Bauleistung - 239206-2020

25/05/2020    S100

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2020/S 100-239206

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 078-183388)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142 A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
E-mail: przetargi@pkp.pl
Tel.: +48 224749141

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pkp.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa dworca kolejowego Kobylnica

Numer referencyjny: KFZ/2020/WNP-011217
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego Kobylnica zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę).

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. dotychczasowemu wykonawcy. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.

3. Zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

4. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

Uwaga: ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej – „Platforma" lub „System" pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 078-183388

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/05/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: