Lieferungen - 239953-2020

25/05/2020    S100

Polen-Krakau: Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte

2020/S 100-239953

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
Postanschrift: ul. św. Anny 12
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-008
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
E-Mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Telefon: +48 124332730
Fax: +48 123983701

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych oraz aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie.

Referenznummer der Bekanntmachung: 141.2711.21.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka,Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawierają Załączniki A, B, C i D do formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo zakres przedmiotu zamówienia został opisany w pkt 3 SIWZ odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 134 500.28 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stół operacyjny – 1 szt.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192230 Operationstische
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych oraz aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia.

1.1. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

1.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, instalacje i uruchomienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych zwanych dalej usługami.

1.3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1, 2 i 4) minimum 2 godziny zegarowe, dla 3 pracowników Zamawiającego, tj. Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM, w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem w okresie realizacji zamówienia.

1.4. W zakresie części 2 Zamawiający wymaga montażu i instalacji przedmiotu zamówienia do sufitu/stropu w sali operacyjnej zlokalizowanej w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum,

Ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków. Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładne miejsce montażu przedmiotu zamówienia. W związku z tym w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 08.06.2020r. o godzinie 9:00. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Zamawiający będzie dostosowywał sposób działania do obowiązujących w dniu wizji przepisów.

1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenia, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r. według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości urządzeń składających się na przedmiot zamówienia:

1.5.1. Część 1 przedmiotu zamówienia – Stół operacyjny – 1 szt.

1.5.2. Część 2 przedmiotu zamówienia – Lampa operacyjna z montażem i uruchomieniem – 1 szt.

1.5.3. Część 3 przedmiotu zamówienia:

1.5.3.1 Lampa zabiegowa mobilna – 4 szt.

1.5.3.2 Lampa zabiegowa nadłóżkowa – 1 szt.

1.5.4 Część 4 przedmiotu zamówienia – Łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.

1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawierają Załączniki A, B, C i D do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ.

1.7 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu zamówienia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

1.8 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

1.9 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika,

Tj. Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Kraków.

1.10 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy

Z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM, wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.

1.11 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia.

1.12 Pozostałe zapisy dotyczące opisu zamówienia są zawarte w pkt 3 SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczno - użytkowe / Gewichtung: 45
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 50
Kostenkriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 5
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 36 414.48 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium:

Dla części 1 zamówienia kwotę 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lampa operacyjna z montażem i uruchomieniem – 1 szt.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
31524110 OP-Leuchten
33167000 OP-Beleuchtung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych oraz aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia.

1.1. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

1.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, instalacje i uruchomienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych zwanych dalej usługami.

1.3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1, 2 i 4) minimum 2 godziny zegarowe, dla 3 pracowników Zamawiającego, tj. Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM, w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem w okresie realizacji zamówienia.

1.4. W zakresie części 2 Zamawiający wymaga montażu i instalacji przedmiotu zamówienia do sufitu/stropu w sali operacyjnej zlokalizowanej w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum,

Ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków. Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładne miejsce montażu przedmiotu zamówienia. W związku z tym w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 08.06.2020r. o godzinie 9:00. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Zamawiający będzie dostosowywał sposób działania do obowiązujących w dniu wizji przepisów.

1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenia, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r. według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości urządzeń składających się na przedmiot zamówienia:

1.5.1. Część 1 przedmiotu zamówienia – Stół operacyjny – 1 szt.

1.5.2. Część 2 przedmiotu zamówienia – Lampa operacyjna z montażem i uruchomieniem – 1 szt.

1.5.3. Część 3 przedmiotu zamówienia:

1.5.3.1 Lampa zabiegowa mobilna – 4 szt.

1.5.3.2 Lampa zabiegowa nadłóżkowa – 1 szt.

1.5.4 Część 4 przedmiotu zamówienia – Łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.

1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawierają Załączniki A, B, C i D do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ.

1.7 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu zamówienia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

1.8 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

1.9 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika,

Tj. Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Kraków.

1.10 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy

Z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM, wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.

1.11 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia.

1.12 Pozostałe zapisy dotyczące opisu zamówienia są zawarte w pkt 3 SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczno - użytkowe / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 55
Kostenkriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 5
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 52 845.68 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium:

Dla części 2 zamówienia kwotę 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lampa zabiegowa mobilna – 4 szt. i Lampa zabiegowa nadłóżkowa – 1 szt.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
31521300 Tragbare elektrische Leuchten
33167000 OP-Beleuchtung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych oraz aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia.

1.1. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

1.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, instalacje i uruchomienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych zwanych dalej usługami.

