Dienstleistungen - 238389-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Tarnów: Reinigungsdienste

2020/S 099-238389

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Patrycja Plaza
E-Mail: patrycja.plaza@psgaz.pl
Telefon: +48 583258164

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.psgaz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi sprzątania w obiektach należących do OZG w Gdańsku – zamówienie sektorowe

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/WG00/WP-002354
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie własnym sprzętem i środkami wszystkich powierzchni obejmujących pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne, toalety, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne znajdujące się w budynkach Oddziału w Gdańsku oraz jego jednostek terenowych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 2 101 567.02 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

W obiektach należących do OZG w Gdańsku, POLSKA, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie własnym sprzętem i środkami wszystkich powierzchni obejmujących pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne, toalety, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne znajdujące się w budynkach Oddziału w Gdańsku oraz jego jednostek terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:

a) Załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy;

b) Załączniku nr 1 do umowy – wykaz obiektów – określający powierzchnię oraz opis obiektów;

c) Załączniku nr 2 do umowy – zakres prac – określający zakres prac i częstotliwość usług sprzątania;

d) Załączniku nr 3 do umowy – wykaz środków czystości – określający wymagania dla środków czystości, które zostaną użyte do realizacji usługi.

Zamawiający nie zapewnia – w celu realizacji umowy żadnych urządzeń i sprzętu niezbędnych do utrzymania czystości.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z. 2019 poz. 1843), polegającej na:

1) zmianie treści umowy w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń lub obiektów i w związku z tym zmianą częstotliwości wykonywania usługi;

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu świadczonych usług i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % wartości umowy, m.in.: w przypadku zwiększenia liczby obiektów lub powierzchni obiektów.

2. W przypadku:

1) zwiększenia zakresu usługi, wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn powierzchni danego obiektu i stawki za 1 m2;

2) rozliczenie za wykonanie zamówienia z prawa opcji odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie w odniesieniu do rozliczania usług zamówienia podstawowego;

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie przez cały okres trwania Umowy, jednakże w granicach ww. limitów;

4) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi korzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu;

5) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie prawa opcji w umowie, nie będzie wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu niekorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, o której mowa w ust. 1 pkt powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie ze wskazaniem terminu zmiany realizacji usługi.

4. W przypadku zwiększenia ilości obiektów lub powierzchni obiektów, rozliczenie usługi będzie następować zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.

5. W przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb, Zamawiający – w ramach prawa opcji i w uzgodnieniu z Wykonawcą – zleca obsługę sprzątania w lokalizacjach, które nie zostały wskazane w umowie, w cenach obowiązujących dla obszaru, na którego terenie znajduje się dodatkowa lokalizacja.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 037-088612
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi sprzątania w obiektach należących do OZG w Gdańsku – zamówienie sektorowe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Security & Cleaning System Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8992567888
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 53-149
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 825 815.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 101 567.02 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224567801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 01-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020