Lieferungen - 239667-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Verschiedene Ersatzteile

2020/S 100-239667

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Voennomeditsinska akademiya
Nationale Identifikationsnummer: 129000273
Postanschrift: ul. „Georgi Sofiyski“ No. 3
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): inzh. Anna Krasteva
E-Mail: anna.krasteva@vma.bg
Telefon: +359 29225388
Fax: +359 29526536

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.vma.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://92.247.27.172/direc/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bit.ly/3dxCJQb
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Военномедицинска академия
Nationale Identifikationsnummer: 129000273
Postanschrift: ул. „Георги Софийски“ № 3
Ort: София
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Виолета Николчова
Telefon: +359 29225388
E-Mail: anna.krasteva@vma.bg
Fax: +359 29526536
NUTS-Code: BG411 София (столица)

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.vma.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://92.247.27.172/direc/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на медицинска стерилизационна апаратура

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34913000 Verschiedene Ersatzteile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на медицинска стерилизационна апаратура

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 600 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34913000 Verschiedene Ersatzteile
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314 Плевен
NUTS-Code: BG331 Варна
NUTS-Code: BG342 Сливен
NUTS-Code: BG411 София (столица)
NUTS-Code: BG421 Пловдив
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ — София, ул. „Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Пловдив, ул. „Хр. Ботев“ № 81; МБАЛ — Варна, ул. „Хр. Смирненски“ № 3; МБАЛ — Сливен, ул. „Пушкин“ № 2; МБАЛ — Плевен, гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 6

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на настоящата обществена поръчка е периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на медицинска стерилизационна апаратура, като услугите по абонаментното обслужване на медицинска стерилизационна апаратура включват:

— извършване на задължителна профилактика 2 пъти в годината или 4 пъти за 2 години съобразно изискванията на производителя,

— неограничен брой посещения при повикване и заявка от възложителя за диагностициране на повреда и ремонт,

— настройки, калибровки, тестове и софтуерен ъпдейт чрез системните ключове и пароли на съответния апарат за осигуряване на пълната им функционалност съобразно изискванията на производителя,

— ежемесечна проверка работоспособността на всеки един апарат.

Медицинска стерилизационна апаратура е подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1а.

Ежемесечната абонаментна поддръжка на медицинска стерилизационна апаратура, изброени в техническата спецификация — приложение № 1а, от номер 9 до номер 15, намиращи се в МБАЛ — София, МБАЛ — Пловдив, МБАЛ — Сливен, МБАЛ — Плевен, МБАЛ — Варна, ще се започне да се извършва поетапно за всеки апарат след изтичане на гаранционната им поддръжка.

Доставките на резервни части за медицинска стерилизационна апаратура включват:

Доставките са периодични и се извършват само при необходимост след предварителна писмена заявка от възложителя в зависимост от неговите потребности. Договорът, в частта му за периодичните доставки с изпълнителя, ще бъде сключен на посочената прогнозна стойност. За срока на договора възложителят не е задължен да реализира пълния размер на уговорената по-горе сума, а само толкова, колкото е заявеното, доставено и монтирано.

Резервните части за медицинска стерилизационна апаратура са подробно описани по вид и количество, по номенклатурни единици в техническата спецификация — приложение № 1.

Доставка включва също монтаж на заявената резервна част в съответния апарат, както и пускането му в действие.

С оглед специфичния характер на предмета на обществената поръчка не е възможно възложителят да определи прогнозен или приблизителен обем на доставките, които ще бъдат възлагани в рамките срока на действие на договора — 24 месеца. Възложителят изисква да бъде посочена единична цена за всяка резервна част, защото не е възможно да се прогнозира в рамките срока на действие на договора дали резервната част ще бъде поръчвана, както или колко често ще се налага купуването им. Опитът на възложителя показва, че понякога това се случва рядко, друг път твърде често, т.е купуването на резервни части е с различен интензитет и не може да се предвиди във времето. Необходимата резервна част ще бъде поръчвана само и единствено в случаите, когато същата такава от съответния апарат е дефектирала. В случай че възложителят посочи обем и прогнозни количества на резервните части, то същият би бил подвеждащ и нереален. Възложителят не поставя изискване участниците да разполагат със складови наличности от резервните части.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 600 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.1. Участникът да е получил разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарства), по реда на ЗМИ (Закон за медицинските изделия) или еквивалентен документ.

Чуждестранните участници трябва да притежават еквивалентен документ, удостоверяващ право на участника да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, част ІV „Критерии за подбор“, буква А — попълва се информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя (номер на разрешението, дата на издаване).

За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, по реда на ЗМИ.

Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците следва да са внедрили система за управление на качеството по стандарт ISO 13485:2016 (БДС EN ISO 13485:2016) или еквивалент с обхват на сертификация: дистрибуция на медицински изделия (апаратура и консумативи, резервни части) и осъществяване на сервизна дейност.

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, част ІV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ — попълва се информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя.

2. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка, най-много за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

За дейности, сходни с предмета на поръчката, се приемат: доставки на резервни части и извършване на абонаментна поддръжка на медицинска апаратура.

Възложителят ще приеме за достатъчни дейности, сходни с предмета на поръчката, независимо от обема, в който са реализирани.

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ — попълва се информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на съответния сертификат и/или друг удостоверителен документ в съответствие с чл. 64, ал. 5—8 от ЗОП.

Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2. За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на доставките и доказателства съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от които да е видна информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя.

Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

гр. София, бул. „Св. Георги Софийски“ № 3, ВМА, партер, зала 10

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Желаещите да присъстват лица се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Възложителят отстранява на основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1), в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влазъл в сила акт на компетентен орган;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1, т. 2 и т. 7 се отнасят за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Прилагането на т. 3 е съобразно разпоредбите на чл. 54, ал. 5 от ЗОП.

Възложителят отстранява на основание чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и т. 5 от ЗОП от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник, когато е налице някое от следните обстоятелства:

1) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, освен ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;

2) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора;

3) опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

3. Други основания за отстраняване:

Възложителят отстранява от процедурата участници, за които са налице основанията по чл. 107 от ЗОП.

Възложителят отстранява от процедурата участник на основание чл. 3, т. 8 от (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020