Lieferungen - 240621-2020

25/05/2020    S100

Nederland-Haarlem: Vuilniswagens

2020/S 100-240621

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 077-181620)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spaarnelanden nv
Nationaal identificatienummer: 101714670
Postadres: Minckelersweg 40
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2031 EM
Land: Nederland
Contactpersoon: Maurice Zandbelt
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Telefoon: +31 306995431
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.spaarnelanden.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van afvalinzamelvoertuigen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144511 Vuilniswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van afvalinzamelvoertuigen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 077-181620

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: