Dienstleistungen - 237602-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Ełk: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 099-237602

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”
Postanschrift: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10
Ort: Ełk
NUTS-Code: PL623 Ełcki
Postleitzahl: 19-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jerzy Czepułkowski
E-Mail: zmgk@miasto.elk.pl
Telefon: +48 877326097

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zmgk.elk.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=163487

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=163487
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZMGK.271.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamów. jest usługa odbioru odpadów z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (zwanymi dalej odpadami), z 4 Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o. w Siedliskach k. Ełku i zlokalizowanych w Siedliskach, w Kośmidrach, w Olecku, w Białej Piskiej oraz poddanie ich procesowi odzysku lub unieszkodliwienia.

2. Łączna zadeklarowana przez posiadaczy odpadów (rolników) ilość odpadów z działalności rolniczej wynosi:

1) folia rolnicza czarna, czarno-biała lub zielona tzw. folie twarde – po pryzmach, z tuneli itp. oraz siatki do owijania balotów i sznurek do owijania balotów (kod 02 01 04) – 1 064,209 Mg;

2) folia rolnicza biała, niebieska, zielona po sianokiszonce (z balotów) (kod 02 01 04) – 844, 436 Mg;

3) opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag (kod 15 01 02) – 267,050 Mg.

3. Ilości są ilościami prognozowanymi.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL623 Ełcki
Hauptort der Ausführung:

1. ZUOk w Siedlis., Siedliska 77, 19-300 Ełk

2. Stacja przeład., Kośmidry 50, 19-500 Gołdap

3. Stacja przeład., ul. Kościuszki 57, 19-400 Olecko

4. Stacja przeład., ul. Parkowa 2, 12-230 Biała Piska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (zwanymi dalej odpadami), z 4 Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (zwanych dalej PDGO), obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o. w Siedliskach k. Ełku (zwane dalej PGO „Eko-MAZURY”) i zlokalizowanych w następujących miejscach:

1) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Siedliskach, Siedliska 77, 19-300 Ełk;

2) Stacja przeładunkowa wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Kośmidry 50, 19-500 Gołdap;

3) Stacja przeładunkowa wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku, ul. Kościuszki 57, 19-400 Olecko;

4) Stacja przeładunkowa wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej, ul. Parkowa 2, 12-230 Biała Piska;

oraz poddanie ich procesowi odzysku lub unieszkodliwienia.

3. Odpady dostarczone będą przez posiadaczy odpadów (rolników/mieszkańców) do ww. 4 Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, z terenu 11 gmin należących do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”: Gmina Ełk, Gmina Kalinowo, Gmina Prostki, Gmina Stare Juchy, Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko, Gmina Świętajno, Gmina Wieliczki, Gmina Dubeninki, Gmina Gołdap, Gmina Biała Piska.

4. Prace związane z przedmiotem zamówienia, winny być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797).

5. Posiadacz odpadów (rolnik) będzie dostarczał frakcje odpadów własnym transportem, zapakowane, każda oddzielnie, w opakowania typu Big Bag. Przez frakcje odpadów należy rozumieć:

1) folia rolnicza czarna, czarno-biała lub zielona tzw. folie twarde – po pryzmach, z tuneli itp.;

2) siatki do owijania balotów;

3) sznurek do owijania balotów;

4) folia rolnicza biała, niebieska, zielona po sianokiszonce (z balotów);

5) opakowania po nawozach;

6) opakowania typu Big Bag.

6. Wykonawca będzie odbierał od posiadacza odpadów (rolnika) odpady w podziale na 3 grupy:

1) folia rolnicza czarna, czarno-biała lub zielona tzw. folie twarde – po pryzmach, z tuneli itp. oraz siatki do owijania balotów i sznurek do owijania balotów (wymienione odpady będą przekazywane pod kodem 02 01 04);

2) folia rolnicza biała, niebieska, zielona po sianokiszonce (z balotów) (wymienione odpady będą przekazywane pod kodem 02 01 04);

3) opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag (wymienione odpady będą przekazywane pod kodem 15 01 02).

16. Łączna zadeklarowana przez posiadaczy odpadów (rolników) ilość odpadów z działalności rolniczej wynosi:

1) folia rolnicza czarna, czarno-biała lub zielona tzw. folie twarde – po pryzmach, z tuneli itp. oraz siatki do owijania balotów i sznurek do owijania balotów (kod 02 01 04) – 1 064,209 Mg;

2) folia rolnicza biała, niebieska, zielona po sianokiszonce (z balotów) (kod 02 01 04) – 844,436 Mg;

3) opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag (kod 15 01 02) – 267,050 Mg.

25. Zamawiający zastrzega, iż podane, w ustępie 16 niniejszego działu SIWZ, ilości odpadów są ilościami prognozowanymi i mogą ulec zmniejszeniu. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu zmniejszenia prognozowanej ilości przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zam. oświadcza, że przedmiot zamówienia dofinansowany jest w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – numer umowy 118/2020/Wn14/OZ-UP-go/D.

2. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) dyspozycyjność – 40 %.

3. Zam. nie przewiduje udzielenia zam., o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ust. Pzp.

4. Zamawiający skorzysta z procedury odwróconej.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca musi posiadać:

1) aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami):

a) potwierdzający posiadanie aktual. (ważnej) decyzji administracyjnej (zezwolenia), obejmującej swym zakresem rodzaje odpadów stanowiące przedmiot zamówienia, wydanej przez właściwy organ, na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odebranym rodzajem odpadów, tj. w zakresie:

— zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania i odzysku), i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdzający posiad. aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniej. pkt,

lub

— zbierania odpadów, i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdz. posiadanie aktual. (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w nin. pkt,

— przetwarzania odpadów, i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdz. posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie.

b) oraz zezwalający na realizację transportu odebranych odpadów, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO zezwalający na transport odbieranych odpadów.

Zamawiający wymaga, aby posiadane przez Wykonawcę decyzje i zezwolenia umożliwiały po podpisaniu umowy natychmiastową realizację przedmiotowej usługi i na podstawie ważnych decyzji i zezwoleń była możliwość wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i/lub unieszkodliwienie.

Dział VII ust. 3. pkt 1) lit a) SIWZ Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potw. okoliczn., o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1) w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

— kopia zawiadomienia o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadz. produkty, produkty w opak. i gospod. odpadami oraz o utworzeniu konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zanonimizowana w zakresie loginu i hasła,

— kopia aktualnego zezwolenia (decyzji administracyjnej), obejmującego swym zakresem rodzaje odpadów stanowiące przedmiot zamówienia, wydanego przez właściwy organ, na prowadzenie działalności w zakresie gospod. odebranym rodzajem odpadów, tj. w zakresie:

— zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania i odzysku), i/lub kopia aktualnej (ważnej) umowy z podmiotem posiad. aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potw. posiadanie aktu. (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w nin. pkt,

lub

— zbierania odpadów, i/lub kopia aktualnej (ważnej) umowy z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdz. posiad. aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w nin. pkt,

— przetwarzania odpadów, i/lub kopia aktualnej (ważnej) umowy z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdz. posiad. aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w nin. pkt,

— kopia aktua. wydruku z rejestru pod. wpro. prod., prod. w opak. i gosp. odpadami w zakresie działu określ. posiadanie zezwolenia na realizację transportu odbier. odpadów, zgodnie z wymaganymi przep. prawa w tym zakresie.

I / lub

— kopia aktual. (ważnej) umowy z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO zezwalający na realizację transportu odbier. odpadów, wraz z kopią aktual. wydruku z rejestru BDO podmiotów wprow. produkty, produkty w opakow. i gospodarujących odpadami w zakresie działu okreś. posiadanie zezwolenia na realizację transportu odebranych odpadów, zg. z przep. prawa. Wykon. zobowiązany jest przedłożyć Zam. kopię pierwszej strony z potwierdzeniem złożonego kompletnego wniosku

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 PLN.

Dział VII ust. 3 pkt 1) lit b) SIWZ Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: kopia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 PLN wraz z potwierdzeniem opłacenia składek. Wykonawca nie może zalegać z zapłatą należnej składki albo raty z tytułu ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy powiadomi Zamawiający.

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze (projekcie) umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w okolicznościach opisanych w Dziale XXIX. SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna", ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10, 19-300 Ełk, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy PLN) przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy zamawiającego: 53 1020 4724 0000 3202 0090 1322 (konto Związku Międzygminnego „Gospodarka komunalna” w PKO BP S.A.) z dopiskiem: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów... – ZMGK.271.1.2020 – WADIUM”. Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowania musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem miniPortalu lub e-maila Zamawiającego na adres: zmgk@miasto.elk.pl Wadium w formie poręczeń i gwarancji należy złożyć w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawiającego poręczenie i gwarancje. Szczegóły w dziale IX SIWZ.

2. O udzielenie zamów. mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, w zakresie przesłanek określonych w: 1. art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy Pzp; Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z post. w zak. przesłanek okreś. w art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy Pzp. 2. art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje żadnych fakultatywnych podstaw wykluczenia jako obligatoryjnych.

3. Wykaz oświadczeń i dok., składanych przez Wykonawcę, w celu potwierdz. okolic. braku podstaw wykluczenia z udziału w postęp.: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp, wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skład. ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

4) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

4. Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że wszystkie szczegółowe informacje w zakresie RODO określa dział XXXIV. SIWZ.

8. SIWZ opublikowany zostanie na stronie: www.elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=163487

9. Dokumenty podmiotów zagranicznych: dokładnie opisano w dziale VII ust. 7 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

9. Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. powtórzenia czynności lub dokonania czynności zaniechanej w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji) nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ww. ustawy.

10. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ustępie 3 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

13. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020