Dienstleistungen - 237537-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes

2020/S 099-237537

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Postanschrift: ul. Pańska 81/83
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-834
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Mazurkiewicz-Błasiak
E-Mail: pzp@parp.gov.pl
Telefon: +48 224328781

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.parp.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.parp.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://parp.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://parp.eb2b.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: agencja rządowa działająca na podstawie ustawy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie składu, opracowanie graficzne, techniczne i językowe publikacji oraz przygotowanie do druku, druk, dostawa i wysyłka publikacji PARP, a także zapis elektroniczny publikacji

Referenznummer der Bekanntmachung: p/130/DKM/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie polega na przygotowaniu składu, opracowaniu graficznym, technicznym i językowym publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz przygotowaniu do druku, druku, dostawie i wysyłce publikacji PARP, a także zapisie elektronicznym publikacji. Szczegółowe parametry techniczne poszczególnych publikacji, format, nakład, liczby stron „maszynopisu”, itd. określa tabela „Plan Wydawniczy PARP 2020–2021”, stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ. Szczegółowy harmonogram prac i czynności zawiera załącznik nr 2 do OPZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 463 961.82 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79820000 Dienstleistungen des Druckgewerbes
79821100 Korrekturlesen
79822000 Satzarbeit
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
79823000 Dienstleistungen im Bereich Druck und Lieferung
79824000 Druckerei- und Verteilerdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zamówienie polega na przygotowaniu składu, opracowaniu graficznym, technicznym i językowym publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz przygotowaniu do druku, druku, dostawie i wysyłce publikacji PARP, a także zapisie elektronicznym publikacji. Szczegółowe parametry techniczne poszczególnych publikacji, format, nakład, liczby stron „maszynopisu”, itd. określa tabela „Plan Wydawniczy PARP 2020–2021”, stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ. Szczegółowy harmonogram prac i czynności zawiera załącznik nr 2 do OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena techniczna publikacji w wersji elektronicznej / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Rozwiązania proekologiczne / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Kryterium społeczne - Zatrudnienie na umowę o pracę 1 osoby z niepełnosprawnością / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 463 961.82 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/09/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIR, POWER, Horyzont 2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 3 usługi, o łącznej wartości zamówień co najmniej 150 000,00 PLN brutto (w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty, Wykonawca dokona przeliczenia wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi), z których każda polegała na składzie i wydrukowaniu, co najmniej 5 publikacji (broszur, książek), przy czym każda z publikacji posiadała:

a) min. 10 % jej objętości stanowiły wykresy lub tabele lub mapy lub symbole graficzne/infografiki lub zdjęcia;

b) objętość minimum 50 stron;

c) nakład co najmniej 500 egzemplarzy;

2) dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu i doświadczeniu, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. co najmniej 3 osobami w tym:

• koordynatorem umowy po stronie Wykonawcy – osobą spełniającą, co najmniej następujące warunki:

— wykształcenie, co najmniej średnie,

— biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

— dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2),

— w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert koordynowała i nadzorowała realizację co najmniej 5 zamówień polegających między innymi na: składzie elektronicznym publikacji, składzie i przygotowaniu publikacji do druku, drukowaniu oraz dostawie publikacji,

— doświadczenie w nadzorowaniu prac poligraficznych, przy pełno kolorowych wydrukach przynajmniej 5 różnych publikacji (tj. o różnych tytułach) każda o objętości co najmniej 50 stron i każda o nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,

— obsługa co najmniej jednego programu graficznego, spośród takich jak: Adobe InDesign lub Adobe Ilustrator, lub Adobe Photoshop, lub Adobe Acrobat Pro, lub równoważne;

• jedną osobą odpowiedzialną za redakcję i korektę publikacji w języku polskim, która spełnia co najmniej następujące warunki:

— wykształcenie co najmniej wyższe,

— w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert wykonanie redakcji językowej i korekty stylistycznej w języku polskim co najmniej 15 różnych publikacji o różnych tytułach o objętości co najmniej 15 stron każda,

— biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

• jedną osoby odpowiedzialną za skład techniczny i opracowanie graficzne publikacji oraz zapisanie jej odzwierciedlenia na DVD w formacie .pdf, która spełnia co najmniej następujące warunki:

— wykształcenie co najmniej średnie,

— biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; znajomość aplikacji graficznych np.: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator oraz CorelDRAW, lub równoważne,

— w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na technicznym i graficznym przygotowaniu co najmniej 15 publikacji o objętości co najmniej 15 stron każda.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w rozdz. VIII ust. 4 SIWZ, tj.: dokumenty z § 2 ust. 4 pkt 2 i 10 i § 5 pkt 1, 4, 5 i 6 oraz odpowiednio dokumentów od Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej (§ 7 i § 8 rozporządzenia z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2020
Ortszeit: 12:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy w siedzibie Zamawiającego PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym powyżej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zpowodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust.5 pkt 1–2 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zwane jednolitym europejskim dokumentem zamówienia(JEDZ), https://espd.uzp.gov.pl, zawierające w szczególności informacje:

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SIWZ. Zamawiający informuje, że w części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ;

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust.1 pkt 13–22 i ust.5 pkt 1–2 uPzp;

3) o innych podmiotach, na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

4) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

5) o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

3. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a uPzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia,w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 PLN przed upływem terminu składania ofert określonego w SIWZ.

5. Zamawiający przewidział zmiany umowy w §10 wzoru umowy.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na platformie wraz z informacją z otwarcia ofert.

7. Wykonawca składający ofertę załączy:

— Wymóg fakultatywny dwa różne egzemplarze próbek zrealizowanych przez Wykonawcę publikacji (oba w języku polskim) złożonych elektronicznie w formacie .pdf, każda minimum 40 str (liczba stron maszynopisu uznając, że 1 str to 1 800 znaków ze spacjami). Każda z tych publikacji musi zawierać co najmniej tekst, tabele, wykresy, przypisy, infografiki,

— Wymóg fakultatywny propozycje rozwiązań proekologicznych możliwych do zastosowania podczas realizacji zamówienia,

— Wymóg fakultatywny Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę 1 os. niepełnosprawnej złożone w form. ofertowym.

Elementy oferty wskazane w pkt 7) powinny zostać przedstawione w sposób umożliwiający ocenę oferty zgodnie z kryteriami oceny opisanymi w Roz. XV.

Elementy oferty wskazane w pkt 7) należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem

8. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

9. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/05/2020