Lieferungen - 239652-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Technische Gase

2020/S 100-239652

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35946024
Postanschrift: Tomášikova 22
Ort: Bratislava-mestská časť Ružinov
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 821 02
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Jana Čapková
E-Mail: capkova.jana2@javys.sk
Telefon: +421 2335315580
Fax: +421 248262910

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.javys.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426426
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426426
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: podľa §7 ods.1 písm. d)
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Plyny technické

Referenznummer der Bekanntmachung: 426426
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24110000 Technische Gase
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka technických plynov pre technologické zariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 345 345.44 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. v lokalitách: Jaslovské Bohunice (NUTS kód SK021), Mochovce (NUTS kód SK023).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka technických plynov pre technologické zariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 345 345.44 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2020
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace a to aj opakovane v prípade, ak cena podľa tejto Zmluvy nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Kupujúci si musí svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť písomne u Predávajúceho najneskôr do 31. decembra 2023, následne opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie tri (3) mesiace je automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Zmluvnej strane, pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do 31. decembra 2024. Kupujúci sa zaväzuje v prípade uplatnenia opcie dodávať Tovar v zmysle tejto zmluvy a za rovnakých podmienok.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426426.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Neuplatňujú sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Neuplatňujú sa.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 súťažných podkladov.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Verejný obstarávateľ použije pri vyhodnotení ponúk elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom elektronickej aukcie je najnižšia cena v EUR bez DPH, východiskom tejto e-aukcie sú ceny upravované smerom nadol.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o., zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, SLOVENSKO

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk je neverejné, bez účasti uchádzačov v súlade s §54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa nezasiela.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

a)Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.

b)Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.

c)Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o.

d)Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodv IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426426. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

e)Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.

f)Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 13 000,- EUR.

g)Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy najskôr však od 1. októbra 2020.

h)Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako reverzný postup v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020