Lieferungen - 240769-2020

25/05/2020    S100

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 100-240769

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 066-156960)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581324
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Kopczyński
E-mail: p.kopczynski@podkarpackie.pl
Tel.: +48 177433111
Faks: +48 178501761
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie

Numer referencyjny: OR-IV.272.2.16.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 066-156960

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: