Services - 238092-2020

22/05/2020    S99    Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Belgique-Gand: Services divers aux entreprises et services connexes

2020/S 099-238092

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 088-210456)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Numéro national d'identification: 0200.068.636_22840
Adresse postale: Stropstraat 1
Ville: Gent
Code NUTS: BE234 Arr. Gent
Code postal: 9000
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Annelies Stevens
Courriel: aankoop@farys.be
Téléphone: +32 92425798

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.farys.be

Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374342

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Raamovereenkomst voor het digitaliseren van verschillende documentstromen

Numéro de référence: TMVW-ALL-20-005-F02_0
II.1.2)Code CPV principal
79900000 Services divers aux entreprises et services connexes
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Deze opdracht betreft het afsluiten van en raamovereenkomst voor het digitaliseren van verschillende documentstromen. De raamovereenkomst schept een contractueel kader met betrekking tot het vastleggen van de voorwaarden van de individuele opdrachten binnen de respectievelijke percelen.

De overeenkomst wordt opgedeeld in drie percelen:

— perceel 1 – digitaliseren van fysieke (archief)documenten,

— perceel 2 – scannen en aanleveren van inkomende post,

— perceel 3 – verzenden van digitaal aangeleverde uitgaande post.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/05/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 088-210456

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)Autres informations complémentaires:

Naar aanleiding van de vrijblijvende infovergadering van 13.5.2020 kan u hierbij de presentatie alsook de vragen en antwoorden terugvinden.