Lieferungen - 240310-2020

25/05/2020    S100

Polen-Breslau: Lagercontainer

2020/S 100-240310

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
Postanschrift: pl. Wolności 1
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-071
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jędrzej Gajowiak
E-Mail: przetargi@nfm.wroclaw.pl
Telefon: +48 717159884

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.nfm.wroclaw.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytucja kultury
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: kultura

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa skrzyń transportowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: FZP.261.PN5.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44613400 Lagercontainer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu skrzyń transportowych opisanych poniżej do urządzeń oświetleniowych będących w posiadaniu Zamawiającego. Poprzez dostawę przedmiotu zamówienia rozumieć należy dostawę ww. przedmiotów do siedziby Zamawiającego bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 78 390.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa skrzyń transportowych opisanych poniżej dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Poprzez dostawę przedmiotu zamówienia rozumieć należy dostawę ww. przedmiotów do siedziby Zamawiającego bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

2. W szczególności zamówienie obejmuje dostawę następujących skrzyń:

a) casy (opakowanie transportowe typu SS) na dwa urządzenia Vari Lite VL 1100 – 2 sztuki;

b) casy (opakowanie transportowe typu SS) na pojedyncze urządzenie Vari Lite VL 3015 LT Spot – 6 sztuk;

c) casy (opakowanie transportowe typu SS) na pojedyncze urządzenie Vari Lite VL 3515 Spot – 12 sztuk;

d) casy (opakowanie transportowe typu SS) na dwa urządzenia Vari Lite VLX – 4 sztuki;

e) casy (opakowanie transportowe typu SS) na cztery urządzenia DTS Max – 3 sztuki;

f) casy (opakowanie transportowe typu SS) na dwa urządzenia Martin Quantum Profile – 4 sztuki;

g) casy (opakowanie transportowe typu SS) na dwa urządzenia Martin Quantum Wash – 4 sztuki;

h) casy (opakowanie transportowe typu SS) na cztery urządzenia Philips Selecon PL CYC 2 RGBW – 4 sztuki;

i) casy (opakowanie transportowe typu SS) na przewody DMX – 1 sztuka;

j) casy (opakowanie transportowe typu SS) na przewody zasilające – 1 sztuka;

k) casy (opakowanie transportowe typu SS) na przewody zasilające PowerCon i rozdzielacze – 1 sztuka;

l) casy (opakowanie transportowe typu SS) na przewody siłowe – 1 sztuka.

3. Minimalny okres gwarancji na ww. urządzenia wynosić powinien min. 24 miesiące od dnia odbioru końcowego urządzenia.

4. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt: „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”, współfinansowany ze środków UE w ramach POIiŚ 2014–2020, priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1097/16.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 2 200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych, 00/100).

3. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 038-089424
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa skrzyń transportowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Power Box Mirosław Matusiak
Postanschrift: ul. Gabriela Narutowicza 19
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 90 760.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 78 390.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7.

2. Podstawy wykluczenia:

a) Zamawiający wyklucza Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

b) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2019, poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2019, poz. 498).

3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu: jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ).

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w niniejszym punkcie, musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy;

c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub

Zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp);

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp);

f) wykaz zrealizowanych dostaw;

g) pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu pkt 4b.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się:

a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020