Dienstleistungen - 237703-2020

22/05/2020    S99

Polen-Lubicz: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2020/S 099-237703

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Lubicz
Nationale Identifikationsnummer: PL613
Postanschrift: Urząd Gminy Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
Ort: Lubicz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-162
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Łowicki
E-Mail: m.lowicki@lubicz.pl
Telefon: +48 566212150

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lubicz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.lubicz.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.lubicz.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: ORG.271.16.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla niżej wymienionych zadań:

1. Przebud. ulicy Malinowej w Grabowcu – część 1.

2. Przebud .ulicy Wiśniowej w Grabowcu – część 2.

3. Przebud. ulicy Obi Wana Kenobiego w Grabowcu – część 3.

4. Przebud.drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 67/16) w Gronowie – część 4.

5. Przebud.drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 138/7) w Mierzynku – część 5.

6. Przebud.ulicy Księżycowej w Grębocinie – część 6.

7. Przebud.drogi nr 100743C w Gronówku na odcinku od wysokości działki 232/10 do granicy z terenem PKP (działka o nr ewid. 221) – część 7.

8. Przebud.ul. Poprzecznej w Krobi, na odcinku od ul. Długiej do ul. Makowej – część 8.

9. Przebud drogi wewnętrznej ulicy Osikowej w Krobi – część 9.

10. Przebud.ulicy Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym na odcinku od ul. Komunalnej do ul. Nad Strugą – część 10.

11. Zagospod. terenu przy kościele w Grabowcu wraz z przebud.DW 654 w zakr.zatoki autobus.-cz.11.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa ulicy Malinowej w Grabowcu

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Grabowiec, gm Lubicz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytyczne do projektowania:

1) Ze względu na istniejącą szerokość pasa drogowego Zamawiający zakłada zaprojektowanie ulicy w postaci ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o szerokości 5 m,

2) Projektant zobowiązany jest do zaprojektowania kanał technologiczny, zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3) Projektant zobowiązany jest do zaproponowania rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi. Odwodnienie powinno być najbardziej optymalne pod względem funkcjonalności, trwałości i kosztów wykonania,

4) Kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta, 5) Drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących bram i furtek do posesji (zjazdy i dojścia uwzględnić w projekcie).

3.3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

3.3.2. Opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe.

3.3.3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

3.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

Z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430

Ze zmianami). Ponadto Zamawiający wymaga aby:

— części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; części opisowe zostaną przekazane także w formacie pdf i będą zawierać wszystkie uzyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje

— obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

— rysunki zostaną wykonane także w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych tylko do odczytu (w formie .pdf - m.in. na potrzeby procedury przetargowej np. w programie Adobe Reader),

— Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze i Projekt organizacji ruchu i oznakowania należy wykonać i przekazać w formie elektronicznej w programie CAD na podkładach mapowych

— tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod wz

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa ulicy Wiśniowej w Grabowcu

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Grabowiec, gm,. Lubicz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytyczne do projektowania:

1) Ze względu na istniejącą szerokość pasa drogowego Zamawiający zakłada zaprojektowanie ulicy w postaci ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o szerokości 6 m,

2) Projektant zobowiązany jest do zaprojektowania kanał technologiczny, zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3) Projektant zobowiązany jest do zaproponowania rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi. Odwodnienie powinno być najbardziej optymalne pod względem funkcjonalności, trwałości i kosztów wykonania,

4) Kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta, 5) Drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących bram i furtek do posesji (zjazdy i dojścia uwzględnić w projekcie),

6) W zakres zadania nie wchodzi przebudowa całego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 654. Należy jednak zaprojektować zjazd z jezdni. Nawierzchnię projektowaną należy dowiązać do istniejącej nawierzchni z masy bitumicznej drogi wojewódzkiej.

3.3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

3.3.2. Opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe.

3.3.3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

3.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

Z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430

Ze zmianami). Ponadto Zamawiający wymaga aby:

— części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; części opisowe zostaną przekazane także w formacie pdf i będą zawierać wszystkie uzyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje

— obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

— rysunki zostaną wykonane także w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych tylko do odczytu (w formie .pdf - m.in. na potrzeby procedury przetargowej np. w programie Adobe Reader),

— Projekt Budow

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa ulicy Obi Wana Kenobiego w Grabowcu

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Grabowiec, gm Lubicz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytyczne do projektowania:

1) Zamawiający zakłada zaprojektowanie ulicy o szerokości 5m oraz obustronnego lub jednostronnego chodnika (do oceny projektanta, czy są takie możliwości techniczne).

W dokumentacji należy uwzględnić etapową realizację zadania (najpierw jezdnia, potem chodniki),

2) Projektant zobowiązany jest do zaprojektowania kanał technologiczny, zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3) Projektant zobowiązany jest do zaproponowania rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi. Odwodnienie powinno być najbardziej optymalne pod względem funkcjonalności, trwałości i kosztów wykonania,

4) Kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta, 5) Drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących bram

I furtek do posesji (zjazdy i dojścia uwzględnić w projekcie),

6) W zakres zadania nie wchodzi przebudowa całego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 654. Należy jednak zaprojektować zjazd z jezdni asfaltowej. nawierzchnię projektowaną należy dowiązać do istniejącej nawierzchni z masy bitumicznej drogi wojewódzkiej.

3.3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

3.3.2. Opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe.

3.3.3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

3.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

Z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430

Ze zmianami). Ponadto Zamawiający wymaga aby:

— części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; części opisowe zostaną przekazane także w formacie pdf i będą zawierać wszystkie uzyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje

— obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

— rysunki zostaną wykonane także w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych t

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 67/16) w Gronowie

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Gronowo, gm. Lubicz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytyczne do projektowania:

1) Ze względu na istniejącą szerokość pasa drogowego Zamawiający zakłada zaprojektowanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,50 m,

2) Projektant zobowiązany jest do zaproponowania rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi Odwodnienie powinno być najbardziej optymalne pod względem funkcjonalności, trwałości i kosztów wykonania,

3) Kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta, 4) Drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących bram i furtek do posesji (zjazdy i dojścia uwzględnić w projekcie).

3.3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

3.3.2. Opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe.

3.3.3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

3.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

Z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430

Ze zmianami). Ponadto Zamawiający wymaga aby:

— części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; części opisowe zostaną przekazane także w formacie pdf i będą zawierać wszystkie uzyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje

— obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

— rysunki zostaną wykonane także w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych tylko do odczytu (w formie .pdf - m.in. na potrzeby procedury przetargowej np. w programie Adobe Reader),

— Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze i Projekt organizacji ruchu i oznakowania należy wykonać i przekazać w formie elektronicznej w programie CAD na podkładach mapowych

— tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 138/7) w Mierzynku

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Mierzynek, gm. Lubicz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytyczne do projektowania:

1) Zamawiający zakłada zaprojektowanie jezdni asfaltowej o szerokości 5,50 m oraz jednostronnego chodnika, przy czym w dokumentacji należy uwzględnić etapową realizację robót (najpierw wykonanie jezdni, potem chodnika),

2) Projektant zobowiązany jest do zaproponowania rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi. Odwodnienie powinno być najbardziej optymalne pod względem funkcjonalności, trwałości i kosztów wykonania,

3) Kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta, 4) Projekt stałej organizacji ruchu powinien zakładać, że przedmiotowa droga nie jest drogą wewnętrzną, a drogą publiczną. Zamawiający podejmie stosowne kroki dla usankcjonowania takiego stanu rzeczy.

3.3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

3.3.2. Opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe.

3.3.3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

3.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

Z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430

Ze zmianami). Ponadto Zamawiający wymaga aby:

— części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; części opisowe zostaną przekazane także w formacie pdf i będą zawierać wszystkie uzyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje

— obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

— rysunki zostaną wykonane także w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych tylko do odczytu (w formie .pdf - m.in. na potrzeby procedury przetargowej np. w programie Adobe Reader),

— Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze i Projekt organizacji ruchu i oznakowania należy wykonać i przekazać w formie elektronicznej w programie CAD na podkładach mapowych

— tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa ulicy Księżycowej w Grębocinie

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Grębocin, gm Lubicz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytyczne do projektowania:

1) Zamawiający przewiduje zaprojektowanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej, szerokości 5,00 m oraz jednostronnego chodnika (od strony zabudowy), przy czym

W dokumentacji należy uwzględnić realizację prac w trzech etapach: jezdnia, chodnik, oświetlenie (na odcinku bez istniejących lamp ulicznych),

2) Projektant zobowiązany jest do zaprojektowania kanału technologicznego, zgodnie

Z art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3) Projektant zobowiązany jest do zaproponowania rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi. Odwodnienie powinno być najbardziej optymalne pod względem funkcjonalności, trwałości i kosztów wykonania,

4) Kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta, przy czym Zamawiający zwraca uwagę, że w związku z lokalizacją zakładu kamieniarskiego przy przedmiotowej ulicy konstrukcję nawierzchni na odcinku uczęszczanym przez pojazdy ciężarowe należy dostosować do faktycznegoobciążenia ruchem,

5) Drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących bram

I furtek do posesji (zjazdy i dojścia uwzględnić w projekcie).

3.3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

3.3.2. Opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe.

3.3.3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

3.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

Z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430

Ze zmianami). Ponadto Zamawiający wymaga aby:

— części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; części opisowe zostaną przekazane także w formacie pdf i będą zawierać wszystkie uzyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje

— obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

— rysunki zostaną wykonane także w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania komputerowego umożliwiającego zap

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa drogi nr 100743C w Gronówku na odcinku od wysokości działki 232/10 do granicy z terenem PKP (działka o nr ewid. 221)

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Gronówko, gm. Lubicz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytyczne do projektowania:

1) Zamawiający przewiduje zaprojektowanie drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,00 – 6,00 m w zależności od możliwości terenowych. Możliwe jest zaprojektowanie nakładki na istniejącej nawierzchni asfaltowej pod warunkiem, ze stan techniczny istniejącej nawierzchni umożliwia takie rozwiązanie oraz istnieje możliwość wykonania prawidłowego odwodnienia jezdni,

2) Projektant zobowiązany jest do zaprojektowania kanału technologicznego, zgodnie

Z art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3) Projektant zobowiązany jest do zaproponowania rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi. Odwodnienie powinno być najbardziej optymalne pod względem funkcjonalności, trwałości i kosztów wykonania,

4) Kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta, 5) Drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących zjazdów do nieruchomości (zjazdy uwzględnić w projekcie),

6) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić etapową realizację zadania w miarę posiadanie przez Gminę środków finansowych (najpierw droga, potem oświetlenie).

3.3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

3.3.2. Opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe.

3.3.3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

3.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

Z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430

Ze zmianami). Ponadto Zamawiający wymaga aby:

— części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; części opisowe zostaną przekazane także w formacie pdf i będą zawierać wszystkie uzyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje

— obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

— rysunki zostaną wykonane także w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych tyl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa ul. Poprzecznej w Krobi, na odcinku od ul. Długiej do ul. Makowej

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Krobia, gm. Lubicz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytyczne do projektowania:

1) Zamawiający zakłada zaprojektowanie ulicy w postaci ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o szerokości 5,50 m,

2) Projektant zobowiązany jest do zaprojektowania kanału technologicznego zgodnie

Z art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3) Projektant zobowiązany jest rozwiązania odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej (jeżeli będzie taka techniczna możliwość). W ofercie należy tą branżę wycenić jako odrębną pozycję. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji kanalizacji deszczowej projektant zaproponuje inne rozwiązanie odwodnienia drogi,

4) Kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta, 5) Drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących bram i furtek do posesji (zjazdy i dojścia uwzględnić w projekcie).

