Bauleistung - 239348-2020

25/05/2020    S100

Česko-Praha: Výstavba dálnic

2020/S 100-239348

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Stachová
E-mail: Marcela.Stachova@rsd.cz
Tel.: +420 954902207

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.rsd.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

D3 0309/I Bošilec - Ševětín

Spisové číslo: 05PT-000592
II.1.2)Hlavní kód CPV
45233110 Výstavba dálnic
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce.

Předmětem zakázky je vybudování úseku dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín. Jedná se o komunikaci dálničního typu v navrhované kategorii D 27,5/120. Celková délka 8,137 km (staničení 109,260 - 117,397 km).

Trasa dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín vede mimo zastavěná území okolních obcí. Dálnice D3 je v předmětném úseku novostavbou vedenou převážně po zemědělských pozemcích, přičemž v části trasy je dálnice vedena zhruba ve stopě dnešní silnice I/3. Původní silnice I/3 je sama o sobě přeložkou, takže již tato komunikace byla vedena mimo zastavěná území. Pokud pomineme ojedinělé stavby v trase dálnice, které budou ve většině případů v rámci stavby odstraněny, tak nejbližšími objekty jsou budovy společnosti DCD Ideal Dynín, které leží cca 55 m od osy navržené dálnice a dále budovy dvora Švamberk a sousedícího obytného objektu. Nejbližší objekty obce Neplachov se nacházejí ve vzdálenosti cca 100 m od osy dálnice, stejně jako dvůr Švamberk, objekty obcí Bošilec, Dynín a Ševětín jsou zcela mimo trasu D3.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 48
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Operační program doprava

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2015/S 188-340489

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 05PT-000592
Název:

D3 0309/I Bošilec - Ševětín

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
20/08/2015
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Metrostav, a.s.
Národní identifikační číslo: 00014915
Poštovní adresa: Koželužská 2450/4
Obec: Praha 8 - Libeň
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 180 00
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Swietelsky stavební, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 48035599
Poštovní adresa: Pražská tř. 495/58
Obec: České Budějovice 3
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 370 04
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Národní identifikační číslo: 49281429
Poštovní adresa: K Zahradnictví 13
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 182 00
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 1 248 230 420.15 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malé či střední podniky.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/05/2020

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
45233110 Výstavba dálnic
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj

VII.1.4)Popis zakázky:

SO 432/1 Přípojka NN pro mýtný systém - ZBV č. 136

Důvodem změny množství položek je vyčíslení skutečně provedených prací na základě upřesnění PDPS a následné RDS. Provedení prací bylo nezbytné k dokončení stavebního objektu a jejich množství Zhotovitel dokládá od TDI potvrzenými listy výkazu výměr.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 48
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 465.60 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Metrostav, a.s.
Národní identifikační číslo: 00014915
Poštovní adresa: Koželužská 2450/4
Obec: Praha 8 - Libeň
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 180 00
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Swietelsky stavební, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 48035599
Poštovní adresa: Pražská tř. 495/58
Obec: České Budějovice 3
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 370 04
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Národní identifikační číslo: 49281429
Poštovní adresa: K Zahradnictví 13
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 182 00
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

SO 432/1 Přípojka NN pro mýtný systém - ZBV č. 136

Důvodem změny množství položek je vyčíslení skutečně provedených prací na základě upřesnění PDPS a následné RDS. Provedení prací bylo nezbytné k dokončení stavebního objektu a jejich množství Zhotovitel dokládá od TDI potvrzenými listy výkazu výměr.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek ze strany původního dodavatele/koncesionáře (čl. 43 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/25/EU
Popis ekonomických nebo technických důvodů a obtíží či zvýšení nákladů, které brání změně smluvní strany:

SO 432/1 Přípojka NN pro mýtný systém - ZBV č. 136

Důvodem změny množství položek je vyčíslení skutečně provedených prací na základě upřesnění PDPS a následné RDS. Provedení prací bylo nezbytné k dokončení stavebního objektu a jejich množství Zhotovitel dokládá od TDI potvrzenými listy výkazu výměr.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 1 359 826 498.69 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 1 359 828 659.57 CZK