Lieferungen - 236899-2020

22/05/2020    S99

Rumänien-Bukarest: Röntgengeräte

2020/S 099-236899

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu”
Nationale Identifikationsnummer: 4192936
Postanschrift: Aleea Căuzaşi nr. 49-51
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 030803
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Doina Laudat
E-Mail: spital_c.angelescu@yahoo.com
Telefon: +40 213233040
Fax: +40 213233024

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.spitalulangelescu.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100095974
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spital
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare aparate de radiologie

Referenznummer der Bekanntmachung: 7, 8
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111000 Röntgengeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare, instalare si punere in functiune aparate radiologie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 253 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für nur ein Los
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lor 1 – aparat radiologie digital mobil

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33111000 Röntgengeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Aleea Cauzasi nr. 49-51, sector 3, Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare, instalare si punere in functiune a unui aparat de radiologie digital.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Garantie totala / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Propunere tahnica / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 220 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 – aparat de radiologie digitală (grafie și scopie)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33111000 Röntgengeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Aleea Cauzasi nr. 49-51, sector 3, Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare, instalare si punere in functiune a unui aparat de radiologie digitala (grafie si scopie).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Garantie totala / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Caracteristici tehnice / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 033 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016; se va completa Documentul Unic de Achiziție European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 și Notificarea nr. 240/2016; documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării, pentru toate sediile/punctele de lucru specificate în certificatul constatator emis de ONRC inclusiv pentru acelea la care care nu există obligații de plată;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

(d) alte documente edificatoare, după caz; se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terți și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanților persoane juridice străine, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

— Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Forma de înregistrare – certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului sau acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; se acceptă Documentul unic de achiziție european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 și Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, inclusiv eventualii subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanților persoane juridice străine, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

— Autorizație specială/membrii ai unei anumite organizații – aviz de functionare emis pentru comercializare dispozitive medicale.

Punerea în funcțiune în domeniul dispozitivelor medicale și service pentru categoria de dispozitive medicale care fac obiectul achiziției conform art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; se acceptă Documentul Unic de Achiziție European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 și Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanților persoane juridice străine, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

— Autorizație specială/membrii ai unei anumite organizații – autorizație emisă de CNCAN pentru desfașurarea de activitate în domeniul nuclear, conform art. 8 din Legea nr. 111/1996 republicată privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare; se acceptă Documentul unic de achiziție european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 și Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanților persoane juridice străine, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Cel putin un contract de furnizare aparate de imagistica medicala.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Depunere copie contract.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020