r.

Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 16 miesięcy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - Załącznik Nr 6 do SIWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja alfa) - Załącznik Nr 6 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

W zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 5 000 000 złotych brutto,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

Na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

W stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp

I ust. 5 pkt. 1 – 8 ustawy Pzp.

2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,

Za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

2.7. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja alfa) – Załącznik Nr 6 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że:

a) wykonał minimum:

— projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę

Dla obiektu ochrony zdrowia o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 30 000 [m2] w ilości minimum 1 projekt budowlany i wykonawczy dla tej samej inwestycji;

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. usług w celu spełnienia warunku posiadanego doświadczenia zawodowego. Każda z wymienionych usług powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy.

Wykaz usług należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami:

a) osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej do projektowania (architekt) z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym,

b) projektant posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym,

c) projektant posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym,

d) projektant posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym,

e) projektant w zakresie instalacji gazów medycznych bez ograniczeń,

f) projektant o specjalności drogowej bez ograniczeń,

g) technolog ds. medycznych,

h) architekt wnętrz,

i) kosztorysant,

j) koordynator zespołu:

— wykształcenie wyższe techniczne w specjalności architektonicznej lub prawnicze, lub ekonomiczne,

— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert koordynowanie co najmniej jednego opracowania kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i wykonawczy w zakresie co najmniej 5 branż) dla obiektu użyteczności publicznej o wartości dokumentacji budowlano-wykonawczej minimum 5.000.000,00 zł.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji koordynatora zespołu z funkcją architekta (pkt a).

W odniesieniu do tych osób Wykonawca załączy oświadczenie, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1)-4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale III pkt 3b ppkt. 1) - 4) SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

17.1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

17.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

17.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. zdanie pierwsze stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik nr 5 do SIWZ. § 14 Zmiana umowy określa okoliczności zmiany umowy w zawartej w sprawie zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 10:05
Ort:

Otwarcia ofert odbędzie się w biurze Pełnomocnika Zamawiającego:

Ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 120, 87-100 Toruń.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustaw yPzp.

2. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia,jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

9. Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę:

9.1. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

9.2. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.

9.3. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające„uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 i ust. 5 pkt. 1-8 Pzp.

11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

18. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:

a) Wykaz usług (załącznik nr 4 do SIWZ),

b) Wykaz osób (załącznik nr 3 do SIWZ),

c) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

19. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:

a) dokument potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości.

VI. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300 000 zł.

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

− pieniądzu,

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

− gwarancjach bankowych,

− gwarancjach ubezpieczeniowych,

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r.

Poz. 110).

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1020 5011 0000 9802 0119 5734 Bank PKO BP S.A., II Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy.

Pozostałe zasady wnoszenia wadium określone są w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2020