Lieferungen - 239571-2020

Submission deadline has been amended by:  269602-2020
25/05/2020    S100

Hrvatska-Virovitica: Medicinske naprave

2020/S 100-239571

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Virovitica
Nacionalni registracijski broj: 82844035780
Poštanska adresa: Ljudevita Gaja 21
Mjesto: Virovitica
NUTS kod: HR048 Virovitičko-podravska županija
Poštanski broj: 33000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Silvija Rođak
E-pošta: silvija@bolnica-virovitica.hr
Telefon: +385 33747306
Telefaks: +385 33725323
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bolnica-virovitica.hr
Adresa profila kupca: www.bolnica-virovitica.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0019151
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Digitalni RTG uređaj za radiografiju za potrebe Odjela za radiologiju

Referentni broj: 30/20.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33100000 Medicinske naprave
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Digitalni RTG uređaj za radiografiju za potrebe Odjela za radiologiju prema opisu i tehničkim karakteristikama navedenim u troškovniku predmeta nabave, edukacija medicinskog osoblja za cjelokupni rad na opremi i radovi vezani uz predmet nabave sukladno točki 2.1. Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 384 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR048 Virovitičko-podravska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Virovitica.

II.2.4)Opis nabave:

Digitalni RTG uređaj za radiografiju za potrebe Odjela za radiologiju prema opisu i tehničkim karakteristikama navedenim u troškovniku predmeta nabave, edukacija medicinskog osoblja za cjelokupni rad na opremi i radovi vezani uz predmet nabave sukladno točki 2.1 Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvalitativni kriterij za ponuđeni uređaj / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina jamstva za ponuđeni uređaj / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 384 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/06/2020
Lokalno vrijeme: 08:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/06/2020
Lokalno vrijeme: 08:00
Mjesto:

Opća bolnica Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Virovitica, zgrada Uprave, Sala za sastanke.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalitelj ima pravo na žalbu u roku od 10 dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/05/2020