Lieferungen - 23988-2018

18/01/2018    S12

Polen-Częstochowa: Straßenbahnpersonenwagen

2018/S 012-023988

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: al. Niepodległości 30
Ort: Częstochowa
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Szal
E-Mail: zamowienia@mpk.czest.pl
Telefon: +48 343779100
Fax: +48 343779109
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mpk.czest.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie.

Referenznummer der Bekanntmachung: RZI.26.3.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622100 Straßenbahnpersonenwagen - EA12 - EA21
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

1) zakup i dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów, przegubowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, jednokierunkowych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.3.2011 roku w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2011 r., Nr 65, poz. 344) oraz zgodnych ze szczegółowym opisem wymagań technicznych i funkcjonalnych, określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

2) dostawa specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie przeglądów, napraw, obsługi technicznej i eksploatacji dostarczonych tramwajów oraz pojazdów wchodzących w skład specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

4) dostarczenie dokumentacji technicznej niezbędnej do eksploatacji oraz napraw awaryjnych i powypadkowych tramwajów.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 89 853 960.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38548000 Fahrzeugarmaturen
34630000 Teile für Eisenbahn- oder Straßenbahnlokomotiven oder rollendes Material; Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
80531000 Industrielle und technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Hauptort der Ausführung:

MPK w Częstochowie Sp.z o. o., ul. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, Polska.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

1)zakup i dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów, przegubowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, jednokierunkowych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.3.2011 roku w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2011 r., Nr 65, poz. 344) oraz zgodnych ze szczegółowym opisem wymagań technicznych i funkcjonalnych, określonym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

2)dostawa specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

3)przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie przeglądów, napraw, obsługi technicznej i eksploatacji dostarczonych tramwajów oraz pojazdów wchodzących w skład specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

4) dostarczenie dokumentacji technicznej niezbędnej do eksploatacji oraz napraw awaryjnych i powypadkowych tramwajów.

2. Zamawiający wymaga aby udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50 %. Ocena spełniania powyższego wymogu zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o treści zawartej w formularzu ofertowym pod rygorem odrzucenia oferty zgodnie z art. 138 c ust. 1 pkt 4 PZP.

3. Wykonawca udziela na każdy z dostarczonych tramwajów 60 miesięczną gwarancję dotyczącą wszystkich wad. Ponadto Wykonawca udziela gwarancję obejmującą wady konstrukcji mechanicznej pudeł i wózków tramwajów na okres 14 lat. Bieg okresu gwarancji dla każdego tramwaju rozpoczyna się od momentu odbioru końcowego danego tramwaju bez zastrzeżeń. Przez wady konstrukcji rozumie się w szczególności wszelkiego rodzaju złamania, pęknięcia lub inne uszkodzenia elementów konstrukcji tramwajów, w tym również wózków, perforacje, korozje blach nadwozia, które wystąpią podczas normalnej eksploatacji tramwajów. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone tramwaje na warunkach określonych w szczegółowych warunkach gwarancji opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie harmonogram dostaw przy założeniu dostawy nie więcej niż 2 tramwajów na miesiąc.

5. Przedmiot zamówienia stanowi łącznie zakres projektu zatytułowanego „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1, 2, 3, 4, 5a, 6) oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie” planowanego do współfinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Nr naboru: RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17.

6. W przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP.

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wartość techniczna / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy pierwszego tramwaju / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu 1 – 5 sztuk fabrycznie nowych tramwajów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, o parametrach i wyposażeniu tożsamym jak dla tramwajów objętych podstawowym zamówieniem.

2. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w pkt 1 wówczas, gdy uzyska środki finansowe, które umożliwią mu zakup kolejnych pojazdów.

3. Dla tramwajów objętych prawem opcji obowiązują identyczne warunki dostawy, odbiorów i testów, a także zakresu gwarancji, serwisowania kompletów dokumentacji technicznej, jaką należy dostarczyć Zamawiającemu, co dla pozostałych tramwajów objętych zamówieniem.

4. Realizacja zamówienia, o którym mowa w pkt 1, rozpocznie się po złożeniu oświadczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy o woli skorzystania z prawa opcji.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, ceną zakupu każdego tramwaju w ramach prawa opcji będzie cena ofertowa jak dla tramwaju z podstawowego zakresu zamówienia. Cena opcjonalnego zakresu zamówienia będzie podlegała waloryzacji na zasadach określonych w § 8 ust. 4 wzoru umowy.

6. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji może zostać złożone jeden raz lub kilkukrotnie, łącznie jednak zamówienie w ramach prawa opcji nie może przekroczyć maksymalnej liczby tramwajów, wskazanej w pkt 1

7. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji gdy będą spełnione warunki opisane w ust. 7. Końcowy termin dla złożenia oświadczenia o woli skorzystania z prawa opcji ustala się na 31.12.2022 roku.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp art. 179-198.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 090-178175
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A.
Postanschrift: u. Zygmunta Augusta 11
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-Toruński
Postleitzahl: 85-082
Land: Polen
E-Mail: pesa@pesa.pl
Telefon: +48 525868445
Fax: +48 525868020
Internet-Adresse: www.pesa.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 111 063 294.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 89 853 960.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał następujące dokumenty:

1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

8)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dokumenty odpowiadające żądanym dokumentom obowiązujące w kraju jego siedziby lub miejscu zamieszkania.

Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada jego wymaganiom określonym w SIWZ żąda także złożenia wraz z ofertą:

1)oświadczenia wykonawcy, (w oparciu o przepis art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy PZP), potwierdzającego, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użyje co najmniej 50 % towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE;

2)oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie szkoleń lub własny plan szkoleń uwzględniający wymagania zawarte w SIWZ;

3)szczegółowej kompletacji typu oferowanego tramwaju (specyfikacja techniczna), sporządzonej zgodnie z opisem przedmiotu w niniejszej SIWZ;

4)wizerunku tramwaju (propozycja stylistyki i kolorystyki);

5)rysunku wymiarów zewnętrznych oferowanego typu tramwaju (przód, tył, strona lew i strona prawa);

6)rysunków obrazujących wygląd zewnętrzny tramwaju (oba boki, czoło i tył) oraz przekrój nadwozia tramwaju pokazujący układ siedzeń i miejsce na wózki (inwalidzki, dziecięcy) oraz rozmieszczenie drzwi i zaznaczenie skosów nadwozia;

7)rysunku rozplanowania przestrzeni pasażerskiej (wnętrza) oferowanego typu tramwaju i rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanej wersji i kompletacji;

8)propozycji zagospodarowania przestrzeni kabiny motorniczego;

9)przekroju przez oś podłużną tramwaju obrazujący linię podłogi w przestrzeni pasażerskiej – po wyłączeniu kabiny motorniczego i pulpitu manewrowego z tyłu tramwaju – z zaznaczeniem jej wysokości nad poziomem główki szyny w funkcji długości tramwaju.

10)zwymiarowany przekrój nadwozia prostopadły do osi wzdłużnej tramwaju w miejscu, w którym występuje najmniejsza szerokość przejścia między siedzeniami.

11)widok wózka napędowego i tocznego. Uwaga: widok należy przedstawić w trzech rzutach na osie x, y, z.

12)rozmieszczenia najważniejszych elementów układu wentylacyjnego, grzewczego i klimatyzacyjnego oraz schematycznej formy funkcjonowania wentylacji w tramwaju.

13)opisu działania systemu gromadzenia energii w tramwaju,

14)opisu techniczny części mechanicznej i elektrycznej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-626
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

4.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-626
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/01/2018