1.3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1, 2 i 4) minimum 2 godziny zegarowe, dla 3 pracowników Zamawiającego, tj. Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM, w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem w okresie realizacji zamówienia.

1.4. W zakresie części 2 Zamawiający wymaga montażu i instalacji przedmiotu zamówienia do sufitu/stropu w sali operacyjnej zlokalizowanej w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum,

Ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków. Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładne miejsce montażu przedmiotu zamówienia. W związku z tym w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 08.06.2020r. o godzinie 9:00. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Zamawiający będzie dostosowywał sposób działania do obowiązujących w dniu wizji przepisów.

1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenia, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r. według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości urządzeń składających się na przedmiot zamówienia:

1.5.1. Część 1 przedmiotu zamówienia – Stół operacyjny – 1 szt.

1.5.2. Część 2 przedmiotu zamówienia – Lampa operacyjna z montażem i uruchomieniem – 1 szt.

1.5.3. Część 3 przedmiotu zamówienia:

1.5.3.1 Lampa zabiegowa mobilna – 4 szt.

1.5.3.2 Lampa zabiegowa nadłóżkowa – 1 szt.

1.5.4 Część 4 przedmiotu zamówienia – Łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.

1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawierają Załączniki A, B, C i D do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ.

1.7 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu zamówienia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

1.8 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

1.9 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika,

Tj. Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Kraków.

1.10 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy

Z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM, wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.

1.11 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia.

1.12 Pozostałe zapisy dotyczące opisu zamówienia są zawarte w pkt 3 SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczno - użytkowe / Gewichtung: 35
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 5
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 11 365.73 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium:

Dla części 3 zamówienia kwotę 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100),

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192150 Therapie-Betten
33192100 Medizinische Betten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych oraz aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia.

1.1. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

1.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, instalacje i uruchomienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych zwanych dalej usługami.

1.3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1, 2 i 4) minimum 2 godziny zegarowe, dla 3 pracowników Zamawiającego, tj. Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM, w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem w okresie realizacji zamówienia.

1.4. W zakresie części 2 Zamawiający wymaga montażu i instalacji przedmiotu zamówienia do sufitu/stropu w sali operacyjnej zlokalizowanej w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum,

Ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków. Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładne miejsce montażu przedmiotu zamówienia. W związku z tym w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 08.06.2020r. o godzinie 9:00. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Zamawiający będzie dostosowywał sposób działania do obowiązujących w dniu wizji przepisów.

1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenia, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r. według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości urządzeń składających się na przedmiot zamówienia:

1.5.1. Część 1 przedmiotu zamówienia – Stół operacyjny – 1 szt.

1.5.2. Część 2 przedmiotu zamówienia – Lampa operacyjna z montażem i uruchomieniem – 1 szt.

1.5.3. Część 3 przedmiotu zamówienia:

1.5.3.1 Lampa zabiegowa mobilna – 4 szt.

1.5.3.2 Lampa zabiegowa nadłóżkowa – 1 szt.

1.5.4 Część 4 przedmiotu zamówienia – Łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.

1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawierają Załączniki A, B, C i D do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ.

1.7 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu zamówienia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

1.8 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

1.9 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika,

Tj. Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Kraków.

1.10 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy

Z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM, wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.

1.11 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia.

1.12 Pozostałe zapisy dotyczące opisu zamówienia są zawarte w pkt 3 SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczno - użytkowe / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 55
Kostenkriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 5
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 33 874.39 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium:

Dla części 4 zamówienia kwotę 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Opisane zostały w pkt 16 SIWZ, tj. we wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26.06.2020r. o godz. 13:00 za pośrednictwem Platformy w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pokój nr 246, II piętro.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

8) Wymagania dotyczące wadium, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia.

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę łączną dla części od 1 do części 4 przedmiotu zamówienia

3 800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100);

a) przy czym dla części 1 zamówienia kwotę 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),

b) przy czym dla części 2 zamówienia kwotę 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),

c) przy czym dla części 3 zamówienia kwotę 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100),

d) przy czym dla części 4 zamówienia kwotę 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1 pieniądzu;

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3 gwarancjach bankowych;

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw

Z 2020r., poz. 299, z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.21.2020 w zakresie części ........

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy

W sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych

W ofercie;

8.2 jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

Po stronie Wykonawcy.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert. Zaleca się aby kopia przelewu została załączona do oferty przy czym kopia ta nie musi być podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz nie musi być podbita za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia wadium w inne

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP: 7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; 7.2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 8.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; 8.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 9. Pozostałe informacje zawarte w pkt 17) SIWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020