Bauleistung - 236625-2020

22/05/2020    S99

Rumänien-Alba Iulia: Wärmedämmarbeiten

2020/S 099-236625

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 095-225904)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Alba Iulia
Nationale Identifikationsnummer: 4562923
Postanschrift: Str. Moților nr. 5A
Ort: Alba Iulia
NUTS-Code: RO121 Alba
Postleitzahl: 510134
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cosmin Buzgure
E-Mail: achizitii@apulum.ro
Telefon: +40 258811993
Fax: +40 258811993

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.apulum.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia: lot 1 – bloc M1-M6B, bloc M7A-M12, bloc 35, bloc 62, bloc CH1” – cod SMIS 2014+:119280 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Referenznummer der Bekanntmachung: 4562923_2020_PAAPD1136020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45321000 Wärmedämmarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prin semnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, ADR Centru si municipiul Alba Iulia a contractului de finanţare nr. 3953/19.3.2019, cinci blocuri de locuinte din municipiul Alba Iulia, respectiv bloc M1-M6B, bloc M7A-M12, bloc 35, bloc 62 si bloc CH1 din Alba Iulia au fost admise pentru finanţare in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – „Clădiri rezidențiale”. Scopul proiectului este cel de a îmbunătății eficienta energetica a blocurilor de locuințe construite in perioada 1950-1990 astfel încat, prin aceasta, sa se producă reduceri de consumuri energetice, de costuri de întreținere, de emisii CO2 si implicit îmbunătățiri a confortului interior al locuințelor.

Obiectivul general al acestui proiect este de creştere a performantei energetice a cinci construcţii rezidențiale din municipiul Alba Iulia cu 667 de apartamente destinate locuirii, in contextul asigurării unei calități optime de viaţă a locuitorilor acestora. Achizitia este impartită pe loturi dupa cum urmeaza:

— lot 1.1 – „Creșterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Alba Iulia – bloc M1-M6B” – valoare estimată: 6 778 117,26 RON fără TVA;

— lot 1.2 – „Creșterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Alba Iulia – bloc M7A-M12” – valoare estimată: 6 759 652,56 RON fără TVA;

— lot 1.3 – „Creșterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Alba Iulia – bloc 35 și bloc CH1” – valoare estimată: 2 440 473,39 RON fără TVA;

— lot 1.4 – „Creșterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Alba Iulia – bloc 62” – valoare estimată: 1 400 993,15 RON fără TVA.

Valorile C + M sunt alcatuite din cheltuieli pentru investitia de baza si valoarea aferentă organizarii de santier. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Valoarea cheltuielilor „diverse si neprevazute” nu au fost incluse în valoarea estimata, iar aceste valori sunt:

— lot 1.1 – 659 245,48 RON fara TVA;

— lot 1.2 – 657 532,56 RON fara TVA;

— lot 1.3 – 239 427,93 RON fara TVA;

— lot 1.4 – 137 769,26 RON fara TVA.

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 15-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 10 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 095-225904

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Descriere succintă
Anstatt:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 10-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 8 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

muss es heißen:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 15-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 10 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt Nummer: II.2.4)
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Descrierea achiziției publice
Anstatt:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 10-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 8 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

muss es heißen:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 15-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 10 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt Nummer: II.2.4)
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Descrierea achiziției publice
Anstatt:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 10-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 8 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

muss es heißen:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 15-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 10 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informații suplimentare
Anstatt:

Daca forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art. 53 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 se va prezenta acordul de asociere, semnat si stampilat de către fiecare asociat în parte. Acesta trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui în anexa la contractul de achiziţie publica. În cazul în care mai mulţi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca aceştia sa răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publica. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Odată cu depunerea DUAE, va fi prezentat si acordul de asociere, semnat cu semnătura electronica extinsa. Documentele justificative care probează cele asumate în Acordul de asociere vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractanta va solicita clarificări prin intermediul SICAP, in vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preturi. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de către autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câștigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziţie publica. Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fără întârziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, numai contra unui instrument de garantare si a graficului de returnare a avansului şi numai în limita valorica de 30 % din valoarea contractului. Returnarea avansului se va face in functie de prevederile legale in vigoare. (Hotărârea Nr. 264/2003 – republicată, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice). Arhivele

muss es heißen:

Daca forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art. 53 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 se va prezenta acordul de asociere, semnat si stampilat de către fiecare asociat în parte. Acesta trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui în anexa la contractul de achiziţie publica. În cazul în care mai mulţi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca aceştia sa răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publica. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Odată cu depunerea DUAE, va fi prezentat si acordul de asociere, semnat cu semnătura electronica extinsa. Documentele justificative care probează cele asumate în Acordul de asociere vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractanta va solicita clarificări prin intermediul SICAP, in vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preturi. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de către autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câștigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziţie publica. Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fără întârziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, numai contra unui instrument de garantare si a graficului de returnare a avansului şi numai în limita valorica de 30 % din valoarea contractului. Returnarea avansului se va face in functie de prevederile legale in vigoare. (Hotărârea Nr. 264/2003 – republicată, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice).

Abschnitt Nummer: II.2.4)
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Descrierea achiziției publice
Anstatt:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 10-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 8 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

muss es heißen:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 15-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 10 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt Nummer: II.2.4)
Los-Nr.: 4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Descrierea achiziției publice
Anstatt:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 10-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 8 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

muss es heißen:

Intrebarile de clarificari se pot solicita până in a 15-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor; raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari se va publica in ziua 10 anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: