Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 237956-2022

04/05/2022    S87

Polska-Katowice: Wymienniki ciepła

2022/S 087-237956

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 073-196707)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: KWK ROW 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10
E-mail: o.pojda@pgg.pl
Tel.: +48 327160689
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja układu zrzutu ciepła klimatyzacji grupowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy

Numer referencyjny: 502101168
II.1.2)Główny kod CPV
42511100 Wymienniki ciepła
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja układu zrzutu ciepła klimatyzacji grupowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 073-196707

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 01/08/2022
Powinno być:
Data: 08/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: