Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 238184-2022

04/05/2022    S87

Polen-Warschau: Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung

2022/S 087-238184

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 076-209163)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AGENCJA UZBROJENIA
Postanschrift: ul. Królewska 1/7
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-909 Warszawa (dla przesyłek kurierskich 00-065 Warszawa)
Land: Polen
Kontaktstelle(n): j. w.
E-Mail: au.stlad@mon.gov.pl
Telefon: +48 261873412
Fax: +48 261873444
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://au-bip.wp.mil.pl/pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa Zestawów do likwidacji skażeń biologicznych

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35000000 Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 076-209163

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.2.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 1, pkt 2
Anstatt:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 - 4 ustawy Pzp, dotyczące:

- sytuacji finansowej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.2;

- zdolności technicznej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.3.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór - Załącznik nr 1 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego):

1) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 - 4 ustawy Pzp i kryteriów selekcji (wzór - Załącznik nr 2 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);

2) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.2 - dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret pierwsze;

3) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.3 - dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret drugie;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późń. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

muss es heißen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 - 4 ustawy Pzp, dotyczące:

- sytuacji finansowej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.2;

- zdolności technicznej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.3.

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5 k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór - Załącznik nr 1 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego):

1) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 - 4 ustawy Pzp i kryteriów selekcji (wzór - Załącznik nr 2 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);

2) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.2 - dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret pierwsze;

3) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.3 - dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret drugie;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późń. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

7) oświadczenia Wykonawcy, (wzór - załącznik nr 5 do ogłoszenia, udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego) w zakresie art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 oraz w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),

8) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 2 ppkt 2)
Anstatt:

2. Złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

2) dokumenty i oświadczenie, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 6 - osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

muss es heißen:

2. Złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

2) dokumenty i oświadczenie, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 8 - osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

Abschnitt Nummer: III.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 7, pkt 8
Anstatt:

7. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1 pkt 1 ppkt 1.

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:

1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, (wzór - załącznik nr 4 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);

2) dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 5.

muss es heißen:

7. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1 pkt 1 ppkt 1,3,4.

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:

1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, (wzór - załącznik nr 4 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);

2) dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 5 i 7-8.

Abschnitt Nummer: III.2.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 6, pkt 7
Anstatt:

6. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1 pkt 1 ppkt 1.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:

1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie na jaki Wykonawca powołuje się na jego zasoby, (wzór - załącznik nr 4 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);

2) dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 5.

muss es heißen:

6. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1 pkt 1 ppkt 1,3,4.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:

1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie na jaki Wykonawca powołuje się na jego zasoby, (wzór - załącznik nr 4 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);

2) dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 5 i 7-8.

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 5
Anstatt:

5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III 2.1 pkt. 2 ppkt 1, III 2.2 pkt. 8 ppkt 1 oraz III 2.3 pkt. 7 ppkt 1 należy sporządzić w języku polskim w postaci papierowej,

opatrzyć własnoręcznym podpisem i przekazać w oryginale. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Sekcji III 2.2 pkt. 6 i Sekcji III 2.3 pkt. 5, pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci

papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem, przekazać w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu sporządzone w postaci

papierowej przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać odpowiednio zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz.U. poz. 2452). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego.

muss es heißen:

5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III 2.1 pkt. 2 ppkt 1 i ppkt 7 , III 2.2 pkt. 8 ppkt 1 oraz III 2.3 pkt. 7 ppkt 1 należy sporządzić w języku polskim w postaci papierowej, opatrzyć własnoręcznym podpisem i przekazać w oryginale. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Sekcji III 2.2 pkt. 6 i Sekcji III 2.3 pkt. 5, pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem, przekazać w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu sporządzone w postaci papierowej przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać odpowiednio zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz.U. poz. 2452). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego.

Abschnitt Nummer: III.2.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 3
Anstatt:

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

1) pkt 2 ppkt 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) pkt 2 ppkt 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator

lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

muss es heißen:

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

1) pkt 2 ppkt 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) pkt 2 ppkt 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator

lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3) pkt 2 ppkt 8 - składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informację o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: