Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 240769-2020

25/05/2020    S100

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 100-240769

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 066-156960)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581324
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Kopczyński
E-mail: p.kopczynski@podkarpackie.pl
Tel.: +48 177433111
Faks: +48 178501761
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie

Numer referencyjny: OR-IV.272.2.16.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 066-156960

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: