Lieferungen - 239707-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Telefonzentralen

2020/S 100-239707

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Krajewska
E-Mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Telefon: +48 261847492

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Centrale telefoniczne – zakup, rozbudowa, modernizacja

Referenznummer der Bekanntmachung: 2616.21.2020.EK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32551200 Telefonzentralen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

W ramach zamówienia postępowanie zostało podzielone na 3 części:

— część I – rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej DGT,

— część II – rozbudowa i modernizacja central telefonicznych A 4400/OXEr12.2,

— część III – zakup, instalacja i uruchomienie centrali telefonicznej.

Zamawiający przewiduje prawo opcji w części I.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały w SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej DGT

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32551200 Telefonzentralen
45314100 Installation von Telefonzentralen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie gwarantowane:

Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej DGT – 1 kpl.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamówienie opcjonalne

1. Doposażenie centrali DGT 3450M – pakiet translacji abonenckich TA z licencją do centrali DGT 3450 Millenium.

2. Doposażenie centrali DGT 3450M – karta FSK z licencją do centrali DGT 3450 Millenium.

3. Pakiet centrali DGT DOS 3450 VoIP 16 kanałów:

16 kanałów;

Koncentracja 1:8;

128 abonentów;

Licencja.

4. Doposażenie centrali DGT 3450M – karta FSK z licencją do centrali DGT 3450 Millenium.

5. Rozbudowa obecnie pracującej Centrali telefonicznej DGT (moduł wyniesiony, technologia DOS zmilenizowana). RWT Lublin ul. Radziszewskiego 4.

6. Rozbudowa obecnie pracującej Centrali telefonicznej DGT (moduł wyniesiony, technologia DOS zmilenizowana). RWT Lublin, ul. Herberta 49 bud. 162.

Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki korzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowieniach umowy.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa i modernizacja central telefonicznych A 4400/OXEr12.2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32551200 Telefonzentralen
45314100 Installation von Telefonzentralen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część II – rozbudowa i modernizacja central telefonicznych A 4400/OXEr12.2.

1. Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej A 4400 (OXEr12.2) Warszawa, ul. Rakowiecka 4a.

2. Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej A 4400 (OXEr12.2) Warszawa, ul. Klonowa 1.

3. Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej A 4400 (OXEr12.2) Warszawa, al. Niepodległości 218.

4. Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej A 4400 (OXEr12.2) Warszawa, ul. Radiowa 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup, instalacja i uruchomienie centrali telefonicznej.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32551200 Telefonzentralen
45314100 Installation von Telefonzentralen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część III – Zakup, instalacja i uruchomienie centrali telefonicznej.

Zakup, instalacja i uruchomienie centrali telefonicznej RCI Warszawa, RWT Cytadela, ul. Krasińskiego 54/56.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Opis spełnienia warunku:

Dla części I i II

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie — wykonał należycie co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na dostawie wraz z instalacją central/i telefonicznej lub dostawie dodatkowych podzespołów lub rozbudowie central/i telefonicznej, każda o wartości nie niższej niż 200 000 PLN* (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto w ramach jednego zadania, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji realizacji w ramach jednego (1) zamówienia dwóch oddzielnych zamówień, tj. dostawie wraz z instalacją central/i telefonicznej przy zachowaniu łącznej wartości 200 000 PLN brutto.

W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na PLN — na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Dla części III

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie — wykonał należycie co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na dostawie wraz z instalacją central/i telefonicznej, każda o wartości nie niższej niż 400 000 PLN* (słownie: czterysta tysięcy złotych) brutto w ramach jednego zadania, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji realizacji w ramach jednego (1) zamówienia dwóch oddzielnych zamówień, tj. dostawy centrali oraz instalacji centrali przy zachowaniu łącznej wartości 400 000 PLN brutto.

W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie — na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone są w istotnych postanowieniach umowy.

2. Istotne postanowienia umowy zawierają w szczególności przewidziane zmiany w postaci jednoznacznych postanowień, które określają ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, POLSKA w budynku nr 30, pokój nr 216.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena – 60 %; termin gwarancji – 40 %.

2. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część I – 30 000,00 PLN, część II – 20 000,00 PLN, część III – 6 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje ws.wadium zawarte są w pkt 9 SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

4. W zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 11 ustawy następujących dokumentów:

4.1. oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6 oraz 9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów;

4.2. oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów;

4.3. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

5. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu zawiera SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy.

7. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

8. Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych i Portalu Zamówień Centrum Zasobów Informatycznych:

9.1 w zakresie składania, zmieniania i wycofywania ofert – poprzez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ orazePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

9.2 w zakresie przesyłania korespondencji (składanie oświadczeń, wniosków i zawiadomień, przekazywanie informacji) – poprzez Portal Zamówień Publicznych Zamawiającego http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/ Do każdego postępowania przypisany jest dedykowany formularz korespondencji. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ws. dokumentów, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

12. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy (bez uwzględnienia prawa opcji).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1843). Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1843).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020