Bauleistung - 239040-2020

25/05/2020    S100    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Rudnik nad Sanem: Bauarbeiten

2020/S 100-239040

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rudnik
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Rzeszowska 198
Ort: Rudnik nad Sanem
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Postleitzahl: 37-420
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Sopała
E-Mail: rudnik@lublin.lasy.gov.pl
Telefon: +48 158766211
Fax: +48 158766215

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.lublin.lasy.gov.pl/web/rudnik

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_rudnik/zamowienia_publiczne

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i przebudowa obiektów w projekcie: Mała retencja i przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Rudnik

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.2.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie dwóch zbiorników retencyjnych, budowie zastawek oraz przebudowie istniejących przepustów na kanałach w ramach zadania „Budowa i przebudowa obiektów w projekcie: Mała retencja i przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Rudnik”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa odpowiednio dla części zamówienia: przedmiar robót, dokumentacja projektowo-techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części („Pakiety”). Głównym celem tego projektu jest: wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 597 283.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa zbiorników małej retencji w leśnictwie Czarny Las i Groble

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45240000 Wasserbauarbeiten
45000000 Bauarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45247270 Bauarbeiten für Sammelbecken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Rudnik

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część zamówienia podzielona jest na 2 zadania:

1. budowa zbiornika retencyjnego na terenie leśnictwa Czarny Las na działce nr ewid. 5714 obręb Rudnik nad Sanem – zakres inwestycji obejmuje budowę zbiornika małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projektowany obiekt zlokalizowany jest na terenie leśnictwa Czarny Las, oddziałach leśnych 126 i 127, będących w zarządzie PGL LP – Nadleśnictwo Rudnik. Zbiornik wykonany zostanie w układzie bocznym, zasilany będzie wodami płynącymi kanałem „Niedźwiedzie”;

2. budowa zbiornika retencyjnego na terenie leśnictwa Glinianka na działce nr ewid. 893 obręb Dąbrowica – zakres inwestycji obejmuje budowę zbiornika małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projektowany obiekt zlokalizowany jest na terenie leśnictwa Glinianka, oddziale leśnym 253, będącym w zarządzie PGL LP – Nadleśnictwo Rudnik. Zbiornik wykonany zostanie jako przepływowy, zlokalizowany na istniejącym rowie melioracyjnym odwadniającym użytki leśne.

Najmniejszą częścią zamówienia jest całkowity zakres prac opisany w kolejno ponumerowanych załącznikach odnoszących się do poszczególnych części. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia.

Zamawiający wymaga dla całego zamówienia zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na niżej wymienionych czynnościach, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.):

— roboty ziemne,

— wykonywanie wykopów i zasypów, umacnianie skarp,

— roboty rozbiórkowe,

— roboty zbrojeniowe i betonowe,

— montaż rur,

— wykonanie narzutu kamiennego i palisad drewnianych – wykonanie drewnianych ścianek szczelnych,

— roboty zbrojeniowe i betonowanie,

— karczowanie pni,

— profilowanie i zagęszczanie podłoża,

— wykonywanie nawierzchni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa odpowiednio dla części zamówienia: przedmiar robót, dokumentacja projektowo-techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ.

Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawca będzie ponosił na zasadach określonych w kodeksie cywilnym (5 lat).

Zamawiający przewiduje rozliczenie zadań z podziałem na etapy. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Obiekty małej retencji współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, POIS.02.01.00-00-0005/16. Projekt „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach. Szczegóły dot. wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (3 %) określa dział 9 i 17 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeciwdziałanie erozji wodnej w leśnictwie Czarny Las i Groble oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym w leśnictwie Pogoń

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45240000 Wasserbauarbeiten
45000000 Bauarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45247270 Bauarbeiten für Sammelbecken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Rudnik

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część zamówienia podzielona jest na 4 zadania:

1. przebudowa istniejącego przepustu na kanale Niedźwiedzie na działkach ewid. nr 5710 i 5712 obręb Rudnik nad Sanem;

2. przebudowa istniejącego przepustu na kanale Niedźwiedzie na działkach ewid. nr 5725 i 5726 obręb Rudnik nad Sanem;

3. przebudowa istniejącego przepustu na kanale Niedźwiedzie na działkach ewid. nr 5726 i 5738 obręb Rudnik nad Sanem.

