Services - 238402-2020

22/05/2020    S99    Services - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée sans mise en concurrence 

Pologne-Varsovie: Services de transport ferroviaire public

2020/S 099-238402

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polregio Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kolejowa 1
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 01-217
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Oliszewska, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Kolejowa 1, pokój 603
Courriel: wzs@p-r.com.pl

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://www.polregio.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych – PKP SKM

Numéro de référence: PZP1-25-40/2020
II.1.2)Code CPV principal
60210000 Services de transport ferroviaire public
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych pomiędzy Polregio Sp. z o.o. a PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 1 870 870.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
60210000 Services de transport ferroviaire public
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych pomiędzy Polregio Sp. z o.o. a PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:
    • absence de concurrence pour des raisons techniques
Explication:

Polregio Sp. z o.o., zwana dalej również „Zamawiającym” lub „Spółką”, wykonuje działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj. obsługę sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu osób, rzeczy i zwierząt w pociągach uruchamianych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie zawartych umów przewozu (sprzedanych biletów) pomiędzy Polregio Sp. z o.o. a pasażerami. Jednocześnie, przedmiotem umowy w sprawie wyżej określonego zamówienia jest usługa przewozu osób, rzeczy i zwierząt w pociągach uruchamianych przez Polregio Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów przewozu (sprzedanych biletów) pomiędzy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a pasażerami.

Mając na względzie postanowienia art. 9 Rozporządzenia (WE) 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, jedynym podmiotem, który może wykonać przedmiotowe zamówienie jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Organizator publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich) powierzył świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych przez:

— „Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. (obecnie Polregio Sp. z o.o.) na podstawie umowy nr 645/U/15 z 10 grudnia 2015 r. O świadczenie usług publicznych na okres od 13 grudnia 2015 r. do 12 grudnia 2020 roku w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 12 grudnia 2020 r.,

— PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie i w ramach stosownej umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego jako organem administracji publicznej zobowiązanym (na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) do organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych.

W związku z tym, że zarówno Polregio Sp. z o.o. jak i PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają techniczną możliwość do zawierania umów przewozu osób i rzeczy (sprzedaż biletów na przejazd/przewóz) na połączenia obsługiwane przez własne pociągi oraz na połączenia kolejowe obsługiwane odpowiednio przez pociągi drugiego z przewoźników, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym podmiotem zdolnym wykonywać usługi przewozowe będące przedmiotem zamówienia, na określonych odcinkach na terenie województwa pomorskiego.

Uzasadnione jest zatem udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp (w związku z art. 134 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z którym: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze".

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/04/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adresse postale: ul. Morska 350 A
Ville: Gdynia
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 81-002
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 1 870 870.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 22458701
Fax: +48 22458700

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/05/2020