Dienstleistungen - 237888-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Warschau: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

2020/S 099-237888

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-955
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Departament zarządzania zakupami i kontraktami
E-Mail: michal.piasecki@bgk.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bgk.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi bankowe

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wybór pośrednika finansowego w celu wdrożenia instrumentu finansowego »pożyczka płynnościowa« w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014–2020”

Referenznummer der Bekanntmachung: DZZK/52/DIF/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (dalej „pośrednik finansowy” lub „PF”), który świadczyć będzie zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia instrumentu finansowego 1, polegające w szczególności na udzielaniu jednostkowych pożyczek płynnościowych w ramach utworzonego przez PF instrumentu finansowego pożyczka płynnościowa (dalej „PP”), do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy Województwa Opolskiego. Parametry udzielanych przez Wykonawcę jednostkowych PP zostały określone w „Metryce instrumentu finansowego pożyczka płynnościowa” (dalej „metryka”), stanowiącej załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy (dalej „umowa operacyjna”, „umowa”), które stanowią załącznik nr 2 do zaproszenia do udziału w negocjacjach.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 520 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który świadczyć będzie zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia instrumentu finansowego, polegające w szczególności na udzielaniu jednostkowych pożyczek płynnościowych w ramach utworzonego przez PF instrumentu finansowego „pożyczka płynnościowa” (dalej „PP”), do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy Województwa Opolskiego. Parametry udzielanych przez Wykonawcę jednostkowych PP zostały określone w „Metryce instrumentu finansowego pożyczka płynnościowa”, stanowiącej załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy, które stanowią załącznik nr 2 do zaproszenia do udziału w negocjacjach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach prawa opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego zamówienia. Jednostkowe PP udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie prawa opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w umowie operacyjnej i metryce. Środki w ramach prawa opcji, udostępnione zostaną w ramach zawartej umowy operacyjnej poprzez złożone przez Zamawiającego oświadczenie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPOP.02.01.01-16-0001/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, a następnie w dniu 20 marca 2020 r. został ogłoszony stan epidemii. Konsekwencją ww. decyzji są ograniczenia w gromadzeniu i przemieszczaniu się ludności oraz korzystaniu z usług, w celu maksymalnego ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19, ze wszystkimi jego negatywnymi skutkami – w tym gospodarczymi. Środki te mają bezpośredni wpływ zarówno na popyt, jak i podaż i uderzają w szczególności w mikro, małe i średnie podmioty (MŚP).

2. Zaistniała, a wcześniej niemożliwa do przewidzenia sytuacja epidemiologiczna w kraju (Covid-19), spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności MŚP.

3. BGK jako Zamawiający jest zobowiązany i uprawniony do wyboru podmiotu zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), któremu zostanie powierzone zamówienie na obsługę pożyczki płynnościowej dla MŚP z województwa opolskiego.

4. Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia płynności finansowej MŚP regionu opolskiego, zapobiegania bankructwom, zamykania tych podmiotów, zmniejszania obrotów oraz przychodów zachodzi pilna potrzeba natychmiastowego wykonania zamówienia na utrzymanie płynności finansowej tych podmiotów.

5. Konieczność natychmiastowego udzielenia zamówienia, będącego następstwem wystąpienia stanu wyjątkowego jakim jest stan epidemiologiczny, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności, wymaga udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ma zastosowanie do postępowań wszczynanych w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych powodujących konieczność natychmiastowego działania ze strony podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy, a zaistniała sytuacja nie pozwala na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem terminów przewidzianych dla trybów gwarantujących zachowanie zasady konkurencyjności

6. Aktualna sytuacja przekłada się już na poważne kłopoty MŚP związane z zachowaniem płynności finansowej i skala tego problemu dynamicznie wzrasta (trudna sytuacja licznych przedsiębiorstw pogarsza się i wciąż dotyka nowe podmioty). Oczekiwania rynku w zakresie natychmiastowego wsparcia finansowego, pozwalającego na zachowanie płynności przedsiębiorstw są ogromne. Każdy dzień opóźnienia w dostępności do środków generuje kolejne straty dla przedsiębiorców i tym samym dla gospodarki. Przeprowadzanie wyboru nowego pośrednika finansowego w innym trybie, niż wolna ręka – z uwagi na konieczność dochowania określonych ustawą terminów – wiązałoby się z brakiem możliwości jak najszybszego zapewnienia płynności finansowej opolskim MŚP, co jest celem nadrzędnym realizacji przedmiotowego zamówienia.

7. Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie trybu zamówienia z wolnej ręki jest najszybszym rozwiązaniem wśród dostępnych w ramach obowiązującego prawa form wyboru pośredników finansowych. Gwarantuje on sprawne przekazanie środków do dystrybucji, tym samym ich szybką dostępność potrzebującym MŚP.

8. Podmiotem, któremu Zamawiający ma zamiar powierzyć zamówienie na obsługę pożyczki płynnościowej w ramach zamówienia, jest Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (ORFR).

9. Mając na uwadze powyżej przedstawione argumenty, zwrócenie się przez BGK jako Zamawiającego do ORFR z ofertą udzielenia zamówienia na obsługę pożyczki płynnościowej w trybie zamówienia z wolnej ręki jest jak najbardziej uzasadnione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 085-202861
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: DZZK/52/DIF/2020
Bezeichnung des Auftrags:

Wybór pośrednika finansowego w celu wdrożenia instrumentu finansowego „pożyczka płynnościowa” w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014–2020

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Opolu
Postanschrift: ul. Kołłątaja 11/11
Ort: Opole
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 45-064
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 520 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 520 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020