3.3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

3.3.2. Opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe.

3.3.3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

3.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

Z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430

Ze zmianami). Ponadto Zamawiający wymaga aby:

— części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; części opisowe zostaną przekazane także w formacie pdf i będą zawierać wszystkie uzyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje

— obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

— rysunki zostaną wykonane także w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych tylko do odczytu (w formie .pdf - m.in. na potrzeby procedury przetargowej np. w programie Adobe Reader),

— Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze i Projekt organizacji ruchu i oznakowania należy wykonać i przekazać w formie elektronicznej w programie CAD na podkładach mapowych

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Osikowej w Krobi

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Krobia, gm. Lubicz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytyczne do projektowania:

1) Zamawiający zakłada zaprojektowanie ulicy o nawierzchni z kostki betonowej, szerokości 5,00 m oraz obustronnego chodnika (jeżeli pozwolą na to możliwości terenowe),

2) W dokumentacji należy uwzględnić etapową realizację zadania, ze względu na środki posiadane przez gminę (osobno jednia, chodnika strona prawa, chodnika strona lewa, oświetlenie),

3) Projektant zobowiązany jest do zaprojektowania kanału technologicznego zgodnie

Z art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

4) Projektant zobowiązany jest rozwiązania odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej (jeżeli będzie taka techniczna możliwość). W ofercie należy tą branżę wycenić jako odrębną pozycję. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji kanalizacji deszczowej projektant zaproponuje inne rozwiązanie odwodnienia drogi,

5) Kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta, 6) Drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących bram i furtek do posesji (zjazdy i dojścia uwzględnić w projekcie),

7) Projekt stałej organizacji ruchu powinien zakładać, że przedmiotowa droga nie jest drogą wewnętrzną, a droga publiczną. Zamawiający podejmie stosowne kroki do usankcjonowania takiego stanu rzeczy.

3.3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

3.3.2. Opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe.

3.3.3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

3.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

Z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430

Ze zmianami). Ponadto Zamawiający wymaga aby:

— części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; części opisowe zostaną przekazane także w formacie pdf i będą zawierać wszystkie uzyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje

— obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybi

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym na odcinku od ul. Komunalnej do ul. Nad Strugą

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Lubicz Górny, gm. Lubicz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytyczne do projektowania:

1) Zamawiający zakłada zaprojektowanie drogi o nawierzchni asfaltowej, szerokości min. 5,50 m, obustronnych chodników (należy dowiązać się do istniejącego chodnika przy ul. Piaskowej), ścieżki rowerowej oraz miejsc postojowych. W rejonie zlokalizowanej przy ulicy Bażantowej firmy FPHU Martinex Hanna Tuszyńska International Transport Zamawiający oczekuje zaprojektowania 2-3 miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych. Ponadto projektant zobowiązany jest przeanalizować

I zaproponować rozwiązanie umożliwiające lokalizację pętli autobusowej na działkach

O nr ewid. 431 i 432. Działki stanowią własność Gminy Lubicz, w tym działka nr 431 jest działką drogową,

2) Projektant zobowiązany jest do zaprojektowania kanału technologicznego zgodnie

Z art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3) Projektant zobowiązany jest do przedstawienia rozwiązania odwodnienia drogi

W postaci kanalizacji deszczowej. W ofercie należy tą branżę wycenić jako odrębną pozycję. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji kanalizacji deszczowej projektant zaproponuje inne rozwiązanie odwodnienia drogi,

4) Kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta, przy czym należy uwzględnić obciążenie ruchem pojazdów ciężarowych do firmy FPHU Martinex Hanna Tuszyńska International Transport,

