Lieferungen - 239749-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Abfallcontainer und -körbe

2020/S 100-239749

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Obozowa 43
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-161
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 9, Luiza Kuźmińska
E-Mail: bzp@mpo.com.pl
Telefon: +48 223910100

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpo.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi komunalne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych

Referenznummer der Bekanntmachung: DZA.ZOZ.27.22.2020.LK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.. z podziałem na zadania:

— zadanie 1: Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w planowanej ilości 7 500 sztuk,

— zadanie 2: Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w planowanej ilości 7 500 sztuk,

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1: Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w planowanej ilości 7 500 sztuk

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (siedziba Zamawiającego oraz siedziby jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o., w planowanej ilości 7 500 sztuk w tym:

1. pojemniki 120 l z pokrywą w planowanej ilości 800 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

2. pojemniki 240 l z pokrywą w planowanej ilości 1 900 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

3. pojemniki 660 l z pokrywą w planowanej ilości 1 050 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

4. pojemniki 660 l bez pokrywy w planowanej ilości 400 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

5. pojemniki 770 l z pokrywą w planowanej ilości 1 150 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

6. pojemniki 770 l bez pokrywy w planowanej ilości 400 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

7. pojemniki 1100 l z pokrywą w planowanej ilości 1 400 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

8. pojemniki 1100 l bez pokrywy w planowanej ilości 400 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ).

Pojemniki muszą spełniać wymogi określone w ateście wydanym przez PZH (Państwowy Zakład Higieny) oraz muszą posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN-840 oraz posiadać certyfikat TÜV SÜD lub certyfikat zgodności z RAL-GZ 951/1. Aktualny atest i certyfikat i/lub certyfikaty Wykonawca i /lub podwykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą (realizacją pierwszego zamówienia częściowego). Przez aktualne dokumenty opisane powyżej uważa się atest i certyfikat i/lub certyfikaty aktualne w dniu dostawy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności tych dokumentów przez cały czas trwania umowy, łącznie z ewentualnym przedłużeniem czasu trwania umowy.

Dostarczane pojemniki muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się pojemników używanych.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot umowy w wymiarze 36 miesięcy liczonej od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w pojemnikach 120 l i 240 l zamontuje tagi RFID typu Bin-tag. Tagi RFID zakupi Zamawiający i po podpisaniu umów zostaną one dostarczone na wskazany przez Wykonawcę adres na koszt Zamawiającego.

Termin realizacji całego zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin realizacji zamówień częściowych:

1. Dla pojemników dwukołowych:

I. do 15 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy tagów RFID przy pierwszym zamówieniu częściowym,

II. do 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy tagów RFID przy pierwszym zamówieniu częściowym.

2. Dla pojemników czterokołowych:

I. do 15 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego pierwszego zamówienia częściowego,

II. do 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego kolejnych zamówień częściowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.

Termin realizacji całego zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie tj.: do kwoty 1 600 000,00 PLN netto i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.

Decyzja o dostawach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji dostaw do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 27 800,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2: Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w planowanej ilości 7 500 sztuk.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (siedziba Zamawiającego oraz siedziby jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o., w planowanej ilości 7500 sztuk w tym:

1. pojemniki 120 l z pokrywą w planowanej ilości 800 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

2. pojemniki 240 l z pokrywą w planowanej ilości 1900 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

3. pojemniki 660 l z pokrywą w planowanej ilości 1050 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

4. pojemniki 660 l bez pokrywy w planowanej ilości 400 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

5. pojemniki 770 l z pokrywą w planowanej ilości 1150 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

6. pojemniki 770 l bez pokrywy w planowanej ilości 400 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

7. pojemniki 1100 l z pokrywą w planowanej ilości 1400 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);

8. pojemniki 1100 l bez pokrywy w planowanej ilości 400 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ).

Pojemniki muszą spełniać wymogi określone w ateście wydanym przez PZH (Państwowy Zakład Higieny) oraz muszą posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN-840 oraz posiadać certyfikat TÜV SÜD lub certyfikat zgodności z RAL-GZ 951/1. Aktualny atest i certyfikat i/lub certyfikaty Wykonawca i /lub podwykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą (realizacją pierwszego zamówienia częściowego). Przez aktualne dokumenty opisane powyżej uważa się atest i certyfikat i/lub certyfikaty aktualne w dniu dostawy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności tych dokumentów przez cały czas trwania umowy, łącznie z ewentualnym przedłużeniem czasu trwania umowy.

Dostarczane pojemniki muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się pojemników używanych.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot umowy w wymiarze 36 miesięcy liczonej od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w pojemnikach 120 l i 240 l zamontuje tagi RFID typu Bin-tag. Tagi RFID zakupi Zamawiający i po podpisaniu umów zostaną one dostarczone na wskazany przez Wykonawcę adres na koszt Zamawiającego.

Termin realizacji całego zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin realizacji zamówień częściowych:

1. Dla pojemników dwukołowych:

I. do 15 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy tagów RFID przy pierwszym zamówieniu częściowym,

II. do 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy tagów RFID przy pierwszym zamówieniu częściowym.

2. Dla pojemników czterokołowych:

I. do 15 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego pierwszego zamówienia częściowego,

II. do 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego kolejnych zamówień częściowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.

Termin realizacji całego zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie tj.: do kwoty 1 600 000,00 PLN netto i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.

Decyzja o dostawach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji dostaw do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 27 800,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

[Uwaga poniżej dalsza część z sekcji VI.3.]

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

6.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

6.2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Nie dotyczy

6.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

6.3.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.3.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt 2–6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1–3 i § 8 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w części II SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, POLSKA. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

Uwaga: okres związania oferta podany w sekcji IV.2.6. ogłoszenia o zamówieniu wynosi 60 dni. Z przyczyn technicznych niezależnych od Zamawiającego w pkt IV.2.6. podano ten termin jako 2 miesiące.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

3.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);

3.2. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 9 SIWZ.

4. Ponadto oferta powinna składać się z:

4.1. wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez platformę;

4.2. wypełnionego formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w części III SIWZ;

4.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt 11.4. SIWZ;

4.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt 12.9.3. SIWZ;

4.5. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7.1. SIWZ.

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

[Uwaga dalsza część w sekcji III.1.2 niniejszego ogłoszenia]

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Uwaga! Numeracja przeniesiona z SIWZ

28.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

28.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

28.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

28.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

28.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

28.6. Terminy wniesienia odwołania:

28.6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

28.6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

28.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 28.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

28.8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

28.8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

28.8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

28.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020