Lieferungen - 240336-2020

25/05/2020    S100

Nederland-Delft: Software en informatiesystemen

2020/S 100-240336

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Delft
Nationaal identificatienummer: 161660658
Postadres: Stationsplein 1
Plaats: Delft
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2611 BV
Land: Nederland
Contactpersoon: Lisette van der Stap
E-mail: inkoopmanagement@delft.nl
Telefoon: +31 14015

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Adres van het kopersprofiel: https://www.delft.nl/ondernemen/aanbestedingen

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

E-depot voorziening voor het stadsarchief Delft van de gemeente Delft

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanschaf en onderhoud van een E-depot.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL333 Delft en Westland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delft.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het verwachte aantal terabyte bedraagt circa veertig voor de komende vier jaar (waarvan naar de huidige verwachting 25 Terabytes (Tb) direct opvraagbaar en 15 Tb in slow storage. Onder slow storage verstaan wij goedkopere storage naast direct beschikbare storage.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 029-066674
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Er zijn, na verificatie, geen geschikte inschrijvingen ontvangen. Partijen hebben niet volledig en/of onvoorwaardelijk kunnen voldoen aan het gestelde Programma van Eisen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 20302
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gemeente Delft
Plaats: Delft
Land: Nederland
E-mail: Inkoopmanagement@delft.nl

Internetadres: http://www.Delft.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020