Dienstleistungen - 240961-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Chorzów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 100-240961

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych
Postanschrift: Rynek 1
Ort: Chorzów
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 41-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wojciech Bochenek
E-Mail: bzp@chorzow.eu
Telefon: +48 324165237
Fax: +48 324165640

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.chorzow.eu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/chorzow
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/chorzow
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://platformazakupowa.pl/pn/chorzow
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie miasta Chorzów

Referenznummer der Bekanntmachung: RZP.271.271.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Chorzów.

Przedmiotem zamówienia będzie realizowany poprzez zorganizowanie odbioru następujących rodzajów odpadów:

1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2. bioodpadów;

3. odpadów zbieranych selektywnie w zestawach do segregacji odpadów;

4. odpadów zbieranych selektywnie w systemie workowym;

5. odpadów wielkogabarytowych;

6. odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7. przeterminowanych leków – ze wskazanych aptek;

8. odpadów niebezpiecznych;

9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

10. choinek w okresie poświątecznym.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Chorzów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Chorzów

Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, w tym koszty przyjęcia odpadów na instalacje komunalne oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty dostawy pojemników i worków, koszty wydruku kalendarzy z harmonogramami oraz koszty ich dostarczenia do właścicieli nieruchomości. W kosztach uwzględnia się również opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na dany rok kalendarzowy, dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę.

Przedmiotem zamówienia będzie realizowany poprzez zorganizowanie odbioru następujących rodzajów odpadów:

1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2. bioodpadów;

3. odpadów zbieranych selektywnie w zestawach do segregacji odpadów;

4. odpadów zbieranych selektywnie w systemie workowym;

5. odpadów wielkogabarytowych;

6. odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7. przeterminowanych leków – ze wskazanych aptek;

8. odpadów niebezpiecznych;

9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

10. choinek w okresie poświątecznym.

Całość opisu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w artykule 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług, jak usługi określone dla zamówienia podstawowego w rozdziale III SIWZ. Bardziej szczegółowo zamówienia te zostały opisane w rozdziale XXI SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje prawo opcji. Szczegółowo zostało to opisane w rozdziale III pkt 13.16.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wysokość wadium i sposób wniesienia określony jest w dziale X SIWZ.

2. Szczegóły terminu wykonania poszczególnych etapów zostały opisane w rozdziale IV SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca powinien wykazać, że:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chorzów;

b) posiada stosowne zezwolenia wynikające z ustawy o odpadach na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru w Bazie Danych o Odpadach.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 118-268642
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, POLSKA, w pokoju 420, poprzez otwarcie nadesłanych elektronicznie ofert. Oferty należy złożyć elektronicznie przez platformę zakupową – https://platformazakupowa.pl/pn/chorzow

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

III/IV kwartał 2021

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Informacje dotyczące podstaw wykluczenia znajdują się w rozdziale VI SIWZ.

II. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej Jednolitym Dokumentem. Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ w rozdziale VI.

III. Dokumenty jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu opisane zostały w rozdziale VI SIWZ.

IV. Dokumenty jaki będzie żądał Zamawiający w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania przez Wykonawcę szczegółowo opisano w rozdziale VI SIWZ.

V. W terminie związania ofertą Zamawiający uznaje, że okres 2 miesiące jest liczony jako 60 dni.

VI. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp z zastosowaniem art. 24aa. tzw. procedury odwróconej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5, zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku:

a) nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Skarga do sądu. Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy.

Uwaga! wniesienie odwołania jest rozumiane jako doręczenie Zamawiającemu w taki sposób, żeby mógł zapoznać się z jego treścią. 1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020