5) W zakresie oświetlenia Zamawiający oczekuje uzupełnienia istniejącego oświetlenia w związku z nowoprojektowanymi elementami drogi, jeżeli projektant po analizie stwierdzi taką konieczność. Decyzję dotyczącą dyslokacji istniejących latarni, bądź ich wymianę Zamawiający pozostawia Projektantowi,

6) Drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących bram

I furtek do posesji (zjazdy i dojścia uwzględnić w projekcie),

7) W zakres zadania nie wchodzi przebudowa całego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 657. Należy jednak zaprojektować zjazd z jezdni. nawierzchnię projektowaną należy dowiązać do istniejącej nawierzchni z masy bitumicznej drogi wojewódzkiej.

3.3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

3.3.2. Opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe.

3.3.3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

3.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

Z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transpor

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 654 w zakresie budowy zatoki autobusowej oraz zjazdów na działki gminne

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Grabowiec, gm. Lubicz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytyczne do projektowania:

1) Zamawiający oczekuje projektu zagospodarowania terenu, noszącego znamiona zagospodarowania reprezentacyjnego – teren inwestycji stanowi główne wnętrze układu ruralistycznego miejscowości Grabowiec i stanowi bezpośrednie sąsiedztwo ujętego

W wojewódzkiej ewidencji zabytków kościoła w Grabowcu. W miarę możliwości należy zachować i odpowiednio zabezpieczyć porastające teren przy kościele okazy starodrzewu,

2) Projekt powinien zakładać rozwiązania umożliwiające zawracanie przy kościele autobusów jadących z kierunku Złotorii wraz z przystankiem dla wysiadających przy kościele,

3) Przy kościele oraz przy ul. Słonecznej należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych,

4) Na wysokości działki 149 należy zaprojektować zatokę autobusową przy drodze wojewódzkiej nr 654,

5) Zakres opracowania musi uwzględniać skomunikowanie z drogą wojewódzką działek gminnych nr 182/2 i 244/46,

6) W ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć odpowiednie rozwiązania umożliwiające komunikację pieszych,

7) Kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta.

3.3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

3.3.2. Opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe.

3.3.3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

3.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

Z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430

Ze zmianami). Ponadto Zamawiający wymaga aby:

— części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; części opisowe zostaną przekazane także w formacie pdf i będą zawierać wszystkie uzyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje

— obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

— rysunki zostaną wykonane także w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych tylko

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w dokumencie JEDZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

5.1.2.3.1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował co najmniej 2 projekty budowlane dotyczące budowy drogi klasy min. L, D, lub Z, o długości min. 0,4 km, dla których zostało dokonane skuteczne zgłoszenie robót budowlanych, bądź uzyskane pozwolenie na budowę we właściwym organie architektury i budownictwa.Jako „opracowanie” należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru dokumentacji lub innego równoważnego dokumentu.

5.1.2.3.2. Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim dla funkcji, jakie zostaną im powierzone i będą to:

B1) osoba proponowana na funkcję projektanta dróg, posiadająca uprawnienia budowlane, co najmniej od 4 lat (data wydania uprawnień budowlanych względem daty złożenia oferty- liczą się pełne lata kalendarzowe), bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej,

B2) osoba proponowana na funkcję sprawdzający dokumentacji branży drogowej, posiadająca uprawnienia budowlane, co najmniej od 4 lat (data wydania uprawnień budowlanych względem daty złożenia oferty- liczą się pełne lata kalendarzowe),bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ePUAP ofert w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Lubiczu, 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21, pokój nr 4, za pomocą klucza prywatnego do odszyfrowania ofert, udostępnionego przez platformę miniPortal oraz za pomocą aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno: — wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, — zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, — określać żądanie, — wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4.1. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia jego publikacji w Dz.U. UE, a wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej. 4.2. Wobec czynności innych niż określone w punkcie 4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8 / 8 5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. 7. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. 8. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020