Lieferungen - 240270-2020

25/05/2020    S100

Polska-Wrocław: Znaki i podobne elementy

2020/S 100-240270

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia
Krajowy numer identyfikacyjny: PL514
Adres pocztowy: pl. Nowy Targ 1–8
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. 135
E-mail: wzp.dz@um.wroc.pl
Tel.: +48 717779230
Faks: +48 717779229

Adresy internetowe:

Główny adres: https://um-wroc.logintrade.net/

Adres profilu nabywcy: https://um-wroc.logintrade.net/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa tablic rejestracyjnych aluminiowych dla organu rejestracyjnego wraz z usługą odbioru i złomowania tablic

Numer referencyjny: ZP/PN/5/2020/WSO
II.1.2)Główny kod CPV
44423400 Znaki i podobne elementy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa tablic rejestracyjnych aluminiowych: ich wyprodukowanie i dostarczenie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wzorami i wymiarami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 23), jak również odbiór i złomowanie tablic używanych, przekazywanych przez Zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 10 688 470.79 PLN / Najdroższa oferta: 11 884 306.13 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych aluminiowych, tj. ich wyprodukowanie i dostarczenie do Zamawiającego, zgodnie ze wzorami i wymiarami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.), jak również odbiór i złomowanie tablic używanych, przekazywanych przez Zamawiającego. Odbiór każdej partii tablic przekazywanych do złomowania odbywa się na podstawie wykazów sporządzonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że ilości tablic mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto umowy. Dostawa nie musi również objąć wszystkich tablic rejestracyjnych.

Zamówienie obejmuje produkcję tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, motorowerowych oraz tablic rejestracyjnych dla pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem rejestrowanych w gminie Wrocław, dostawę wyprodukowanych tablic na koszt i ryzyko Wykonawcy do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz odbiór od Zamawiającego używanych tablic rejestracyjnych celem ich złomowania (utylizacji). Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę. Tablice rejestracyjne dla pojazdów w gminie Wrocław muszą posiadać wyróżniki określone w:

— załączniku nr 12 (wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.),

— załączniku nr 8 (wyróżniki województw i powiatów dla profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych), do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2019 r., poz. 546).

Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat tablic rejestracyjnych zgodny z przepisami polskimi na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1990 z późn. zm.).

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Tablice rejestracyjne muszą być dostarczone na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Natomiast wtórniki tablic rejestracyjnych, tablice rejestracyjne indywidualne, tablice dodatkowe będą dostarczane w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiający może złożyć zamówienie faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanego programu komputerowego.

Zamawiający może złożyć tzw. pilne zamówienie w przypadku konieczności wydania tablic utraconych przez ich właściciela potwierdzone e-mailem lub faksem. Realizacja tak złożonego zamówienie nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili jego złożenia, z tym że upływ 24 godzin przypadający na dzień wolny od pracy skutkuje realizacją dostawy w pierwszym dniu roboczym do godziny 11.00. W zamówieniach określone zostaną rodzaje tablic oraz ich ilości. Wykonawca dostarczy każdą partię tablic własnym transportem i na własne ryzyko do miejsca wskazanego w zamówieniu. Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.

Odbiór jakościowy każdej dostarczonej partii tablic odbędzie się w dacie faktycznego wprowadzenia poszczególnej partii do rejestracji pojazdów oraz w dniu dostawy przez wybraną losowo przez Zamawiającego partię dostarczonych tablic rejestracyjnych. Jeżeli w trakcie wprowadzania tablic do rejestracji Zamawiający ujawni wady jakościowe, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę z żądaniem wymiany wadliwych tablic.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 021-045682
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Utal Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Katarzyńska 9; Kobylnica
Miejscowość: Gruszczyn
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 62-006
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 971 485.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 688 470.79 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020