Bauleistung - 239337-2020

25/05/2020    S100    Bauleistung - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Entfällt 

Tschechien-Veverská Bítýška: Bauarbeiten

2020/S 100-239337

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Město Veverská Bítýška
Nationale Identifikationsnummer: 00282804
Postanschrift: náměstí Na Městečku 72
Ort: Veverská Bítýška
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 664 71
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Josef Mifek
E-Mail: ouvb@obecveverskabityska.cz
Telefon: +420 549420397

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://obecveverskabityska.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/verejne-zakazky-mesto-veverska-bityska.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška - ul. Pavla Perky č.p. 390

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je město Veverská Bítýška, parc. č. 85/1, 109/2, 110/1, 111/1, 111/2 v k.ú. Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem stavby je novostavba tělocvičny, včetně nezbytného zázemí, nové vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, venkovních úprav a odstranění stávající budovy tělocvičny před započetím výstavby.

Dokončená tělocvična bude sloužit pro sportovní vyžití žáků ZŠ, ale i pro širší veřejnost.

Základní údaje a kapacity:

Velikost řešeného území: 1 255 m2,

Kapacita stavby: tělocvična 18x27 m, šatny 4x15 cvičenců,

Zastavěná plocha: 722,2 m2,

Obestavěný prostor: 6 303,0 m3,

Počet podlaží: 2.

Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 - Demolice, příprava území,

SO 02 - Tělocvična,

SO 03 - Vodovodní přípojka,

SO 04 - Venkovní úpravy.

Dílo je považováno za ukončené po předání bez vad a nedodělků, i takových, které nebrání užívání díla.

Součástí plnění je i předání veškeré dokumentace nutné k řádné kolaudaci díla - protokoly o zkouškách, testech a měřeních, atesty použitých materiálů, geodetické a geometrické zaměření díla apod.

Vybraný dodavatel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek včetně projektové dokumentace. Veškeré požadavky na zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jsou pro vybraného dodavatele závazné a již musí být zahrnuty v nabídce účastníka zadávacího řízení.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro

Řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost vybraného dodavatele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obedně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Zadavatel zdůrazňuje, že vybraný dodavatel musí dodržet všechny technické a technologické postupy v rámci realizace jednotlivých prací na zakázce.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 31/01/2019
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: P18V00000002
Bezeichnung des Auftrags:

Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška - ul. Pavla Perky č.p. 390

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
31/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: PS Brno, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25506820
Postanschrift: Vídeňská 153/119b
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 619 00
Land: Tschechien
E-Mail: psbrno@ps-brno.cz
Telefon: +420 544509000
Fax: +420 544509030

Internet-Adresse: http://www.ps-brno.cz

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 31 990 753.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Corrigendum/Oprava-Ev.č.Formuláře opravovaného F2019-012836.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je město Veverská Bítýška, parc. č. 85/1, 109/2, 110/1, 111/1, 111/2 v k.ú. Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška - ul. Pavla Perky č.p. 390". Předmětem stavby je novostavba tělocvičny včetně nezbytného zázemí, nové vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, venkovních úprav a odstranění stávající budovy tělocvičny před započetím výstavby.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 31/01/2019
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 116 736.00 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: PS Brno, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25506820
Postanschrift: Vídeňská 153/119b
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 619 00
Land: Tschechien
E-Mail: psbrno@ps-brno.cz
Telefon: +420 544509000
Fax: +420 544509030

Internet-Adresse: http://www.ps-brno.cz

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Rozsah sjednaných méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 1-5, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Jedná se o okolnosti, které si vynutily změnu závazku ze smlouvy jsou dle §222, odst. 6, ZZVZ - méněpráce. Podrobnosti jsou uvedeny v jednotlivých změnových listech č. 1-5, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 33 107 489.00 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 31 990 753.00 CZK