Dienstleistungen - 236596-2022

Submission deadline has been amended by:  294044-2022
04/05/2022    S87

Polen-Krakau: Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste

2022/S 087-236596

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Jagielloński
Nationale Identifikationsnummer: 6750002236
Postanschrift: ul. Gołębia 24
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-007
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Wyrwa
E-Mail: artur.wyrwa@uj.edu.pl
Telefon: +48 126633903
Fax: +48 126633914
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.uj.edu.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://przetargi.uj.edu.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: 80.272.215.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72514300 Anlagenverwaltung für die Computersystemwartung
72514200 Anlagenverwaltung für die Computersystementwicklung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Miasto Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas naprawy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/08/2022
Ende: 30/09/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje wykonanie usług opcjonalnych w czasie realizacji zamówienia. Szczegółowe zakresy opcji zawarte są w treści SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

4. Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

4.1 dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

4.1.1 na potrzeby utrzymania Systemu co najmniej jednego Kierownika utrzymania posiadającego:

4.1.1.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP,

4.1.1.2 aktualny certyfikat potwierdzający znajomość metodyki zarządzania projektem;

4.1.2 na potrzeby utrzymania grupy Finanse i Księgowość systemu SAP (Moduły: Finanse i Księgowość, Zarządzanie środkami trwałymi, Controling, Budżetowanie, Gospodarka materiałowa, Sprzedaż i dystrybucja, Podatek od towarów i usług, Inwentaryzacja), co najmniej 2 osoby posiadające:

4.1.2.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego co najmniej 3 Moduły z grupy Finanse i Księgowość,

4.1.2.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu Finanse i Księgowość (FI) lub Controling (CO).

4.1.3 na potrzeby utrzymania grupy Badania Naukowe (Moduły: Badania Naukowe - cz. niefinansowa, Finanse i Księgowość Badań Naukowych), co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.3.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego co najmniej 1 Moduł z grupy Badania Naukowe,

4.1.3.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu Zarządzania projektem (PS).

4.1.4 na potrzeby utrzymania grupy Kadry i Płace w zakresie kadr co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.4.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego Moduł Kadry,

4.1.4.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu Administrowania kadrami (HR-PA lub HCM).

4.1.5 na potrzeby utrzymania grupy Kadry i Płace w zakresie płac co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.5.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego Moduł Płace,

4.1.5.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu Lista płac (HR-PY).

4.1.6 na potrzeby utrzymania w obszarze BASIS co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.6.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP w Module BASIS SAP,

4.1.6.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu BASIS.

4.1.7 na potrzeby utrzymania grupy Pozostałe obszary ERP (Moduły: Podróże służbowe, Inwestycje, Zakupy, Zarządzanie nieruchomościami) co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.7.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego co najmniej 1 Moduł z grupy Pozostałe obszary ERP,

4.1.7.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu Zarządzanie nieruchomościami (RE) lub Inwestycje (IM) lub Gospodarka materiałowa (Zakupy) (MM) lub Podróże służbowe (FI-TV).

4.1.8 na potrzeby utrzymania grupy Business Object (Moduły: Business Object, Hurtownia danych) co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.8.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego co najmniej 1 Moduł z grupy Business Object,

4.1.8.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu Business Object (BOBJ) lub Hurtownia danych (BW);

4.1.9 na potrzeby utrzymania Systemu od strony programistycznej co najmniej 2 osoby posiadające:

4.1.9.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie programowania w języku ABAP,

4.1.9.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego języka ABAP;

4.1.10 na potrzeby utrzymania Systemu w zakresie SAP Fiori co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.10.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie SAP Fiori,

4.1.10.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego SAP Fiori;

4.1.11 na potrzeby

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni - dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

1) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu z Rozdziału VI SWZ podpunkt 4.1.

2) Wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku w postępowaniu z Rozdziału VI SWZ podpunkt 4.2.

Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i

dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu wykonawców z zachowaniem sposobu i formy,

o których mowa w SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji udzielanego zamówienia zawarto w treści wzoru umowy (tj. w

projektowanych postanowieniach umowy), stanowiącego załącznik do publikowanej SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w podanym powyżej terminie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, jak też

transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2025

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Rozdział X - Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę: 300 000,00 zł i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.

Zapisy dotyczące wadium reguluje rozdział X SWZ.

Rozdział VII - Podstawy wykluczenia wykonawców

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1.1. na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.

1.2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

2. Stosownie do treści art. 109 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub możė ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodna z przepisami ustawy czynność́́ Zamawiającego, podjętą w postepowanių o udzielenie zamówienia,́ w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnoścí w postepowanių o udzielenie zamówienia,́ do której́ Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy PZP.

3. Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu.̨ Skargę̨ wnosi się ̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie, – sądu zamówień publicznych, za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2022