Lieferungen - 240048-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Grudziądz: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 100-240048

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina-Miasto Grudziądz
Nationale Identifikationsnummer: 871118833
Postanschrift: ul. Ratuszowa 1
Ort: Grudziądz
NUTS-Code: PL616 Grudziądzki
Postleitzahl: 86-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Pawłowska
E-Mail: bzp@um.grudziadz.pl
Telefon: +48 564510233

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.grudziadz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy–miasto Grudziądz

Referenznummer der Bekanntmachung: FE.042.1.4.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy–miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę–miasto Grudziądz pn. „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego, o współczesnych rozwiązaniach technologicznych, spełniającego co najmniej wymagania minimalne określone w Załączniku nr 1 do SIWZ i nie gorszego w zakresie jakości i uwarunkowań technicznych, przy zachowaniu jego odpowiedniej funkcjonalności i przeznaczenia. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
32421000 Netzverkabelung
48800000 Informationssysteme und Server
32413100 Router für Netzwerke
31682530 Notstromversorgungsaggregate
48820000 Server
32424000 Netzwerkinfrastruktur
30213100 Tragbare Computer
30232100 Drucker und Plotter
39134000 Computermöbel
30237280 Stromversorgungszubehör
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
30234500 Arbeitsspeichermedien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL616 Grudziądzki
Hauptort der Ausführung:

Grudziądz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy–miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę–miasto Grudziądz pn. „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”: przełącznik zarządzalny – szt. 7, okablowanie strukturalne (305 m) – szt. 12, system do zarządzania siecią komputerową – szt. 9, router – szt. 9, zasilacz awaryjny – szt. 14, serwer plików NAS – szt. 9, kontroler do zarządzania siecią bezprzewodową – szt. 8, punkt dostępowy – szt. 18, komputer przenośny – szt. 259, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 – szt. 15, drukarka 3D – szt. 5, dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym – szt. 12, urządzenie sieciowe – szt. 1, listwa zasilająca z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym – szt. 12, listwa zasilająca z elastyczno-ruchomymi połączeniami – szt. 12, listwa zasilająca bryzgoszczelna – szt. 6, Oprogramowanie do projektowania graficznego – szt. 2, pendrive – szt. 22.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

— cena oferty – 60 %;

— termin realizacji – 40 %.

Zamawiający ustalił minimalny termin realizacji przedmiotu zamówienia na 30 dni kalendarzowych, a maksymalny na 45 dni kalendarzowych. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu realizacji poniżej ustalonego minimum lub powyżej ustalonego maksimum lub brak terminu w ofercie, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 033-077196
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podstawę unieważnienia stanowi art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) – „cena najkorzystniejszej oferty lub cena z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej”.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wskazanym na złożenie ofert, tj. do 20.3.2020 do godz. 8.00, złożono dwie oferty:

1) oferta nr 1 – Suntar Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów – cena oferty brutto 894 074,05 PLN, termin realizacji 30 dni;

2) oferta nr 2 – Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolności 8/4, 26-600 Radom – cena oferty brutto 777 518,65 PLN, termin realizacji 30 dni.

W wyniku badania ofert, Zamawiający uznał, że oferta Wykonawcy Cezar Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wskazał minimalne wymagania jakie powinny spełniać zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia. Wykonawca w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego w pozycji:

1) nr 9 „komputer przenośny” zaproponował urządzenie – komputer przenośny V130 (w konfiguracji zgodnej z wymaganiami Zamawiającego) / producent Lenowo. Przedstawiony przez Wykonawcę komputer nie posiada portu USB z funkcją powershare (wymóg tej funkcji został określony przez Zamawiającego w pozycji 9 pkt 19 tiret 11 ww. Załącznika);

2) nr 6 „serwer plików NAS” zaproponował urządzenie – serwer plików NAS My Cloud EX2 Ultra 4TB. Tak opisany model urządzenia wskazuje, że Wykonawca zaproponował urządzenie, które nie spełnia wymagań Zamawiającego w zakresie ilości dysków. Pomimo tego, że Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 3 kwietnia 2020 r. potwierdził, że zaproponowany serwer plików NAS posiada 2 dyski 3,5” każdy po 4 TB Zamawiający uznał, że przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia powodują zmianę treści oferty.

Ponadto Wykonawca w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego w pozycjach:

1) 2 – okablowanie strukturalne (305) CZR Ethernet L0SH Cable, producent Cezar Sp. z o.o.;

2) 5 – zasilacz awaryjny CZR 3000VA, producent Cezar Sp. z o.o.;

3) 11 – drukarka 3D CZR 3D Printer, producent Cezar Sp. z o.o.;

4) 14 – listwa zasilająca z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym CZR Surge Protector FlexPower Eternal, producent Cezar Sp. z o.o.;

5) 15 – listwa zasilająca z elastyczno-ruchomymi połączeniami CZR SurgeProtector FlexPower, producent Cezar Sp. z o.o.;

6) 16 – listwa zasilająca bryzgoszczelna CZR SurgeProtector 5GND, producent Cezar Sp. z o.o.

Zaproponował urządzenia, których podana nazwa, symbol i producent nie pozwalają na zidentyfikowanie przedmiotu zamówienia (a przez to weryfikacji zgodności z treścią SIWZ).

Zamawiający nałożył na Wykonawców obowiązek wskazania nazwy, modelu i producenta sprzętu, informacje takie bezsprzecznie stanowią treść oferty. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, polegająca na wskazaniu powyższych informacji w sposób, który nie pozwala Zamawiającemu na identyfikację urządzenia, nie może zostać wyeliminowana poprzez zastosowanie mechanizmów wskazanych w art. 87 ustawy Pzp., a oferta podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

W związku z powyższym oferta nr 2 została odrzucona.

Po dokonaniu przedmiotowej czynności, najkorzystniejsza oferta przewiduje realizację zadania w kwocie 894 074,05 PLN. Tymczasem wartość, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania wynosi 793 302,58 PLN.

Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

W konsekwencji niniejsze postępowanie należy unieważnić, przyjmując za podstawę art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z ...

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020