Inwestycja z zadania 1–3 zlokalizowana jest w oddziałach leśnych 125, 140 oraz 141 leśnictw Czarny Las oraz Groble. Celem inwestycji jest odcinkowa przebudowa koryta kanału „Niedźwiedzie” w rejonie istniejących przepustów melioracyjnych. W efekcie wykonanych robót nastąpi poprawa reżimu przepływu wód płynących korytem kanału oraz poprawa warunków odwodnienia terenu i spływu wód opadowych i roztopowych;

4. przywracanie funkcji obszarom mokradłowym na terenie leśnictwa Pogoń – budowa trzech zastawek na dz. ewid. 2664/1, obręb Nowosielec.

Lokalizacja: leśnictwo Pogoń na działce o nr ewid. 2664/1 w obrębie geodezyjnym Nowosielec w gminie Nisko. Budowa zastawek na istniejącym rowie melioracyjnym odprowadzającym wody opadowe i roztopowe z gruntów leśnych i uchodzącym bezpośrednio do cieku wodnego „Barcówka”.

Najmniejszą częścią zamówienia jest całkowity zakres prac opisany w kolejno ponumerowanych załącznikach odnoszących się do poszczególnych części. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia.

Zamawiający wymaga dla całego zamówienia zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na niżej wymienionych czynnościach, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.):

— roboty ziemne,

— wykonywanie wykopów i zasypów, umacnianie skarp,

— roboty rozbiórkowe,

— roboty zbrojeniowe i betonowe,

— montaż rur,

— wykonanie narzutu kamiennego i palisad drewnianych – wykonanie drewnianych ścianek szczelnych,

— roboty zbrojeniowe i betonowanie,

— karczowanie pni,

— profilowanie i zagęszczanie podłoża,

— wykonywanie nawierzchni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa odpowiednio dla części zamówienia: przedmiar robót, dokumentacja projektowo-techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ.

Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawca będzie ponosił na zasadach określonych w kodeksie cywilnym (5 lat).

Zamawiający przewiduje rozliczenie robót dla tej części zamówienia według poszczególnych zadań. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Obiekty małej retencji współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, POIS.02.01.00-00-0005/16. Projekt „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN (wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach. Szczegóły dot. wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (3 %) określa dział 9 i 17 SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 043-100764
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.270.2.1.2020
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa zbiorników małej retencji w leśnictwie Czarny Las i Groble

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Chamot Józef Chamot
Nationale Identifikationsnummer: 8651003558
Postanschrift: Jata 92A
Ort: Jeżowe
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Postleitzahl: 37-430
Land: Polen
E-Mail: chamotjozef@poczta.onet.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 491 579.14 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 597 283.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Przeciwdziałanie erozji wodnej w leśnictwie Czarny Las i Groble, oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym w leśnictwie Pogoń

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp. Fakultatywne podstawy wykluczenia:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – Zam. wykluczy z postę. o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp – Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zam. publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp – Zam. wykluczy z postę. o udzielenie zamówienia publi. wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1– 4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp – Zam. wykluczy z post. o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

5) art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp – Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publi. wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;

6) art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp – Zam. wykluczy z postę. o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

7) art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje: wyboru oferty z udziałem aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału, ustan. dynamicznego sys. zakupów.

3. Wraz z ofertą składa się: formularz ofertowy (odpo. dla części zam.), odpowiednio JEDZ – dla wykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby, pełnomocnictwo, podwykonawcy (JEDZ zobowiązanie o udost. zasobów; SIWZ: 11.6).

4. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu oferty.

5. Kryteria oceny ofert:

1. cena 60 %; 2. samodzielna realiz. kluczowych elem. zamówienia – 20 %, skrócenie terminu rea. – 20 %.

6. Komunikacja z Zamawiającym przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu i poczty elektronicznej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587701
Fax: +22 4587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020