Dienstleistungen - 237671-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 099-237671

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 6340128630
Postanschrift: ul. Obroki 140
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-833
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Roman Wierus, Teresa Manowska, Daniel Urbański
E-Mail: przetargi@mpgk.com.pl
Telefon: +48 323587657
Fax: +48 323587661

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpgk.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.mpgk.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi komunalne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10 – odpady palne(paliwo alternatywne)

Referenznummer der Bekanntmachung: PN/12/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10 – odpady palne(paliwo alternatywne). Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

1.1. zadanie nr 1 pn. Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10 – odpady palne(paliwo alternatywne) do w ilości 7 000 Mg plus 30 % w ramach opcji;

1.2. zadanie nr 2 pn. Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10 – odpady palne(paliwo alternatywne) do w ilości 3 000 Mg plus 30 % w ramach opcji.

2. Miejsce odbioru odpadów: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Sp. z o.o., ul. Milowicka 7A, Katowice.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Załącznik nr 3. dla zadania nr 1, Załącznik nr 3.1 dla zadania nr 2.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10 – odpady palne(paliwo alternatywne) do w ilości 7 000 Mg plus 30 % w ramach opcji

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Miejsce odbioru odpadów: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Sp. z o.o., ul. Milowicka 7A, Katowice, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie

19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) wytworzonego w Wydziale Mechanicznego Przetwarzania Odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów.

1. Zamówienie obejmuje:

• transport odpadu z miejsca jego wytworzenia, tj. Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z posiadaną decyzją.

Z chwilą wydania odpadów na Wykonawcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

Organizacja i koszt transportu po stronie Wykonawcy.

2. Załadunek

Załadunek odpadów przez Zamawiającego może się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 21.00 oraz, po wcześniejszym uzgodnieniu w soboty w godzinach 6.30 do 13.00. Zamawiający wymaga od Wykonawcy gotowości do odbioru codziennego.

Zamawiający ustala – dla pierwszego zadania – odbiór odpadów w ilości ok. 300 Mg/tydzień z zachowaniem prawa opcji – zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Miejsce załadunku: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, ul. Milowicka 7a, 40-312 Katowice, POLSKA.

3. Krótka charakterystyka odpadu

Kod odpadu: 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)

Odpad o granulacji do 40 mm wytworzony w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (kod odpadu 20 03 01), z frakcji nadsitowej.

4. Ilość odpadów:

Zadanie nr 1: 7 000 Mg + 30 % w ramach prawa opcji

Rozliczenie będzie następować w okresach miesięcznych na podstawie rzeczywistych ilości odebranych odpadów – obowiązuje masa odpadów wskazana na wadze Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozliczenie w okresach tygodniowych na zasadach jw.

5. Okres realizacji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1.1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia jako ilości minimalnej oraz z zamówienia objętego prawem opcji w wymiarze 30 %, rozumianego jako różnica pomiędzy ilościami minimalnymi a ilościami maksymalnymi.

1.2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest realizować zlecenia w ramach prawa opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie.

1.3. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego.

1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.

1.5. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający w formie oświadczenia woli pisemnie powiadomi Wykonawcę.

1.6. Rozliczenie następować będzie miesięcznie według faktycznej ilości odebranych odpadów, po cenach jednostkowych brutto określonych w ofercie Wykonawcy.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10 – odpady palne(paliwo alternatywne) do w ilości 3 000 Mg plus 30 % w ramach opcji

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Miejsce odbioru odpadów: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Sp. z o.o., ul. Milowicka 7A, Katowice, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie

19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) wytworzonego w Wydziale Mechanicznego Przetwarzania Odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów.

1. Zamówienie obejmuje:

• transport odpadu z miejsca jego wytworzenia, tj. Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z posiadaną decyzją.

Z chwilą wydania odpadów na Wykonawcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

Organizacja i koszt transportu po stronie Wykonawcy.

2. Załadunek

Załadunek odpadów przez Zamawiającego może się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 21.00 oraz, po wcześniejszym uzgodnieniu w soboty w godzinach 6.30 do 13.00. Zamawiający wymaga od Wykonawcy gotowości do odbioru codziennego.

Zamawiający ustala – dla drugiego zadania – odbiór odpadów w ilości ok. 125 Mg/tydzień z zachowaniem prawa opcji – zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Miejsce załadunku: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, ul. Milowicka 7a, 40-312 Katowice, POLSKA.

3. Krótka charakterystyka odpadu

Kod odpadu: 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)

Odpad o granulacji do 40 mm wytworzony w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (kod odpadu 20 03 01), z frakcji nadsitowej.

4. Ilość odpadów:

Zadanie nr 2: 3 000 Mg + 30 % w ramach prawa opcji

Rozliczenie będzie następować w okresach miesięcznych na podstawie rzeczywistych ilości odebranych odpadów – obowiązuje masa odpadów wskazana na wadze Zamawiającego.

5. Okres realizacji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1.1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia jako ilości minimalnej oraz z zamówienia objętego prawem opcji w wymiarze 30 %, rozumianego jako różnica pomiędzy ilościami minimalnymi a ilościami maksymalnymi.

1.2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest realizować zlecenia w ramach prawa opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie.

1.3. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego.

1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.

1.5. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający w formie oświadczenia woli pisemnie powiadomi Wykonawcę.

1.6. Rozliczenie następować będzie miesięcznie według faktycznej ilości odebranych odpadów, po cenach jednostkowych brutto określonych w ofercie Wykonawcy.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną, ostateczną decyzję uprawniającą do przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 10 oraz wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (z uwzględnieniem informacji na temat wpisu w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, POLSKA, w sali konferencyjnej.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa, procedura jawna

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: UZP
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Określone zostały w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020